Головна сторінка

Державний вищий навчальний закладСкачати 296.42 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата конвертації22.03.2016
Розмір296.42 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ГРАБАРЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


УДК 338.486:519.876.2(043.3)(477.75)

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ АР КРИМ


Спеціальність 08.00.11 − математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ − 2012

Дисертація є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформатики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Дербенцев Василь Джоржович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

доцент кафедри інформатики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Захарченко Павло Васильович,

Бердянський державний педагогічний університет,

завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук, доцент

Башта Олександр Іванович,

Кримський науковий центр

Національної академії наук України (м. Сімферополь),

директор

Захист відбудеться «__10__» вересня 2012 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.
Автореферат розісланий «__08__» серпня 2012 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук,

професор О. Д. Шарапов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Постіндустріальна трансформація економічних систем зумовлює прискорений розвиток сфери послуг, у якій вагоме місце займає туризм. Світові тенденції розвитку туризму та рекреації свідчать про те, що вони можуть стати каталізатором оздоровлення економіки країни.

Ураховуючи значний туристично-рекреаційний потенціал України, подальший розвиток туристичної сфери є вкрай важливим для економічного зростання країни. Проте, за даними Світового економічного форуму, у сфері рекреацій і туризму Україна посідає 78 місце серед 124 країн світу. Туризм і курортне обслуговування не відіграють помітної ролі в економічному розвитку країни та у формуванні її позитивного міжнародного іміджу. Тому проблема розроблення ефективних механізмів управління економікою туристично-рекреаційної сфери в Україні набуває особливого значення.

Проведені авторські дослідження ґрунтуються на фундаментальних працях у сфері системного аналізу та економіко-математичного моделювання, зокрема, на роботах Р. Аксерольда, О. Гранберга, К. Шенона, Б. Коско, М. Мойсеєва, Т. Сааті, Ф. Робертса, Дж. Форестера та інших. Серед вітчизняних учених питанням моделювання багатогранних аспектів функціонування складних соціально-економічних систем, зокрема, процесів управління слабоструктурованими системами, приділяли увагу такі вчені, як В. Вітлінський, В. Геєць, Ю. Лисенко, В. Михайлевич, О. Черняк та інші.

Проблематика досліджень туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) як складної системи розкрита у працях М. Амірханова, О. Башти, В. Василенка, П. Ґудзя, П. Захарченка, К. Щербини, В. Мазухатова, В. Пономаренка та інших.

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць вказаних авторів, слід наголосити, що певне коло завдань концептуального, методологічного та методичного характеру є недостатньо вивченими.

Це стосується в першу чергу розроблення та вдосконалення інструментальних засобів управління економічними процесами в туристично-рекреаційній сфері, тобто комплексу механізмів, моделей і технологій, які дають змогу на підставі реалізації побудованих моделей оцінювати стан і динаміку розвитку ТРК залежно від прийнятих управлінських рішень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри інформатики Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за комплексною темою «Використання методів теорії складних систем при дослідженні соціально-економічних процесів» (номер державної реєстрації 0107U010947), у межах якої особисто автором удосконалено концепцію моделювання управління туристично-рекреаційним комплексом як складною слабоструктурованою системою.

Дослідження виконано у тісному зв’язку зі Стратегією економічного і соціального розвитку АР Крим на 2011 – 2020 рр.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розроблені теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо створення системи проблемно-орієнтованого управління економічним розвитком туристично-рекреаційного комплексу на підставі побудови та застосування економіко-математичних моделей.

Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

проаналізувати сучасний стан і визначити особливості розвитку ТРК;

визначити завдання і напрями проблемно-орієнтованого управління економічним розвитком ТРК Криму;

розробити інструментарій дослідження та моделювання ТРК з метою обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності його функціонування на основі когнітивного підходу;

побудувати систему когнітивних моделей взаємодії факторів мікро- і макросередовища в системі управління економікою ТРК;

провести сценарний аналіз шляхів розвитку ТРК за допомогою побудованих моделей;

розробити рекомендації стосовно розроблення основних напрямів розвитку ТРК АР Крим.

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є туристично-рекреаційний комплекс АР Крим.

Предметом дослідження дисертаційної роботи є економіко-математичні методи та моделі процесів управління економікою ТРК.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є теоретичні положення економічної науки та системний підхід до дослідження складних слабоструктурованих систем. Теоретичну базу дослідження становлять наукові праці провідних економістів з проблем функціонування і моделювання ТРК та їх критичне осмислення відповідно до умов України. Як інструментальні засоби дослідження було використано методи експертних оцінок, когнітивної структуризації, когнітивного та імітаційного моделювання, сценарного аналізу тощо.

Джерелами інформації для виконання дослідження були матеріали і відомості Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Державної служби статистики України, Міністерства курортів і туризму АР Крим.

