Головна сторінка

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2011Скачати 327.76 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2011
Дата конвертації22.03.2016
Розмір327.76 Kb.
ТипАвтореферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КОЛЯДА Оксана Петрівна

УДК 005.8:[005.21:378

Портфельне планування У ПРОЦЕСІ реалізації стратегії розвитку ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Спеціальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2011

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі управління проектами та прикладної статистики в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Луганськ)


Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Рач Валентин Анатолійович,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри управління проектами та прикладної статистики, заслужений діяч науки і техніки України (м. Луганськ).Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Бушуєва Наталія Сергіївна,

Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри управління проектами (м. Київ);


кандидат технічних наук,

Возний Олександр Михайлович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри управління проектами (м. Миколаїв).

Захист відбудеться “12травня 2011 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466.
З дисертацію можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
Автореферат розіслано “11квітня 2011 р.В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор В.О. Поколенко

____________________________________________

Підписано до друку 04.04.2011 р. Формат 60×90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 120. Зам. 28.

____________________________________________

«Видавництво “Університет “Україна”»®

Свідоцтво ДК № 405 від 06.04.2001 р.

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2.

(044) 424-56-26, (044) 424-40-69

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сьогодні демографічні процеси, які простежуються в Україні, характеризуються появою стійкої тенденції зменшення чисельності населення. Для системи освіти це призвело до появи проблеми зменшення споживачів її послуг. У галузі вищої освіти діє додаткове джерело загострення проблеми – входження України в єдиний освітній Європейський простір. Це відкриває молоді додаткові можливості отримати освіту в інших країнах, що зменшує чисельність студентів, які бажають навчатися у національних закладах. У таких умовах вищі навчальні заклади (ВНЗ) змушені активізувати пошук засобів виживання. Однією з основних умов конкурентного існування ВНЗ та реформування його діяльності є наявність стратегії власного розвитку.

Накопичений світовий досвід практики стратегічного управління підприємствами і корпораціями свідчить про необхідність гармонійного поєднання довгострокових і короткострокових цілей, цілей за напрямами діяльності з цілями проектів, через реалізацію яких досягаються поставлені цілі. На сьогодні в такій постановці питання управління діяльністю ВНЗ як у теоретичному, так і у практичному аспектах детально не розроблені.

Гармонійне поєднання цілей передбачає інтеграцію методологій стратегічного управління та управління проектами. На жаль, сьогодні ці методології застосовуються або окремо, або паралельно, але не як єдине ціле. Міністерством освіти і науки України ще у 1996 році методологія управління проектами була рекомендована для ВНЗ як основний інструмент управління сучасним навчальним закладом. Незважаючи на це, проектно-орієнтоване управління ще не знайшло застосування на практиці, і в першу чергу як робочий інструмент забезпечення стратегічного розвитку ВНЗ.

Відсутність теоретичних розробок щодо управління ВНЗ як сукупністю проектів у різних напрямах діяльності в рамках стратегії його розвитку можна вважати основною причиною незастосування проектно-орієнтованого управління ними. Початковим етапом поєднання двох методологій у практичній діяльності є процеси формування портфелю проектів ВНЗ для реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні існуючі теоретичні положення не дають змогу розробити ефективні методи планування такого портфелю з позиції розгляду діяльності ВНЗ як цілісної системи. Тобто сьогодні не існує прямої відповіді на питання «Як планувати діяльність по реалізації стратегії досягнення цілі проектно-орієнтованого ВНЗ?». А це гальмує перехід ВНЗ до проектно-орієнтованого управління. Саме ця обставина обумовила актуальність даного дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) у рамках науково-дослідної роботи за держбюджетною темою ДН 7-09 «Методологічні основи управління суб’єктами господарської діяльності в умовах інноваційного розвитку економіки та економіки знань» за розділом «Модель представлення бенчмаркингових показників інноваційного розвитку соціально-економічної системи з використанням теорії нечітких множин» (№ держреєстрації 0109U000083, 2009-2011 рр.). Внесок автора полягає в уточненні понятійного апарату формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ завдяки введенню поняття показника стратегічної мети, його видів; розробці моделі представлення значень бенчмаркингового показника стратегічної мети у вигляді нечіткого числа, вирішенні задачі оптимізації портфелю проектів по показнику дольового вектору розподілу ресурсів у портфелі при максимізації конкретного показника стратегічної мети при заданому його рівні.

Мета дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці, обґрунтуванні та оцінці методу портфельного планування реалізації стратегії ВНЗ як способу управління його розвитком.

