Головна сторінка

До рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваСкачати 109.13 Kb.
НазваДо рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Дата конвертації14.09.2017
Розмір109.13 Kb.
ТипДокументи


Звітна
Додаток ІВ
до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства


Звітна нова


Консолідована


Уточнююча
Звітний (податковий) період
року

Код за ЄДРПОУ

Рік1

I квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


II квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати
ПОКАЗНИКИ Код
рядка
Сума
1 2 3
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 - 06.4.43) 06.4
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 06.4.1
Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", у межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України 06.4.2
Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року 06.4.3
Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 06.4.4
Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України 06.4.5
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік 06.4.6
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік 06.4.7
Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку 06.4.8
Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів 06.4.9
Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації 06.4.10
Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік 06.4.11
Від'ємне значення курсових різниць згідно з пунктом 153.1 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України 06.4.12
Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) 06.4.13 ЦП
Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) 06.4.14 ЦП
Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами 06.4.15
Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів 06.4.16
Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті4 06.4.17
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України 06.4.18
Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України з операцій із землею та її капітальним поліпшенням 06.4.19
Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями 06.4.20
Витрати на операції оренди/лізингу 06.4.21
Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України 06.4.22
Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України 06.4.23
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-) 06.4.24 СБ
Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном 06.4.25
Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та невключених до витрат до дати затвердження передавального акта 06.4.26
Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року 06.4.27 АМ
Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-) 06.4.28
Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+,-) 06.4.29
Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам 06.4.30
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди 06.4.31
Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ 06.4.32
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, у тому числі: 06.4.33
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом 06.4.33.1
Нараховані роялті, у тому числі: 06.4.34
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 06.4.34.1
Витрати на консалтинг, у тому числі: 06.4.35
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному 06.4.35.1
Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги 06.4.36
Частина витрат із загальної суми 85 - відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 06.4.37 ВО
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості 06.4.38
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 06.4.39
Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України 06.4.40
Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу
України (-)
06.4.41 ТЦ
Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-) 06.4.42 ТЦ
Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат 06.4.43


1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Заповнюється платниками податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.
Керівник (уповноважена особа)(підпис)


(ініціали, прізвище)

М. П.

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)
(підпис)


(ініціали, прізвище)