Нaуковa новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено подальший розвиток теоретичних засад і розроблення інструментарію управління економікою туристично-рекреаційного комплексу, зокрема:

вперше:

розроблено теоретичні засади моделювання процесів управління економікою туристично-рекреаційного комплексу як складною системою шляхом поєднання апарату когнітивного аналізу та імітаційного моделювання;

удосконалено:

процес когнітивного дослідження туристично-рекреаційної системи, в якій на відміну від існуючих виділено низку взаємопов’язаних завдань: ідентифікація та структуризація системи шляхом складання нечіткої когнітивної карти; дослідження її статичних і динамічних властивостей; побудова когнітивної моделі та здійснення імпульсного моделювання поведінки рекреаційної системи під впливом зовнішніх збурень і змін параметрів управління тощо;
дістало подальшого розвитку:

механізм управління економікою ТРК у контексті цілей і принципів регіональної та державної політики в галузі рекреації і туризму, що дозволяє підвищити ефективність діяльності туристично-рекреаційного комплексу на прикладі Кримського регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання розроблених теоретичних засад та інструментальних засобів дозволяє визначити фактори, які справляють негативний вплив на туристично-рекреаційну галузь, опрацювати та обґрунтувати за результатами сценарного аналізу комплекс управлінських заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування ТРК Криму.

Основні результати дослідження впроваджені у Міністерстві курортів і туризму АР Крим (акт впровадження № 2-15 від 23 лютого 2012 р.), Головному управлінні статистики в АР Крим (довідка № 10.1-11/31 від 05 березня 2012 р.).

Результати дослідження використовуються також у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у ході викладання дисципліни «Системний аналіз соціально-економічних процесів» (довідка від 08 лютого 2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що виносяться на захист, одержані автором особисто і знайшли відображення у наукових працях, опублікованих у фахових виданнях.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях: II Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (м. Черкаси – Одеса, 2010 р.); І Міжнародна науково-практична конференція «Управление развитием предпринимательства в современных условиях» (м. Севастополь, 2010 р.); VII Міжнародна науково-практична конференція «Ключови въпроси в съвременната наука – 2011» (Республіка Болгарія, м. Софія, 17-25 квітня 2011 р.); XVI Науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики 2011» (м. Одеса, 2011 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 2012 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 10 наукових працях загальним обсягом 3,43 друк. арк., серед публікацій 5 – у наукових фахових виданнях, 5 – в інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 160 сторінки. Робота містить 16 таблиці на 9 сторінках, 38 рисунків на 27 сторінках, 5 додатків на 29 сторінках. Список використаних джерел нараховує 108 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, ступінь її дослідження в економічній літературі, зв’язок роботи з науковими програмами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, розкрито особистий внесок здобувача і подано інформацію щодо апробації результатів дослідження.

У розділі 1 «Теоретичні засади управління економікою туристично-рекреаційного комплексу» за результатами аналізу сучасного стану ТРК показано, що, незважаючи на значний туристично-рекреаційний потенціал України, сфера туризму і курортів не відіграє належної ролі в економічному розвитку держави та створенні позитивного міжнародного іміджу. Вітчизняна індустрія курортів формує менше 1 % ВВП, тоді як в економічно розвинутих країнах цей показник сягає 6–8 %.

Встановлено, що Крим – це складний соціальний, культурний, природний і господарський комплекс і його можливості провадити туристично-рекреаційну та лікувально-оздоровчу функцію будуть більш ефективно реалізовані лише за умов системного включення та поєднання на науковій основі різних механізмів управління правового, фінансово-економічного, господарського характеру. Це обумовлює потребу у розробленні методів і моделей організаційно-управлінських аспектів функціонування ТРК. Одним із таких методів і визначено проблемно-орієнтований. Виходячи з поставлених цілей можна встановити низку основних завдань і напрямів системи проблемно-орієнтованого управління економічним розвитком ТРК (рис. 1), на підґрунті застосування адекватних економіко-математичних методів та моделей.

Проведений аналіз свідчить, що процес функціонування ТРК як системного утворення в контексті його взаємодії з зовнішнім середовищем неможливо описати за допомогою традиційних кількісних моделей. Це зумовлено характерною для ТРК значною кількістю різнорідних за своєю природою елементів і взаємозв’язків між ними, наявністю невизначеності та ризику, можливістю опису багатьох аспектів функціонування лише на якісному рівні, неоднозначністю наслідків прийнятих управлінських рішень.

У розділі 2 «Моделювання управління економікою туристично-рекреаційного комплексу» обґрунтовано доцільність використання системного та когнітивного підходів до моделювання управління економікою ТРК Кримського регіону, побудовано комплекс когнітивних моделей, які дозволяють визначити вплив параметрів управління на стан і динаміку його розвитку.

Згідно з когнітивним підходом ТРК описується скінченною множиною факторів (концептів) і причинно-наслідкових зв’язків між ними. При цьому під концептом розумітимемо важливу для функціонування ТРК характеристику ситуації (змінна, параметр, фактор) і системи. Концепти можуть виражати як якісні, так і вимірні кількісні величини і набувати значення, виражені в деякій шкалі у встановлених межах.

