Головна сторінка

Міністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадаструСкачати 462.64 Kb.
НазваМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру
Дата конвертації16.03.2016
Розмір462.64 Kb.
ТипДокументи
1. /Lietuva.docМіністерство екології та природних ресурсів україни департамент геодезії, картографії та кадастру

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУІНСТРУКЦІЯ


з передачі українською мовою

географічних назв і термінів Литви

Київ - 2001


УДК 528 (06)ІНСТРУКЦІЯ з передачі українською мовою географічних назв і термінів Литви.
Вид. 1 - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування передачі українською мовою географічних назв і термінів Литви в різних наукових, навчальних, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо.

Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв.

Інструкція розроблена Державним науково-виробничим підприємством “Картографія”.

Уклала А.М. Клепікова. Редактор В.З.Пономаренко.

Інструкція схвалена і рекомендована до видання Національною радою з географічних назв.
Вводиться в дію з 01.01.2002 р.

© Мінекоресурсів України, 2001

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця інструкція визначає основні правила передачі українською мовою литовських географічних назв.

1.2. Литовські географічні назви передаються українською мовою згідно з літературною вимовою литовської мови без урахування діалектних особливостей.

1.3. З відхиленням від правил цієї інструкції наводяться назви низки об’єктів, які закріпилися в українській літературі та картографії у традиційній формі (див. п.4.1).

1.4. В інструкції подано список основних географічних термінів та інших слів, які входять до складу географічних назв Литви (додаток 1), орієнтовний список об’єктів, які зображуються на картах та планах населених пунктів (додаток 2), короткі відомості про числівники литовської мови (додаток 3) і таблицю закінчень називного та родового відмінків іменників (додаток 4).

1.5. Основними джерелами для встановлення автентичного написання литовських географічних назв мають бути великомасштабні карти і атласи останніх років видання литовською мовою.

1.6. Окрім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв литовською мовою повинні використовуватися переписи, довідники населених пунктів, довідники адміністративно-територіального поділу, інші видання подібного плану.
2. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ЛІТЕР ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ
2.1. Литовські географічні назви можуть бути траскрибовані як у формі називного відмінку, так і в формі родового відмінку. Закінчення родового відмінку зберігається при передачі назв, які в оригіналі мають лише форму родового відмінку і не вживаються без відповідного географічного терміна, наприклад:

Žiemos rаistas – болото Жемос

Puožo ežeras – оз. Пуожо

Якщо назва литовською мовою пишеться у родовому відмінку, але може вживатися і в інших відмінках, то при передачі українською мовою для неї відновляється форма називного відмінку (див. додаток 4):

Babraukos kaimas – Бабраука

Balaganų – Балаґанай

Ūlos upė – р. Ула

Литовський алфавіт складається з таких знаків: Аа, Ąą, Вb, Cc, Čč, Dd, Ee, Ęę, Ėė, Ff, Gg, Hh, Jj, Ii, Yy, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Uu, Ųų, Ūū,Vv, Zz, Žž.

Примітка. Букви f та h, a також сполучення ch зустрічаються тільки у словах нелитовського по­ход­ження.

2.2. Таблиця передачі українською мовою літер та буквосполучень литовської мови:
з/п

Литовська

літера або

буквоcпо-лучення

Передача українською мовою

Позиція
у слові

Приклади

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.

а, ą

а

на початку слова, після голосних і

твердих приголос­них

Adakavas – Адакавас

Ąžuоlynė – Ажуолінє

Paąžuоliai – Паажуоляй

Žąsinas – Жасінас


я

після м’яких при­голосних (з нас­тупною і)

Bukančiai – Буканчяй

Šiauliai – Шяуляй
2.

аі

ай

на початку слова, після голосних та

твердих приголос­них

Aitvariškiai – Айтварішкяй

Paaitris – Паайтріс

Kęstaičiai – Кястайчяй


яй

після м’яких

приголосних
Novočebiai – Новочябяй


аі

якщо букви спо­лу­чення аі відно­сять­ся до різних мор­фем
Pailgiai – Паільґяй

Ра- – префікс

1

2

3

4

5

6

3.

аu

ау

на початку слова, після голосних та

твердих приголос­них

Aušra – Аушра

Paaunuvis – Пааунувіс

Laukaitis – Лаукайтісаu

яу

після м’яких

приголосних

Kiaunoriai – Кяуноряй

Riauba – Ряубаіа

іа

якщо букви спо­лучення іа від­но­сяться до різних

морфем
Prialgava – Пріалґава

Pri- – префікс

4.

b

б
Bobenai – Бобянай
5.