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначені, обґрунтовані й вирішені такі наукові завдання:

- уточнити методологічні положення щодо досягнення цілей стратегії розвитку ВНЗ із урахуванням особливостей його діяльності;

- розробити модель діяльності ВНЗ, яка реалізує методологію досягнення цілей стратегії розвитку;

- розробити модель системи оцінки ступеня реалізації стратегії ВНЗ;

- розробити модель формування портфелю проектів реалізації стратегії ВНЗ.

Об’єктом дослідження є управління проектно-орієнтованою організацією в галузі вищої освіти.

Предметом дослідження є процеси портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

Методи дослідження. У процесі роботи використані методи теоретичного та емпіричного дослідження. Системний підхід є методологічною основою всієї дисертаційної роботи й використовується для вирішення більшості завдань дослідження. Історичний метод, індукція, порівняння, аналогія та абстрагування застосовані окремо або в комплексі під час визначення предмету дослідження, удосконалення понятійно-категорійного апарату й розкриття категорій предметної сфери дослідження. За допомогою аналітичного методу здійснено відбір наукової інформації за темою дисертації. Метод поетапного розгляду діяльності з позицій методологічного, методовизначального та методичного (інструментального) рівнів, який ґрунтується на пірамідальній моделі «3М» (методологія-метод-методика) використаний для побудови моделі змісту діяльності по реалізації стратегії досягнення мети ВНЗ. За допомогою методу системних тріад дефініцій здійснено перевірку коректності запропонованих формулювань. Використані методи порівняння, групування, класифікації для виявлення елементів концептуальної моделі діяльності ВНЗ на основі концепції стратегічної єдності. Структурно-логічно-функціональне та графічне моделювання використовувалися при побудові концептуальних моделей портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

Серед спеціальних методів застосовувалися метод простих рангів, дисконтування та нормування (при розробці кількісних процедур остаточного відбору проектів у стратегічний портфель ВНЗ), метод нечітких множин, графічного моделювання (для опису бенчмаркингових показників стратегічної мети та порівняння проектів при оцінці формування стратегічного портфелю), ієрархічно-аналітичний метод (при побудові дерева показників для оцінки проектів щодо включення у стратегічний портфель ВНЗ), метод багатокритеріальних шкал (для побудови системи критеріальних параметрів процедури ранжування проектів).

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційного дослідження полягає в поглибленні та розвитку теоретичних положень управління реалізацією стратегії розвитку проектно-орієнтованих організацій та розробці методу портфельного планування її реалізації на основі сукупності взаємопов’язаних моделей.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

вперше:

 • розроблено модель діяльності ВНЗ, яка базується на концепції стратегічної єдності та взаємопов’язує в рамках проектної діяльності функціональні компоненти зі стратегічною, тактичною й операційною складовими, що дозволяє визначити і розкрити сутність процесу планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ;

 • розроблено модель формування портфелю проектів у процесі реалізації стратегії розвитку ВНЗ, яка враховує оцінку внеску портфелю у планові та прогнозні значення показників стратегічної мети з урахуванням зниження цінності внеску в часовому аспекті, що дозволило розкрити сутність методу портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ;

удосконалено:

 • модель стратегічного управління ВНЗ шляхом зміни послідовності основних етапів циклу стратегічного управління та уточнення змісту етапу «Реалізація стратегії», що дозволяє врахувати цінності та культурні особливості ВНЗ на етапах визначення його місії, стратегічної мети, а також встановити взаємозв’язок між процесами планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ;

 • модель оцінки поточного стану діяльності ВНЗ шляхом введення ідентифікаційних ознак для показників стратегічної мети (предметно-функціональної, процесно-результативної та операційно-стратегічної), що дозволяє розробити різні ієрархічні моделі інтегрованої оцінки ступеня досяжності стратегічної мети і сформулювати об’єктивну основу методу портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ;

дістала подальшого розвитку термінологічна база області знань «Процеси управління проектами, програмами і портфелями» шляхом визначення характерних ознак понять «проектно-орієнтоване управління», «проектно-орієнтований ВНЗ», «портфельне планування», «показник стратегічної мети», «стратегічний портфель проектів ВНЗ», які розкривають сутність портфельного планування у процесі реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена сукупність моделей стала науковим підґрунтям створення методу портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ, на базі якого розроблено методику оцінки та відбору проектів у стратегічний портфель ВНЗ.

Практична цінність отриманих результатів полягає у підвищенні обґрунтованості відбору проектів у стратегічний портфель ВНЗ, а також зниженні суб’єктивного впливу керівництва ВНЗ на включення проектів у стратегічний портфель.

Отримана можливість цілеспрямованого формування мінімально необхідної кількості показників для багатоаспектної оцінки реалізації стратегічного портфелю проектів ВНЗ.

Одержані результати дослідження для практичного використання викладені у формі методичних вказівок і застосовуються у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) (акт упровадження від 14.10.2010 р.) та Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (м. Київ) (акт упровадження від 28.10.2010 р.)