Концепти поділяються на цільові, значення яких слід привести до деякого бажаного стану; керовані, значення яких піддається безпосередньому контролю; проміжні, значення яких визначається зміною значень концептів-причин; зовнішні, на значення яких справляють можливий вплив зовнішні фактори, які не відображено у моделі. Між концептами існують причинно-наслідкові зв’язки позитивної або негативної дії, що розрізняються за силою (інтенсивністю), яка може бути постійною або змінною у часі. Поточний стан системи описується значеннями всіх її концептів і задається вектором початкових значень концептів.


Рис. 1. Основні завдання та напрями проблемно-орієнтованого управління економічним розвитком ТРК

Існує деякий цільовий стан, що описується вектором значень підмножини цільових концептів, до якого потрібно привести систему, а якщо це неможливо, то максимально до нього наблизитись. Вирішенням поставленого завдання управління економікою ТРК буде підмножина альтернатив допустимих керуючих впливів, що наближають систему до бажаного цільового стану. Під альтернативою будемо розуміти вектор допустимих впливів на підмножині керованих концептів. Розглядається множина альтернативних сценаріїв, кожен з яких описує зміну стану системи внаслідок керуючих впливів і зовнішніх збурень.

Метою когнітивної структуризації є формування та уточнення гіпотези про функціонування об’єкта, що досліджується, який розглядається як складна система, побудована з окремих, але взаємопов’язаних між собою елементів і підсистем.

Результатом попередньої структуризації знань, одержаних від експертів, стало розроблення когнітивної карти, яка є знаковим орієнтованим графом (орграфом):

, (1)

де – вершини (концепти) – елементи системи, що досліджується, які взаємно однозначно відповідають базисним факторам системи;

– дуги – відображають взаємозв’язок між концептами , які знаходять через ідентифікацію причинно-наслідкових ланцюгів, що характеризують вплив будь-якого фактора на інші.

Когнітивна карта вказує на наявність взаємного впливу факторів, але не дає детальної оцінки ані характеру впливу, ані динаміці зміни впливу залежно від зміни ситуації, ані тимчасових змін власне факторів.

На етапі побудови когнітивної моделі кожен зв’язок між факторами когнітивної карти розкривається через відповідні рівняння, які можуть містити як кількісні, так і якісні змінні. При цьому кількісні значення змінних у моделі відображаються в абсолютних числових значеннях. Кожній якісній змінній ставиться у відповідність сукупність лінгвістичних змінних, які відображають різні стани цієї змінної, а кожній лінгвістичній змінній відповідає певний числовий еквівалент за шкалою [0, 1].

Накопичення знань про перебіг процесів у ситуації, що досліджується, дає можливість детально розкрити характер зв’язків між факторами, іншими словами, дозволяє будувати когнітивні моделі різних типів.

Когнітивна модель (векторний функціональний граф) – це кортеж:

(2)

де – орграф;

– множина параметрів вершин ; ;

 кожній вершині ставиться у відповідність вектор незалежних один від одного параметрів (або , якщо );

 – множина дійсних чисел;

, – функціонал перетворення дуг, які ставлять у відповідність кожній дузі або знак («+», «–»), або ваговий коефіцієнт , або функцію .

Залежно від вводиться розширене поняття орграфа:

знаковий орграф (когнітивна карта) – це -граф, в якому

(3)

зважений знаковий орграф – це -граф, в якому

(4)

де – ваговий коефіцієнт, ;

 – множина всіх дуг, ;

– множина дійсних чисел.

Оцінка може бути як дискретною, так і інтервальною.

Дослідження динаміки об’єкта когнітивними моделями вимагає побудови сценарію його поведінки. Введемо формалізоване поняття сценарію.

Сценарієм поведінки об’єкта з позицій ОПР назвемо послідовність пар , сформовану відповідно до правила вибору.

при , де – глибина сценарію; – горизонт прогнозу.

На підставі розробленого сценарію визначаються майбутні події, вибираються сценарії безпечного і стійкого різновидів розвитку.

Зовнішній імпульс в момент сукупність збурень .

Модель імпульсного процесу – це кортеж:

, (5)

де – векторний функціональний граф (2);

– послідовність збурюючих дій;

– правило зміни параметрів.

У загальному випадку імпульсний процес може підпадати під дії зовнішніх імпульсів у будь-який момент часу. У такому разі вважатимемо, що являє собою зовнішній імпульс чи зміну у вершині , в момент ( додається до значення вершини ). Таким чином, матимемо повну формулу для імпульсного процесу

, (6)

Початкові умови слід задавати значенням для всіх . Отже, імпульсний процес моделює вплив на певні характеристики об’єкта, що досліджується, з боку деякої керуючої системи і дозволяє аналізувати її динаміку залежно від управлінських імпульсів.