с

ц
Cibėliai – Цібєляй
6.

č

ч
Čičinai – Чічінай
7.

d

д
Daugirdai – Дауґірдай
8.

ch

х
Kochanovka – Кохановка
9.

e, ę

e

на початку слова та після голосних,

крім і

Ežerynas – Ежярінас

Eidаičiai – Ейдайчяйe, ę

я

після приголосних

Paežeriai – Паежяряй

Kęstaičiai – Кястайчяй


якщо не вхо-

дить у сполу­чення еі

10.

ė

є
Ėriškiai – Єрішкяй

Eglė – Еґлє

Erlėnai – Ерлєнай

Parėčėnai – Парєчєнай
11.

еі

ей
Eidaičiai – Ейдайчяй

Paeisetė – Паейсятє

Veiveriškiai – Вейвярішкяй
12.

g

ґ
Gegrėnaі – Ґяґрєнай
13.

і

і

якщо не пом’як­шує попередню при­­голосну та не

не входить у спо­лу­чення аі, еі, uі, іе

Ignalina – Іґналіна

Imbradas – Імбрадас

Vilkaviškis – Вілкавішкіс
14.

į

і
Įsra – Ісра
15.

іе

є
Iešnalis – Єшналіс

Dievogala – Дєвоґала

Paiešmeniai – Паєшмяняй

Žiežmariai – Жєжмаряй
16.

у

і
Ylakiai – Ілакяй

Vištytis – Віштітіс
17.

jапостроф

після б, п, в, м, р перед я, ю, є, ї
Komjaunimo – Ком’яунімо

Про передачу спо­лу­чень з го­лосними див. п. 2.3.

18.

k

к
Kochanovka – Кохановка

Kriūkai – Крюкай

У словах російсь­кого­ походжен­ня.

19.

l

ль

перед приголос­ни­ми, якщо наступ­ний склад почи­нається з м’якої приголосної або

має голосні і, į, у, е, ė, ę

Kavalčiukai – Кавальчюкай

Smilgiai – Смільґяй

Vabalninkas – Вабальнінкасl

л

у всіх інших

випадках

Kalnalis – Калналіс

Laibgaliai – Лайбґаляй

Lipliunai – Ліплюнай


1

2

3

4

5

6

20.

m

м
Marimpolis – Марімполіс
21.

n

н
Navininkai – Навінінкай
22.

о

о

на початку слова, після голосних та

твердих приго­лос­них

Oželiai – Ожяляй

Paobeliai – Паобяляй

Totorkiemis – Тоторкємісo

ьо

після м’яких при­голосних

Lioliai –Льоляй

Šukioniai – Шукьоняй
23.

р

п
Papilė – Папілє
24.

r

р
Rukai – Рукай
25.

s

с
Siesikai – Сєсікай
26.

š

ш
Šašuoliai – Шашуоляй
27.

šč

щ
Gaščiunai – Ґащюнай

Šnikščiai – Шнікщяй
28.

t

т
Tatkonys – Татконіс
29.

u, ū

у

на початку слова, після голосних і

твердих приго­лос­них

Užupiai – Ужупяй

Udrupys – Удрупіс

Paunksnis – Паунксніс

Stankunas – Станкунасu, ū

ю

після м’яких при­голосних (з нас­туп­ною і )

Žliubai – Жлюбай

Pociunai – Поцюнай
30.

ų

у

після твердих приголосних

Kazlų Rūda – Казлу-Руда

Trakų Vokė – Траку-Вокєų

ю

після м’яких

приголосних

Kriaušių gatve – вул. Кряушю
31.

ui

уй

на початку слова, після голосних та твердих при­го­лос­них

Uikenai – Уйкєнай

Buivydžiai – Буйвіджяйui

юй

після м’яких

приголосних

Čiuiniai – Чюйняй
32.

uo

yo

на початку слова, після голосних та

твердих приго­лос­них

Uogintai – Уоґінтай

Pauogintis – Пауоґінтіс

Kruopiai – Круопяйuo

юо

після м’яких

приголосних

Veliuona – Вялюона
33.

v

в
Vaivadai – Вайвадай
34.

z

з
Ziboliai – Зіболяй
35.