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження в галузі удосконалення процесів формування та управління стратегічним портфелем проектів ВНЗ.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи, висновки і пропозиції доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на VI міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (21-22 травня 2009 р., м. Київ), V міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (16-18 вересня 2009 р., м. Миколаїв), науково-практичній конференції «Університет і регіон» (26-27 листопада 2009 р., м. Луганськ), І міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій» (8-12 лютого 2010 р., смт. Славське Львівської обл.), VIІ міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (21-22 травня 2010 р., м. Київ), VI міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (7-10 вересня 2010 р., м. Миколаїв), науково-практичній конференції «Університет і регіон» (27-28 жовтня 2010 р., м. Луганськ).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 14 працях, із них наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, – 8, матеріалів конференцій – 6. Загальний обсяг публікацій – 3,77 д.а., з яких особисто автору належать 3,23 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, викладених на 156 сторінках друкованого тексту. Матеріали дисертації містять 22 таблиці і 30 рисунків, які подано на 21 сторінці. Список використаних джерел із 194 найменувань уміщено на 23 сторінках, 9 додатків – на 40 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У дисертаційній роботі на основі проведених автором досліджень захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Теоретичні положення управління проектно-орієнтованими вищими навчальними закладами. Виконано аналіз стану теоретичних аспектів та досвіду управління проектно-орієнтованими організаціями. Проаналізовані особливості портфельного управління діяльністю ВНЗ як багатофункціональної системи. Розглянуто проблеми портфельного планування та оцінки реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

Недосконалість існуючих методологічних підходів та застосовуваних на практиці процесів стратегічного управління, у тому числі й процесу планування викликано наявністю наукової проблеми, пов’язаної з гармонійною інтеграцією теорії управління проектами та стратегічного управління для проектно-орієнтованих організацій. Відсутні підходи, механізми та методи, які дозволяють врахувати цінності та культурні особливості організації на етапах визначення її місії, стратегічної мети і в процесі реалізації стратегії розвитку як сукупності проектів. Управління діяльністю ВНЗ при реалізації стратегії розвитку відбувається в рамках функціонального підходу. Застосування системності в аспектах такого підходу не дає дієвих очікуваних результатів. Саме це постало причиною появи теоретичних розробок у галузі застосування портфельного управління та портфельного планування діяльності ВНЗ. Когнітивний дисбаланс, який виявлено при пошуку відповіді на питання: «Як планувати діяльність по реалізації стратегії досягнення цілей ПО ВНЗ?» проявляється у відсутності:

- моделі інтеграції теорій управління проектами та стратегічного управління, яка дозволяє врахувати цінності, культуру ВНЗ на етапі визначення його місії, стратегічних цілей та результатів розвитку;

- відсутність теоретичної бази системного врахування основних видів діяльності ВНЗ у процесі реалізації портфельно-орієнтованого управління ВНЗ як багатофункціональною системою;

- відсутність в існуючих підходах і моделях планування та оцінювання портфелю проектів критеріальних показників, які б ураховували особливості ВНЗ і стратегічні цілі його розвитку.

Усунення когнітивного дисбалансу потребує застосування базових термінів дослідження у такій трактовці:

проектно-орієнтоване управління – це такий підхід до управління, в межах якого прийняття більшості рішень відбувається командами управління проектами з позицій стратегії розвитку організації для отримання продуктів у рамках цілей, завдань та замовлень;

проектно-орієнтована організація – це організація зі своїми повноваженнями, яка реалізує діяльність за визначеними пріоритетами завдяки управлінню проектами, програмами, портфелями;

показник стратегічної мети – кількісна характеристика якісної стратегічної мети, тобто цільовий показник, який описує бажаний стан ПО ВНЗ у визначені моменти часу за всіма напрямами діяльності;

стратегічний портфель проектів ВНЗ – набір проектів, котрий щорічно формується на підставі аналізу фактичних і прогнозних значень показників стратегічної мети, рівень яких визначається попередньо сформованими стратегічними портфелями та потенційним внеском у показники проектів портфелю, що формується;

портфельне планування – послідовне формування стратегічних портфелів проектів протягом життєвого циклу досягнення цілей стратегії розвитку, реалізація яких приносить максимальну цінність для даної організаційної культури в умовах нестійкого зовнішнього оточення та обмеженості бюджету і ресурсів.
Розділ 2. Концептуальні моделі управління реалізацією стратегії розвитку вищого навчального закладу. Удосконалені концептуальні моделі стратегічного управління та системи оцінки ступеня реалізації стратегії розвитку ВНЗ. На основі концепції стратегічної єдності розроблено модель діяльності та модель формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ.