У результаті авторських досліджень на підставі проведеного аналізу теоретичних, експертних, статистичних даних були одержані та систематизовані відомості щодо найбільш важливих факторів (внутрішніх і зовнішніх), які переважно і визначають функціонування ТРК.

Внутрішні фактори − це процеси, тенденції, характерні для діяльності ТРК. До них належать фактори, пов’язані з ресурсним забезпеченням туристично-рекреаційної діяльності, фактори розвитку індустрії та інфраструктури туризму, фактори рівня економічного розвитку та управління. Зовнішні фактори характеризують середовище, в якому функціонує і розвивається ТРК.

Зауважимо, що когнітивна модель (рис. 2) не відображає всіх можливих взаємозв’язків між факторами, оскільки відіграє стартову роль для виявлення загальних закономірностей, що характеризують функціонування ТРК.

У контексті даного дослідження більш детально було розглянуто структуру ТРК, а саме, внутрішні фактори, що обумовлюють поточний стан і динаміку функціонування ТРК (рис. 3).

Для побудови когнітивних моделей експертним шляхом виділені фактори зовнішнього впливу на ТРК (табл. 1). Експертами були фахівці Мінкурорттуризму АР Крим, Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, підприємств і приватні підприємці туристичної сфери.
Таблиця 1

Основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на розвиток ТРКФактори

Позначення

1.

Рішення органу управління комплексом

v11

2.

Вимоги нормативно-правової бази

v31.1

3.

Податкова політика

v31.2

4.

Політична ситуація

v32

5.

Попит на туристичні послуги

v33.1

6.

ТПР туристично-рекреаційного типу

v34.3

7.

ТРК

v4

8.

Державне фінансування

v44.1

9.

Приватні інвестиції

v44.2

10.

Екологічна напруженість

v51

11.

Соціальна напруженість

v52

12.

Стан здоров’я населення

v53

13.

Дохід від ТР діяльності

v54
Рис. 2Когнітивна модель функціонування ТРК у мікро- і макросередовищіРис. 3Когнітивна модель внутрішніх факторів впливу на розвиток ТРК

На підставі проведеного аналізу розроблено когнітивну модель розвитку ТРК, зображену на рис. 4.Рис. 4Когнітивна модель зовнішніх факторів, які впливають на розвиток ТРК

Розроблена модель (рис. 4) дозволяє використовувати технологію когнітивного аналізу для дослідження взаємопов’язаного впливу факторів (як зовнішніх, так і внутрішніх) залежно від обраного сценарію розвитку та параметрів управління. Для цього експертних шляхом встановлено вагові коефіцієнти взаємного впливу концептів.

За вихідні концепти, що характеризують ефективність функціонування ТРК, обрано фактори соціальної та економічної ефективності: дохід від діяльності ТРК, стан здоров’я населення, рівень соціальної напруженості у регіоні, екологічний стан (екологічна напруженість).

Розділ 3 «Розроблення інструментальних засобів управління економікою туристично-рекреаційного комплексу» присвячено програмній реалізації та сценарному дослідженню розроблених у роботі моделей і опрацювання на цій основі практичних рекомендацій з удосконалення механізму управління економікою ТРК АР Крим.

Розглянуто три ймовірні сценарії розвитку ТРК Криму: інерційний (сценарій 1), екстенсивний (сценарій 2), інтенсивний (сценарій 3). Комбінації імпульсів , що вносяться до певних концептів моделі залежно від сценарію, наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Імпульсне моделювання сценаріїв розвитку ТРК


Сценарій 1. Інерційний. Цей сценарій розвитку АР Крим передбачає використання наявних у регіоні санаторно-курортних, туристичних, аграрних, промислових, транспортних і транзитних ресурсів інерційним шляхом за збереження існуючої структури економіки і факторів її розвитку.

Оскільки за інерційним сценарієм передбачається використання насамперед наявних у регіоні ресурсів, у ході моделювання імпульс () було введено у вершину ТРК (v4). Результати моделювання за інерційним сценарієм розвитку подано на рис. 5.Рис. 5Результати сценарного аналізу (сценарій 1)
Аналіз динаміки факторів свідчить, що інерційний сценарій розвитку АР Крим супроводжуватиметься підвищенням системних ризиків, негативні наслідки від яких у середньостроковому періоді неухильно посилюватимуться. У результаті подальшого зростання соціальної напруженості у регіоні на фоні зниження рівня доходів від ТР діяльності можлива втрата керованості соціально-економічного комплексу, що імовірно призведе до:

— посилення процесів економічної та соціальної стагнації, підвищення етнонаціональної напруженості;

— послаблення міжрегіональних виробничо-коопераційних зв’язків між АР Крим та іншими регіонами України, що може спровокувати поглиблення господарської відірваності економіки АР Крим від економіки країни в цілому;

— консервації існуючої інфраструктури ТРК, зростання антропогенного навантаження, зниження якості послуг за умов одночасного збереження агресивної цінової політики та відсутності прогресу в розширенні спектра туристично-рекреаційних послуг.