ž

ж
Žadeikiai – Жадейкяй

2.3. Таблиця передачі сполучень j із наступними голосними:

Сполучення

Передача

українською

мовою


Приклади

1

2

3

ja, ją, je*

я

Janoniai – Яноняй

Marijampolis – Мар’ямполіс

Jegeliškiai – Яґелішкяй

Kraujeliai – Крауяляй

jai

яй

Jaiceris – Яйцяріс

Lazdijai – Лаздіяй

jau

яу

Jauniūnai – Яунюнай

Mijaugonys – Міяуґоніс

jei

єй

Bijeikis – Бієйкіс

jė, jie

є

Jėlingas – Єлінґас

Daujėnai – Дауєнай

Jieznas – Єзнас

Naujiena – Науєна

1

2

3

ji, jį, jy

ї

Jirinas – Їрінас

Pagerdaujis – Паґярдауїс

Pavidaujys – Павідауїс

jo

йо

Joniškis – Йонішкіс

Trumpjonis – Трумпйоніс

Gudjonis – Ґудйоніс

ju, jų, jū

ю

Judrėnai – Юдрєнай

Namajunai – Намаюнай

juo

юо

Juodupė – Юодупє
* у словах іноземного походження сполучення je передається через є.

2.4. Наголос у литовській мові тоново-експіраторний, не має постійного місця у слові. Звук під на­го­лосом може мати одну із наступних інтонацій: низхідну, яка позначається знаком ´; висхідну, яка позна­чається знаком ˜; коротку, яка позначається знаком `.

В українській вимові литовських географічних назв зберігається наголос оригіналу:

Pažáislis – Пажáйсліс

Lãšas – Лáшас

Birùtė – Бірýтє
3. ПЕРЕДАЧА ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І НАПИСАННЯ

СКЛАДЕНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
3.1. Номенклатурні терміни, тобто слова, які позначають вид об’єкта (річка, озеро, болото, гора тощо), перекладаються, якщо їм передують найменування у родовому відмінку (див. п.2.1 ):

Alaušo ežeras – оз. Алаушо

Girgždūtės kalnas – г. Ґірґждутєс

Puožo ežeras – оз. Пуожо
Примітка. Географічні терміни транскрибуються, якщо вони позначають видові особливості геогра­фічного об'єкта або використані не у прямому значенні:

Adomėlio lieknas – бол. Адомєльо-Лєкнас (lieknas – “болотистий лісок”)

Sukilėliu Kalnelis – горб Сукілєлю-Кальняліс (kalnelis – “горбик”)

Žiemos raistas – бол. Жємос-Райстас (raistas – “лісове болото”)
3.2. Складені географічні назви, які написані литовською мовою через дефіс або окремо, в українсь­кій передачі пишуться через дефіс:

Būdviečiai-Gudeliai – Будвєчяй-Ґудяляй

Didžiosios Lapės – Діджьосьос-Лапєс

Mediniai Strėvininkai – Мядіняй-Стрєвінінкай

Kauno Voke – Кауно-Вокє
4. ТРАДИЦІЙНІ НАЗВИ
4.1. Географічні назви, що даються з відхиленням від правил цієї інструкції у традиційній формі:


Литовське написання

Традиційна форма

Klaipėda

Клайпеда

Kuršių marios

Куршська затока

Kuršių neringa

Куршська коса

Nemunas

р. Німан (Нямунас)

Neris

р. Вілія (Няріс)

Panevėžis

Паневежіс

Žemaičių aukštuma

Жямайтійська височина


Додаток 1 до п. 1.4 інструкції

СПИСОК

основних географічних термінів та інших слів, які входять до складу
географічних назв ЛитвиЛитовське написання

Транскрипція

Переклад

1

2

3

аikštė

айкштє

площа; поляна

аkmuo

акмуо

камінь

аlksnis

альксніс

вільха

аnglys

анґліс

вугілля

аpylinkė

апілінкє

ділянка; апілінка – адм. одиниця, відпо­відна сільраді

аrtimas (artim-)

артімас (артім-)

ближній, близький

аtavaras

атаварас

плесо

аtšaka

атшака

рукав річки

аukštas (aukšt-)

аукштас (аукшт-)

високий, підвищений

аukštuma

аукштума

височина

аukštupys

аукштупіс

верхів’я річки

аvilys

авіліс

вулик

аviža, avižos

авіжа, авіжос

овес

ąžuolas

ажуолас

дуб

ąžuolynas

ажуолінас

дубняк

bakenas

бакенас

бакен

bala

бала

болото

balandis

баландіс

голуб

baltasis (balt-)

балтасіс

білий

baseinas

басейнас

басейн

beržas

бяржас

береза

berzynas

бяржінас

березняк

bokštas

бокштас

башта, вежа

brasta

браста

брід

briedis

брєдіс

лось

būda

буда

будка

centrinis, centro

центрініс, центро

центральний

daržas

даржас

горо́д

daržinė

даржінє

повітка, сінник

dauba

дауба

яр; улоговина; балка

daug

дауґ

багато

dešinysis (dešin-)