Модель стратегічного управління ВНЗ представляє послідовність основних етапів циклу стратегічного управління на новій базовій платформі – методології управління проектами. Методологія стратегічного управління, діяльність по реалізації стратегії та стратегічний результат розташовуються саме на цій базовій платформі (рис. 1).Рис. 1. Модель стратегічного управління ВНЗ для досягнення цілей розвитку
Первинним елементом моделі є цінності та культурні особливості ВНЗ, які визначаються командою людей як «обличчя та сутність» організації. Такою командою повинна виступати Вчена рада ВНЗ. Розробка місії, стратегічної мети і стратегії відбувається фахівцями, які обов’язково володіють базовою методологією управління проектами. Реалізація стратегії розглядається як сукупність послідовно виконуваних підетапів:

формування стратегічного портфелю проектів, його реалізації, оцінки поточного стану діяльності по реалізації стратегії розвитку та ступеня досяжності стратегічної мети. Моніторинг стратегії як результату реалізації стратегічного портфелю проектів відбувається завдяки виконанню процедур зворотного зв’язку (рис. 1). Принциповою відмітною ознакою розробленої моделі є зміна методології досягнення цілей стратегії розвитку завдяки переходу на проектну основу і портфельну реалізацію стратегії.

Портфельна реалізація здійснюється на основі концепції стратегічної єдності, яка для ВНЗ базується на поєднанні методичного, наукового, освітнього і господарського видів діяльності та стратегічного, тактичного, операційного і розвідувального компонентів. Інструмент поєднання – проектна діяльність у рамках портфельного управління реалізації стратегії розвитку (рис. 2).

Продуктом портфельної реалізації стратегії розвитку виступає стратегічний портфель проектів, реалізація якого дозволяє отримати результат, котрий відчувають усі співробітники і клієнти ВНЗ завдяки раціональному відбору проектів у портфель за критеріями внеску та часу внеску в досягнення стратегічної мети.

Рис. 2. Концептуальна модель діяльності ВНЗ на основі концепції стратегічної єдності
Внесок оцінюється за допомогою моделі дерева показників, яка містить п’ять рівнів: інтегральний, предметно-функціональний, процесно-результативний, операційно-стратегічний та рівень вхідних показників. Кожен із останніх має по три ознаки, які ідентифікуються згідно з сутністю другого, третього та четвертого рівнів моделі. Модель є інструментальною реалізацією концепції стратегічної єдності і використовується на етапі відбору проектів при формуванні стратегічного портфелю проектів ВНЗ (рис. 3).

Формування стратегічного портфелю проектів передбачає наявність:

- затверджених значень планових бенмаркингових показників стратегічної мети , для віхових точок, які визначені моментом часу , ;

- оцінок членами Вченої ради ВНЗ , важливості кожного із множини показників , ;

- ресурсних можливостей , для забезпечення реалізації стратегії розвитку;

- переліку проектів-претендентів , із визначеними потенційними внесками у часі в реалізацію стратегії розвитку .

Процес формування відбувається у два етапи: попереднє формування та остаточний відбір проектів, реалізація яких передбачає необхідність наявності математичних моделей із використанням теорії нечітких множин.


Рис. 3. Ідентифікаційна модель формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ і послідовність її розгляду
Розділ 3. Комплекс моделей портфельного планування реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу. Розроблені моделі кількісного представлення бенчмаркингових показників стратегічної мети, оцінки стану реалізації стратегії розвитку, а також математична модель формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ.

Викладено сутність бенчмаркингових показників як найбільш вагомих (на думку розробників стратегії) показників, які в сукупності дають повне уявлення про досягнення бажаного рівня у відповідний момент часу (у віховій точці). Представлення кожного показника також передбачає наявність трьох ознак та припустимих відхилень на початку та наприкінці реалізації стратегії. Сутність показника визначає його приналежність до певного виду: рівневого або накопичувального. Перші на початку року мають нульове значення, а наприкінці – максимальне. Другі змінюють своє значення протягом усього періоду дії стратегії. Це враховано у моделях представлення значень бенчмаркингових показників стратегічної мети як нечітких чисел і процедурах оцінки внеску проектів портфелю з урахуванням можливого розрахункового відхилення. Значення усіх показників приводяться до єдиної відносної шкали за допомогою методу багатокритеріальних шкал.

Визначення числового значення інтегрального показника стратегічної мети () у віховій точці , відбувається за процедурою згортання по гілках моделі дерева показників оцінки:

. (1)

Значення вагових коефіцієнтів функціонально-предметного (, ), процесно-результативного (, ) та операційно-стратегічного (, ) рівнів на етапі планування стратегії рекомендується приймати однаковими на кожному рівні. У процесі реалізації стратегії вони розраховуються у залежності від значень показників реалізації стратегії розвитку.