Сценарій 2. Екстенсивний розвиток. Передбачає мобілізацію коштів приватних інвесторів, що сприяє цілеспрямованій концентрації фінансової вигоди у короткотерміновій перспективі від природних ресурсів і геостратегічного положення АР Крим, перерозподіляючи її на користь високоприбуткових напрямів діяльності.

Реалізація сценарію 2 передбачає внесення імпульсів () і () відповідно у вершини ТРК (v4) та приватні інвестиції (v44.2). Приватні інвестиції служать зовнішнім джерелом фінансування ТРК і спрямовуються переважно в діючі підприємства комплексу, використовуючи наявну інфраструктуру з метою швидкого одержання прибутку, тобто є короткостроковими. Введення імпульсу у вершину (v4) передбачає врахування закономірностей розвитку, притаманних ТРК як економічній системі та описаних у сценарії 1. Результати моделювання за екстенсивним сценарієм розвитку подано на рис. 6.Рис. 6Результати сценарного аналізу (сценарій 2)
Як засвідчують результати моделювання, екстенсивний сценарій не забезпечує сталої динаміки навіть у короткостроковому періоді, у результаті чого вже на дев’ятому кроці моделювання спостерігається зниження доходів від ТР діяльності. У разі реалізації сценарію 2:

— стрімко зростає рівень екологічної напруженості у результаті екстенсивного використання природних ресурсів;

— спостерігається зниження економічної ефективності екстенсивного сценарію розвитку та погіршення стану природних ресурсів неминуче призводить до погіршення соціальних умов у регіоні, що підтверджується зростанням рівня фактора «соціальна напруженість»;

— продовжується зниження рівня здоров’я населення, що розпочалося на шостому кроці моделювання. Підвищення вартості туристично-рекреаційних послуг в умовах зниження їх якості (зношеність основних засобів, погіршення стану навколишнього середовища тощо) зменшує попит з боку відпочивальників і відповідно знижує рівень здоров’я населення.

Сценарій 3. Інтенсивний розвиток. Ґрунтується на ефективному використанні існуючого в АР Крим ресурсного потенціалу, тобто на принципах інтенсивного типу економічного зростання. За сценарієм передбачено, що будуть реалізовані кроки, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки АР Крим на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, соціально збалансованої та екологічно-орієнтованої політики випереджального розвитку. Орієнтиром у реалізації сценарію є створення умов для активізації інвестиційної діяльності у регіоні (зокрема, залучення приватних інвестицій), підвищення ефективності діяльності економічних агентів ТРК (зростання доходів від ТР діяльності), створення безпечних і комфортних умов проживання населення та покращення рівня його матеріального забезпечення. Реалізація сценарію припускає створення території пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного типу (ТПР).

Результати моделювання за цим сценарієм, який передбачає внесення імпульсів у вершини (, , , ), подано на рис. 7.Рис. 7Результати сценарного аналізу (сценарій 3)

Як показують результати моделювання, введення імпульсу у вершину щодо створення ТПР (v34.3) та підвищення ефективності органу управління ТРК (v11) додатково до факторів сценарію «Екстенсивного розвитку» дає очікувані результати. Вже на другому кроці моделювання помітна стійка тенденція до зростання факторів-стимуляторів – рівня доходів від ТР діяльності та рівня здоров’я населення, а також зниження факторів-дестимуляторів – рівнів екологічної та соціальної напруженості. Кращий позитивний результат реалізації даного сценарію виявляє себе на шостому кроці моделювання і стрімко зростає до кінця періоду.

З восьмого кроку моделювання помітним стає випереджальне зростання рівня здоров’я населення порівняно з доходами від ТР діяльності. Це свідчить про те, що створюються умови, в яких виробники туристично-рекреаційних послуг одержують додаткові доходи не за рахунок підвищення вартості, а за рахунок підвищення їх якості.

Отже, запровадження ТПР сприятиме інтенсифікації розвитку туристично-рекреаційного комплексу та економіки АР Крим загалом.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо моделювання механізмів економічного розвитку та управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим на підґрунті запропонованих автором концепції та відповідного інструментарію.

Проведене дослідження дало змогу зробити такі висновки та пропозиції.

 1. Незважаючи на те, що курортно-рекреаційна сфера є однією з найбільш прибуткових для багатьох розвинутих країн, наявний ресурсний потенціал вітчизняних туристично-рекреаційних комплексів використовується недостатньо, а стан і результативність розвитку рекреацій не лише відстають від провідних країн світу, але й не відповідають вимогам сучасного споживача.

 2. У дисертації з’ясовано, що ТРК належить до класу складних слабоструктурованих, нелінійних динамічних систем. Тому функціонування ТРК як системного утворення у контексті його взаємодії з довкіллям неможливо подати через традиційні, формальні, кількісні моделі. Це обумовлено переважно тим, що для ТРК характерна наявність значної кількості різнорідних за своєю природою елементів та взаємозв’язків між ними, наявністю невизначеності та ризику, можливістю опису багатьох аспектів його функціонування тільки на якісному рівні, неоднозначністю наслідків прийнятих управлінських рішень.