На вхідному рівні введені інтегровані показники результату та потенціалу по кожній із чотирьох предметно-функціональних гілок. Для їх розрахунку застосовано процедуру збалансування внеску кожного з доданків та узгодження їх розмірності, скорочено модель інтегральної оцінки ступеня досяжності стратегічної мети з п’ятирівневої до трьохрівневої. Як доданки використані нормативні показники з переліку показників ВНЗ дослідницького типу. Отримані нормативні значення складових інтегрованих показників результату та потенціалу.

Розроблені форми представлення показників стратегічної мети () та їх оцінки експертами-членами Вченої ради () (рис. 4). Оцінки трансформуються у функції приналежності нечіткого бінарного відношення , , .


Рис. 4. Форма представлення показників стратегічної мети для показників вхідного рівня із трьохаспектними ознаками

Кожний проект-претендент (,) на включення у стратегічний портфель проектів представлений функцією приналежності нечіткого бінарного відношення , яка визначає ступінь відповідності ознаки проекту . За допомогою моделі І. Леунга «Розподіл на торговельні зони» розраховано зважений ступінь переваги проекту , який непрямо визначений експертом ():
. (2)

Застосовано принцип Белмана-Заде для визначення значення порогу поділу , використання якого виявило перелік експертів , , та їх оцінки , котрі надали перевагу конкретному проекту

. (3)

Точність оцінок, отриманих за допомогою цієї математичної моделі, визначається точністю визначення експертних оцінок у матриці бінарних відношень та рівнем компетентності експертів.
Розділ 4. Метод портфельного планування реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу. Розроблені процедури остаточного відбору проектів у стратегічний портфель ВНЗ, формалізовано метод портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ, представлений інструмент його реалізації, який апробовано на прикладі програм розвитку двох ВНЗ.

Остаточний відбір проектів у стратегічний портфель базується на розрахунку узагальненої нормованої оцінки -ї комбінації проектів з числа попередньо відібраних проектів. Оцінка враховує по кожному проекту:

- інтегральну величину неявних оцінок проекту, визначених членами Вченої ради;

- інтегральні потреби у ресурсах ;

- інтегральний внесок проекту в інтегральний показник стратегічної мети з урахуванням конкретних внесків у конкретні показники вхідного рівня у визначені періоди реалізації стратегії розвитку (рис. 5).

Кожна з комбінацій проектів має аналогічні показники (, , ), які нормуються за результатами розрахунку всіх можливих комбінацій . Інтегральна величина неявних оцінок -ї комбінації проектів визначається як , а нормовані інтегральні потреби у ресурсах розраховуються як дисконтовані за ставкою значення ресурсних потреб у момент часу .Рис. 5. Ідентифікаційна модель портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ
Інтегрований внесок проекту в інтегральний показник стратегічної мети розраховується на підставі внеску в показник вхідного рівня у момент часу (рис. 5) та структури моделі розрахунку інтегрального показника (рис. 6).Рис.6. Трьохрівнева модель розрахунку інтегрального показника стратегічної мети у віховій точці
При цьому враховано стан фактично досягнутих значень показників вхідного рівня у порівнянні із запланованими () та прогнозних значень , яких уже заплановано досягти за рахунок реалізації проектів зі стратегічних портфелів, що сформовані у попередні періоди реалізації стратегії (,) (рис. 6).

Для кожної гілки і кожного рівня моделі із застосуванням допоміжного показника розраховані вагові коефіцієнти (рис. 6)

, . (4)

при (5)

Для кожної віхи і всіх можливих комбінацій проектів розраховуються прогнозні значення інтегрального показника , . Внесок -ї комбінації проектів у ту частину інтегрального показника, яка ще не забезпечена попередньо сформованими стратегічними портфелями, враховується шляхом нормування

, (6)

а момент внеску – виконанням процедури дисконтування до моменту часу віхи
, (7)

де – ставка дисконтування інтегрального показника стратегічної мети.

Розрахунок остаточної оцінки стратегічного портфелю для -ї комбінації проектів виконується за формулою
.(8)
Затверджується стратегічний портфель, для якого при виконанні обмежень , для всіх .

Розроблені моделі дозволяють формалізувати сутність структурних елементів методу портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ (табл. 1).
Таблиця 1

Формалізація методу портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ

№ з/п

Структурний елемент методу

Сутність структурного елемента методу

1

Назва

Метод портфельного планування реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу

2

Область застосування

Практична діяльність із управління процесом планування реалізації стратегії розвитку проектно-орієнтованих організацій у галузі освіти упродовж реалізації стратегії

3

Мета

Опис процесу цілеспрямованої дії щодо формування стратегічних портфелів проектів ВНЗ протягом реалізації стратегії розвитку на основі оцінки проектів-претендентів, які максимізують інтегральний показник досяжності кінцевої стратегічної мети ВНЗ

4

Сутність

Оцінка внеску проектів стратегічного портфелю у планові та прогнозні значення показників стратегічної мети з урахуванням зниження цінності внеску в часовому аспекті за результатами суб’єктивної оцінки важливості показників стратегічної мети у певний період часу

5

Об’єктивна основа

Однопорядкова сутність показників стратегічної мети і проектів стратегічних портфелів, яку закладено у модель представлення бенчмаркингових показників, та на їх основі оцінок стратегічної мети, проектів і портфелів

6

Основні правила (умови)

Кількість проектів-претендентів повинна бути більшою за кількість проектів, які заповнюють стратегічний портфель.

Наявність ресурсного резерву на майбутні періоди реалізації стратегії розвитку при формуванні стратегічного портфелю проектів ВНЗ у визначеній віховій точці приблизно 20%, а в наступних – більше, ніж 20%

7

Результат

Оцінки проектів-претендентів і прогнозні значення диференційних та інтегрального показників стратегічної мети ВНЗ

8

Застосування результатів

Прийняття рішення щодо відбору проектів у портфель реалізації стратегії розвитку ВНЗ і / або уточнення стратегічних цілей

9

В яких методиках реалізовано

Методика формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ

Метод став основою методики формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ, яка передбачає послідовну реалізацію семи кроків (рис. 7).


Рис. 7. Укрупнений алгоритм методики формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ
Аналіз результатів двохфакторного машинного експерименту, в якому змодельована робота 12 експертів при 7 критеріях оцінки та 10 проектах, виявив наступне. На величну порогу поділу впливають оцінки експертів та потенційні внески проектів-претендентів у показники стратегічної мети, але не впливає кількість позитивних оцінок експертів.

Головним фактором включення у стратегічний портфель проектів є величина та час внеску проекту в показники стратегічної мети.

Результативність та ефективність методики формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ підтверджено під час її пілотної апробації у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Підтверджено її дієздатність як для показників рівня, так і для накопичувальних показників (рис. 8).

Сформульовані рекомендації щодо розробки програмного засобу «Система підтримки прийняття рішень портфельного планування реалізації стратегії розвитку проектно-орієнтованого ВНЗ», які враховують результати машинного експерименту та пілотної апробації.

Рис. 8. Графічна інтерпретація стану реалізації стратегії розвитку ВНЗ

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено розв’язання актуального наукового завдання розробки, обґрунтування та оцінки методу портфельного планування у процесі реалізації стратегії ВНЗ як способу управління його розвитком. Отримані наукові результати дослідження підтверджують досягнення поставленої мети завдяки вирішенню визначених завдань дослідження. Це дає підставу зробити такі висновки.

1. Уточнення методологічних положень щодо досягнення цілей стратегії розвитку ВНЗ із урахуванням особливостей його діяльності виявило протиріччя між гармонійним застосування методологій стратегічного управління та управління проектами. В результаті усунення цього протиріччя було удосконалено модель стратегічного управління ВНЗ шляхом зміни послідовності основних етапів циклу стратегічного управління та уточнення змісту етапу «Реалізація стратегії», що дозволяє врахувати цінності та культурні особливості ВНЗ на етапах визначення його місії, стратегічної мети, а також встановити взаємозв’язок між процесами планування реалізації стратегії ВНЗ. Основою удосконалення моделі постала термінологія області знань «Процеси управління проектами, програмами і портфелями», яка дістала подальший розвиток через визначення характерних ознак понять «проектно-орієнтоване управління», «проектно-орієнтований ВНЗ», «портфельне планування», «показник стратегічної мети», «стратегічний портфель проектів проектно-орієнтованого ВНЗ», що розкривають сутність портфельного планування у процесі реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

2. Вивчення діяльності ВНЗ, яка реалізує методологічні положення щодо досягнення цілей стратегії розвитку, а також існуючих концептуальних підходів, та аналітико-синтетична обробка матеріалу дозволили вперше розробити модель діяльності ВНЗ, котра базується на концепції стратегічної єдності та взаємопов’язує в рамках проектної діяльності функціональні компоненти зі стратегічною, тактичною й операційною складовими, що дозволяє визначити і розкрити сутність процесу планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

3. Уточнені методологічні положення щодо досягнення цілей стратегії розвитку ВНЗ та розроблена модель його діяльності дозволили виявити існуючі моделі системи оцінки, обрати з них найбільш придатну і на її основі удосконалити модель оцінки поточного стану діяльності ВНЗ шляхом введення ідентифікаційних ознак для показників стратегічної мети (предметно-функціональної, процесно-результативної та операційно-стратегічної), що дозволяє розробити різні ієрархічні моделі інтегрованої оцінки ступеня досяжності стратегічної мети і сформулювати об’єктивну основу методу портфельного планування у процесі реалізації стратегії розвитку ВНЗ.