 3. Одним з основних концептуальних підходів до управління економікою ТРК є стратегічний і програмно-орієнтований як інструмент стратегічного, сутність яких полягає в переході до пріоритету довгострокових цілей, на вирішення перспективних проблем. Застосування стратегічного підходу та його інструментів в управлінні економікою ТРК дозволяє пов’язати різноспрямовані цілі, різноманітні ресурси у межах досліджуваної системи.

 4. У роботі обґрунтовано системні засади функціонування ТРК як складної слабоструктурованої системи, що ґрунтуються на поєднанні апарату когнітивного та імітаційного моделювання. Застосування когнітивних карт і моделей у ході дослідження ТРК дозволяє вирішувати завдання, які в багатьох випадках складно піддаються формалізації за допомогою інших підходів.

 5. З метою дослідження різних аспектів функціонування ТРК у роботі побудовано когнітивну модель внутрішніх факторів, яка розкриває структуру ТРК і його головні функціональні складові, і модель зовнішніх факторів, які впливають на розвиток ТРК.

Реалізація побудованих моделей дозволяє при виборі вектора керуючих впливів (імпульсів) і сукупності тенденцій, що характеризують стан ТРК і зовнішнього середовища в поточний момент часу, оцінити ступінь досягнення цільових орієнтирів, що характеризують бажаний стан ТРК, і на цій підставі скоригувати комплекс заходів, спрямованих на досягнення бажаної траєкторії розвитку. Цільовими орієнтирами ефективності функціонування ТРК було обрано зниження соціальної та екологічної напруженості, підвищення рівня життя та здоров’я населення, одержання безпосереднього та опосередкованого економічного ефекту від функціонування ТРК Криму.

 1. Для дослідження ймовірних траєкторій розвитку ТРК Криму за допомогою побудованих моделей залежно від обраних стратегій управління було розроблено три сценарії – інерційний, екстенсивний та інтенсивний, що ґрунтувались на Стратегії економічного і соціального розвитку АР Крим на 2011 – 2020 роки, яка затверджена Радою Міністрів і Верховною Радою АР Крим.

 2. За результатами моделювання інерційний сценарій розвитку АР Крим, що передбачає консервацію існуючої інфраструктури, державної політики в сфері управління та підтримки ТРК, супроводжуватиметься збільшенням системних ризиків, негативні наслідки від яких у середньостроковому періоді неухильно посилюватимуться. У результаті подальшого поширення соціальної напруженості у регіоні на фоні зниження рівня доходів від ТР діяльності можлива втрата керованості туристично-рекреаційною діяльністю.

 3. Як свідчать результати моделювання, у разі реалізації екстенсивного сценарію, що передбачає мобілізацію коштів приватних інвесторів для одержання фінансової вигоди в короткотерміновій перспективі, буде відбуватись подальше підвищення вартості туристично-рекреаційних послуг, що сприятиме зростанню доходів від ТР діяльності в короткотерміновій перспективі, але спричинить зниження потоку туристів, зменшення доходів і занепад туристичної галузі Криму — у довгостроковій. Крім того, буде відбуватись подальше поглиблення екологічної напруженості через екстенсивне використання природних і рекреаційних ресурсів.

 4. За одержаними результатами реалізації сценарію інтенсивного розвитку завдяки створенню нових регіональних кластерів (територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного типу) і належної державної підтримки туристично-рекреаційної сфери має відбутись переорієнтація (повернення) на курорти Криму частини туристичних потоків, які були виведені за межі України, збільшення дохідної частини зведеного бюджету АР Крим, зниження рівня соціальної та екологічної напруженості. Інтенсивний тип розвитку ТРК Криму має забезпечити економічне зростання і нарощування виробничого потенціалу в інших ВЕД.

 5. Ураховуючи результати проведеного дослідження, доцільним є створення в Криму території пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного типу та самостійного органу управління ТРК, що займається винятково питаннями ТР діяльності. Це дозволить забезпечити необхідний політичний, економічний і фінансовий контроль у ході вирішення проблем управління економікою ТРК на основі постійного моніторингу ситуації.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
У наукових фахових виданнях:

 1. Грабарєв А.В. Когнітивні карти та їх застосування до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону / А. В. Грабарєв, В. Д. Дербенцев // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 23. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 386-395 (0,52 друк. арк., особисто авторові належить аналіз застосування когнітивних карт до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону – 0,38 друк. арк.).

 2. Грабарєв А.В. Регіональні аспекти інформаційного забезпечення управління природоохоронною діяльністю / А. В. Грабарєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 24. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 322- 329 (0,43 друк. арк.).