4. Виходячи з сутності методу портфельного планування у процесі реалізації стратегії розвитку ВНЗ, уперше розроблено модель формування портфелю проектів реалізації стратегії розвитку ВНЗ, що враховує оцінку внеску портфелю у планові та прогнозні значення показників стратегічної мети з урахуванням зниження цінності внеску в часовому аспекті.

5. Завдяки розробці алгоритму методики формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ, яка базується на методі портфельного планування реалізації стратегії розвитку ВНЗ, отримано практичний результат дослідження – виконано пілотне планування реалізації Програми діяльності Східноукраїнського національного університету імені В. Даля і Програми розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна». В результаті цього програми діяльності та розвитку університетів представлені у кількісному форматі, оцінено внесок проектів-претендентів у їх реалізацію, а також сформовані стратегічні портфелі проектів на 2011 рік.

Розроблені у дисертації нові наукові й науково-практичні положення створюють підґрунтя для продовження досліджень в обраній об’єктній сфері. Провідним напрямком подальших досліджень має стати обґрунтування набору можливих показників діяльності ВНЗ за видами та компонентами діяльності в умовах переходу до Болонської системи та загострення демографічної кризи. Окремий комплекс досліджень доцільно провести відносно моделювання на базі запропонованого методу сценарних прогнозних варіантів реалізації сформованих портфелів проектів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 3(27). – С. 81 – 87.

 2. Коляда О.П. Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 4(28). – С. 67 – 72.

 3. Рач В.А. Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин / В.А. Рач, О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 1(29). – С. 144 – 151.

Автором особисто введено поняття «показник стратегічної мети», виділені два види показників стратегічної мети: рівня та накопичувальні показники, описано процедуру переходу від накопичувальних показників до показників рівня для вирішення задачі оптимізації портфелю проектів по показнику дольового вектору розподілу ресурсів у портфелі при максимізації конкретного показника стратегічної мети при заданому рівні ризику.

 1. Рач В.А. Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів / В.А. Рач, О.П. Коляда, О.А. Антонян // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 2(30). – С. 91 – 101.

Автором особисто запропоновано підхід перебудови базової моделі представлення показників діяльності шляхом виділення на верхньому рівні ознаки стратегічної та операційної діяльності. Показано, що існуючі показники, які використовуються під час ліцензування та акредитації, не дозволяють системно представити та оцінити діяльність вищих навчальних закладів з позицій процесно-результативного та операційно-стратегічного аспектів.

 1. Коляда О.П. Математична модель оцінки проектів стратегічного портфелю вищого навчального закладу / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 4(32). – С. 94 – 100.

 2. Коляда О.П. Метод формування стратегічного портфелю проектів вищого навчального закладу / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 1(33). – С. 161 – 172.

 3. Коляда О.П. Інструментальний засіб відбору проектів у портфель вищого навчального закладу в рамках концепції стратегічної єдності / О.П. Коляда // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2010. - № 1/2 (43). – С. 31 – 33.

 4. Коляда О.П. Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 2. Модель остаточного відбору проектів у стратегічний портфель проектно-орієнтованого вищого навчального закладу / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 2(34). – С. 73 – 81.

Друковані праці наукових конференцій

 1. Коляда О.П. Системная модель стратегического единства оперативной, тактической и проектной деятельности организации / О.П. Коляда // Тези доповідей VI міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління. – К.: КНУБА, 2009. – С. 97 – 98.

 2. Коляда О.П. Управління портфелем стратегічного потенціалу вищого навчального закладу / О.П. Коляда // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи» // Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2009. – С.78 – 79.

 3. Коляда О.П. Застосування проектного підходу в управлінні сучасним вищим навчальним закладом / О.П. Коляда // Матеріали ХV науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р.). – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009.

 4. Коляда О.П. Застосування концепції стратегічної єдності для формування проектів реалізації стратегій розвитку структурних підрозділів ВНЗ / О.П. Коляда // Тези доповідей VIІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій. – К.: КНУБА, 2010. – С. 100 – 101.

 5. Коляда О.П. Механізм формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ із урахуванням гармонізованої цінності зацікавлених сторін / О.П. Коляда // Тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи» // Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 142 – 144.

 6. Коляда О.П. Оцінка досяжності планових значень показників стратегічної мети розвитку вищого навчального закладу / О.П. Коляда // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали роботи секції «Управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань» XVI науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – С. 46 – 49.


АНОТАЦІЯ

Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами. – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київ, 2011.