 3. Грабарєв А.В. Специфіка природно-ресурсного потенціалу Кримського регіону та його сучасний стан [Електронний ресурс] / А. В. Грабарєв // Ефективна економіка. – 2011. – № 3. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua (0,81 друк. арк.).

 4. Грабарев  А.В. Модель планирования экологических мероприятий в регионе / А. В. Грабарев // Экономика Крыма: научно-практический журнал.
  № 1 (34) – Симферополь : ТНУ, 2011. – С. 280-284 (0,38 друк. арк.).

 5. Грабарєв А.В. Програмна реалізація та сценарне дослідження розробленої нечіткої когнітивної моделі [Електронний ресурс] / А. В. Грабарєв // Ефективна економіка. – 2012. – № 1. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua (0,78 друк. арк.).


В інших виданнях:

 1. Грабарєв А.В. Когнітивні карти та їх застосування до моделювання складних систем / А. В. Грабарєв, В. Д. Дербенцев : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки»] (Черкаси – Одеса, 8-10 вересня 2010 р.). – Черкаси–Одеса ; К., 2010. – С. 74-76 (0,18 друк. арк., особисто авторові належить застосування когнітивних карт до моделювання складних систем – 0,14 друк. арк.).

 2. Грабарєв А.В. Когнітивні карти та їх застосування до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону / А. В. Грабарєв, В. Д. Дербенцев : материалы І Междунар. науч.-практ. конф. [«Управление развитием предпринимательства в современных условиях»] (Севастополь, 6-9 октября 2010 г.). – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 203-205 (0,17 друк. арк., особисто автором розроблено моделі туристично-рекреаційної системи Кримського регіону на основі когнітивних карт – 0,12 друк. арк.).

 3. Грабарєв А.В. Імітаційне моделювання курортно-рекреаційного комплексу / А. В. Грабарєв, В. Д. Дербенцев : матеріали VII Мінар. наук.-практ. конф. [«Ключови въпроси в съвременната наука – 2011»] (Републіка Болгарія, м. Софія, 17-25 квітня 2011 р.). – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. – С.32-34 (0,16 друк. арк., особисто авторові належить методика управління курортно-рекреаційним комплексом за допомогою імітаційного моделювання – 0,14 друк. арк.).

 4. Грабарєв А.В. Імітаційне моделювання туристсько-рекреаційного комплексу / А. В. Грабарєв, В. В. Майба : матеріали XVI Наук.-метод. конф. [«Проблеми економічної кібернетики 2011»] (Одеса, 14-16 вересня 2011 р). – Одеса : ОНПУ, 2011 – С. 39-41 (0,15 друк. арк., особисто автором розроблено імітаційну модель та здійснено вибір стратегії управління туристично-рекреаційним комплексом – 0,13 друк. арк.).

 5. Грабарєв А.В. Побудова нечіткої когнітивної моделі управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим / А. В. Грабарєв, В. Д. Дербенцев : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем»] (Харків, 9-10 квітня 2012 р.). – Х. : ФОП Александрова К. М., ВД «ІНЖЕК», 2012 – С. 298-300 (0,14 друк. арк., особисто автором розроблено методику вибору факторів негативного та позитивного впливу для управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим – 0,12 друк. арк.).


АНОТАЦІЯ
Грабарєв А. В. Моделювання процесів управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 − математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. − ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2012.

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад і розробці інструментарію моделювання процесів управління економікою туристично-рекреаційного комплексу.

Запропоновано концептуальні засади і розроблено інструментарій системного дослідження функціонування та управління економікою ТРК, що ґрунтуються на поєднанні апарату когнітивного та імітаційного моделювання.

З метою дослідження різних аспектів функціонування ТРК у роботі побудовано когнітивну модель внутрішніх факторів, яка розкриває структуру ТРК і його головні функціональні складові, і модель зовнішніх факторів, що впливають на його розвиток.

Реалізація побудованих моделей дозволяє при виборі вектора керуючих впливів (імпульсів) і сукупності тенденцій, що характеризують стан ТРК, і зовнішнього середовища в поточний момент часу оцінити ступінь досягнення цільових орієнтирів, які характеризують бажаний стан ТРК, і на цій підставі скоригувати комплекс заходів, спрямованих на досягнення бажаної траєкторії його розвитку.

Ключові слова: слабоструктурована система, туристично-рекреаційний комплекс, когнітивні карти, когнітивне моделювання, імпульсні процеси, сценарний аналіз, Кримський регіон.
АННОТАЦИЯ
Грабарев А. В. Моделирование процессов управления туристическо-рекреационным комплексом АР Крым. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 — математические методы, модели и информационные технологии в экономике. — ДВНЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана», Киев, 2012.

Диссертация посвящена обоснованию теоретических принципов и разработке инструментария моделирования процессов управления экономикой туристическо-рекреационного комплекса.

Проанализировано современное состояние и обнаружены особенности функционирования и развития туристическо-рекреационного комплекса. Определены задачи и направления развития проблемно-ориентированного управления экономическим развитием ТРК Крыма.

Установлено, что возможности осуществлять туристическо-рекреационную и лечебно-оздоровительную функции будут реализованы лишь при условии эффективного включения и сочетания на научной основе различных механизмов управления правового, финансово-экономического, хозяйственного характера. Обоснована потребность в разработке адекватных методов моделирования организационно-управленческих аспектов функционирования ТРК, одним из таких методов определен проблемно-ориентированный.

Указано, что процесс функционирования ТРК как системного объекта в контексте его взаимодействия с внешней средой невозможно описать с использованием традиционных количественных моделей. Это предопределено свойственным для ТРК наличием комплекса разнородных по своей природе элементов и взаимосвязей между ними, а также неопределенность и риск, характерные для сложных систем, возможностью описания многих аспектов функционирования только на качественном уровне, неоднозначностью последствий принятых управленческих решений.

Определены концептуальные принципы и разработан инструментарий системного исследования функционирования и управления экономикой ТРК, основанных на сочетании аппаратов когнитивного и имитационного моделирования.

Усовершенствована методология когнитивного исследования туристическо-рекреационной системы, в которой, в отличие от существующих, выделен ряд взаимосвязанных задач: идентификация и структуризация системы путем составления нечеткой когнитивной карты, исследование ее статических и динамических свойств, построение когнитивной модели, осуществление импульсного моделирования поведения рекреационной системы под воздействием внешних факторов и изменений параметров управления.

С целью исследования различных аспектов функционирования ТРК в работе построена когнитивная модель внутренних факторов, раскрывающая структуру ТРК и его основные функциональные составляющие, и модель внешних факторов, влияющих на его развитие. Реализация построенных моделей позволяет при выборе вектора управляющих влияний (импульсов) и при совокупности тенденций, характеризующих состояние ТРК и внешней среды в текущий момент времени, оценить степень достижения целевых ориентиров, которые характеризуют желаемое состояние ТРК, и на этом основании откорректировать комплекс мероприятий, направленных на достижение траектории его развития.

Осуществлено сценарное исследование разработанных моделей и предложены практические рекомендации по усовершенствованию механизма управления экономикой ТРК АР Крым. Рассмотрены три вероятных сценария развития ТРК Крыма (инерционный, экстенсивный, инновационный) и обоснованы последствия их реализации.

Доказано, что инерционный сценарий, предусматривающий консервирование существующей инфраструктуры, государственной политики в сфере управления и поддержки ТРК, будет сопровождаться увеличением системных рисков, негативные последствия от которых в среднесрочном периоде будут неуклонно усиливаться.

Отмечено, что в случае реализации экстенсивного сценария, который предусматривает мобилизацию средств частных инвесторов для получения финансовой выгоды в краткосрочной перспективе, будет происходить углубление экологической напряженности в связи с экстенсивным использованием природных и рекреационных ресурсов, последующий рост стоимости туристическо-рекреационных услуг, который будет способствовать увеличению доходов от ТР деятельности в краткосрочной перспективе, но повлечет за собой снижение потока туристов, уменьшение доходов и упадок туристической отрасли Крыма — в долгосрочной.

Указано на целесообразность создания в Крыму территории приоритетного развития туристическо-рекреационного типа и организации самостоятельного органа управления ТРК, который бы занимался исключительно вопросами туристической и рекреационной деятельности. Обосновано, что благодаря созданию новых региональных кластеров (территорий приоритетного развития туристическо-рекреационного типа) и при надлежащей государственной поддержки отрасли должна произойти переориентация на курорты Крыма части туристических потоков, увеличение доходной части бюджета АР Крым, снижение уровня социальной и экологической напряженности.

Ключевые слова: слабоструктурированная система, туристическо-рекреационный комплекс, когнитивные карты, когнитивное моделирование, импульсные процессы, сценарный анализ, Крымский регион.
ANNOTATION
Hrabaryev A. V. Modeling of management processes of the tourism center of Crimea — Manuscript.

Dissertation for scientific degree of candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.11 − Mathematical Methods, Models and Information technologies in Economy. − SHEE «Vadym Hetman Kyiv national economic university», Kyiv, 2012.

The dissertation presents the further development of theoretical foundations and development tools modeling of management of economic the tourism center.

Conceptual framework and developed tools of system research and management of the economy TRC, based on a combination of cognitive and system simulation, has been proposed.

In order to study various aspects of the TRC a cognitive model of internal factors, which reveals the structure of the TRC and its main functional components, and model of external factors affecting its, has been constructed.

Implementation of the constructed model allows the choice of vector control impacts (pulses) and common trends in the state of TRC and the environment at the current time to assess the degree of achievement of target goals that characterize the desired state of TRC and on this basis to adjust the measures to achieve the desired trajectory of its development.

Keywords: semistructured system, tourist and recreational complex, cognitive maps, cognitive modeling, impulse processes, scenario analysis, the Crimean region.