Виявлена проблема інтеграції методологічних положень управління проектами та стратегічного управління розвитком ВНЗ. Удосконалено модель стратегічного управління проектно-орієнтованим ВНЗ. Уточнені базові поняття дослідження: «проектно-орієнтоване управління», «проектно-орієнтований ВНЗ», «портфельне планування», «показник стратегічної мети», «стратегічний портфель проектів ВНЗ». Запропоновано модель діяльності ВНЗ, яка базується на концепції стратегічної єдності та взаємопов’язує в рамках проектної діяльності функціональну компоненту зі стратегічною, тактичною й операційною. Розроблено модель формування портфелю проектів реалізації стратегії розвитку ВНЗ, яка відображає взаємозв’язок оцінки внеску портфелю у планові та прогнозні значення показників стратегічної мети зі зниженням цінності внеску в часовому аспекті. Реалізовано пілотну апробацію методики формування стратегічного портфелю проектів ВНЗ.

Ключові слова: стратегія розвитку ВНЗ, концепція стратегічної єдності, стратегічний портфель проектів ВНЗ, показник стратегічної мети, метод портфельного планування, ранжування та оцінка проектів портфелю.
АННОТАЦИЯ

Коляда О.П. Портфельное планирование в процессе реализации стратегии развития высшего учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – Управление проектами и программами. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев, 2011.

В диссертационной работе дано теоретическое обоснование и разработаны практические инструменты портфельного планирования в процессе реализации стратегии развития ВУЗа.

Для решения выявленной проблемы интеграции методологических положений управления проектами и стратегического управления усовершенствована модель стратегического управления, которая позволила установить связь между процессами планирования и реализации стратегии развития ВУЗа. Раскрыта сущность портфельного планирования в процессе реализации стратегии развития ВУЗа путем уточнения базовых понятий исследования: «проектно-ориентированное управление», «проектно-ориентированный ВУЗ», «портфельное планирование», «показатель стратегической цели», «стратегический портфель проектов ВУЗа».

Разработана модель процесса планирования реализации стратегии развития ВУЗа, которая основывается на концепции стратегического единства и связывает в рамках проектной деятельности функциональную компоненту со стратегической, тактической и операционной. Выделенные составляющие определили сущность идентификационных признаков показателей стратегической цели (предметно-функционального, процессно-результативного и операционно-стратегического), которые используются как исходные для оценки текущего состояния деятельности ВУЗа в модифицированной модели дерева показателей. Раскрыт механизм применения модифицированной модели дерева для оценки деятельности с позиции стратегии, операционных задач, эффективности и результативности на основе фиксированной группы показателей.

Доказана целесообразность использования для количественного представления стратегической цели развития ВУЗа совокупности бенчмаркинговых показателей в нечетком представлении как системы изменения желаемых значений показателей в ходе реализации стратегии.

Описан метод портфельного планирования реализации стратегии развития ВУЗа, предусматривающий формирование стратегических портфелей проектов в ходе реализации стратегии развития, которые максимизируют интегральный показатель достижимости конечной стратегической цели ВУЗа. Метод основан на разработанной модели оценки вклада портфеля в плановые и прогнозные показатели стратегической цели, которая учитывает снижение ценности вклада во временном аспекте. Разработана методика формирования стратегического портфеля проектов ВУЗа и проведена ее пилотная апробация.

Ключевые слова: стратегия развития ВУЗа, концепция стратегического единства, стратегический портфель проектов ВУЗа, показатель стратегической цели, метод портфельного планирования, ранжирование и оценка проектов портфеля.
ANNOTATION

Kolyada O.P. The portfolio planning during the process of implementation of the development strategy of high educational institution.– Manuscript.

Thesis on competition for scientific degree of candidate of technical sciences in speciality 05.13.22 – Project and programs management. – Kyiv national university of construction and architecture of Ministry of education, science, young people and sport of Ukraine, Kyiv, 2011.

The problem of integration of methodological positions of project management and strategic management of HEI development has been discovered. A model of strategic management of project-oriented HEI has been improved. The base concepts of research: ‘project-oriented management’, ‘project-oriented HEI’, ‘portfolio planning’, ‘index of strategic goal’, ‘strategic projects’ portfolio of HEI’ have been specified. The model of HEI activity, which is based on conception of strategic unity and links the functional component with strategic, tactical and operational components within the framework of project activity, is offered. The model of forming of projects’ portfolio of development strategy implementation of HEI, which represents intercommunication of estimation of a portfolio payment in the planned and forecast values of indexes of strategic goal with the decline of value of payment in a time aspect, has been developed. Pilot approbation of method of forming of strategic projects’ portfolio of HEI has been fulfilled.

Key words: strategy of HEI development, conception of strategic unity, strategic projects’ portfolio of HEI, index of strategic goal, method of the portfolio planning, ranging and estimation of projects of the portfolio.