дяшінісіс (дяшін-)

правий

didelis (did-)

дідяліс (дід-)

великий; визначний

didysis (did-, didž-),

didžiulis

дідісіс (дід-, дідж-),

діджюліс

великий; визначний

dirva

дірва

нива, поле; рілля; ґрунт

drebulė

дрябулє

осика

duburus

дубуріс

улоговина

dumblas

думблас

мул

dvaras

дварас

маєток; фільварок, садиба

eglė

еґлє

ялина

eglynas

еґлінас

ялиновий ліс

epušė

епушє

осика

ežeras

ежярас

озеро

ežerynas

ежярінас

група озер; озерний край

gamykla

ґамікла

завод

gatvė

ґатвє

вулиця

gatvele

ґатвялє

провулок

geras, (ger-)

ґярас (ґяр-)

гарний; добрий

gerve

ґярвє

журавель

giedras (giedr-)

ґєдрас (ґєдр-)

ясний


1

2

3

gilus (gil-)

ґілус (ґіл-)

глибокий

giraite

ґірайтє

гай

giria

ґіря

ліс

gyvenviete

ґівянвєтє

селище, населений пункт

gluosnis

ґлуосніс

верба

graužas

ґраужас

гравій

griova

ґрьова

яр, балка

guoba

ґуоба

в’яз, берест

intakas

інтакас

притока річки

iškilys

ішкілус

підвищений

iškyšulys

ішкішуліс

мис

įdauba

ідауба

западина

įkalnus

ікалнус

підвищений

įlanka

іланка

затока

įlankėlė

іланкєлє

бухта

įslonis

іслєніс

долина

juodas (juod-)

юодас (юод-)

чорний

jūra

юра

море

kaimas

каймас

село,селище

kairysis (kair-)

кайрісіс (кайр-)

лівий

kalnagubris

калнаґубріс

гірський хребет

kalnas

калнас

гора

kalnelis

кальняліс

гірка

kalnynas

кальнінас

нагір’я

kalva

калва

пагорб; височина

kanalas

каналас

канал

karklas

карклас

верба; рокита

karštas (karšt-)

карштас (каршт)

гарячий, жаркий

kauburys

каубуріс

пагорб

kelias

кяляс

дорога

kiškis

кішкіс

заєць

klampynė

клампінє

трясовина, драговина

klampus (klamp-)

клампус (кламп-)

багнистий; в’язкий; грузький

klevas

клявас

клен

klonis

клоніс

долина; видолинок

kopos

копос

дюни

krantas

крантас

берег

kreivas (kreiv-)

крейвас (крейв-)

кривий

kriaušis

кряушіс

яр

krioklys

крьокліс

водоспад

kūdra

кудра

став

kupstas

купстас

купина; купиння

lanka

ланка

лука

laukas

лаукас

поле

lieknas

лєкнас

болотистий лісок

liepa

лєпа

липа

liūnas, liūgas

люнас, люґас

трясовина, драговина

lyguma, lygmė

ліґума, ліґмє

рівнина

lokys

локіс

ведмідь

loma

лома

долина; улоговина; западина

lovys, lobas

ловіс, лобас

западина

malūnas

малунас

млин

marios

марьос

море

mažas, mažasis (maž-)

мажас, мажасіс (маж-)

малий

meldas

мялдас

очерет

miestas

мєстас

місто

miestelis

мєстяліс

містечко

miškas

мішкас

ліс

miežis, miežiai

мєжіс, мєжяй

ячмінь

1

2

3

molis

моліс

глина

namai, namas

намай, намас

дім, будинок

naujas (nauj-)

науяс (науй-)

новий

nausėdija

наусєдія

виселки; хутір

nerija, neringa

нярія, нярінґа

коса; піщана мілина

paežerė

паежярє

озерний край

pajūris

паюріс

морське узбережжя

pakiluma

пакілума

височина, узвишшя

pakrantė

пакрантє

узбережжя

paupys

паупіс

узбережжя; поріччя (обл.)

pelkė

пялькє

болото

perėja

пярєя

перевал

perkasas

пяркасас

канал

pietūs

пєтус

південь

pieva

пєва

лука

pikas

пікас

пік, шпиляста вершина

platus (plat-)

платус (плат-)

широкий

plentas

плянтас

шосе

plūduras

плудурас

бакен, буй

pusiasalis

пусясаліс

півострів

pušis

пушіс

сосна

ragas

раґас

мис

raguva

раґува

банка, підводна мілина

raistas

райстас

лісове болото

raudonas (raudon-)

раудонас (раудон-)

червоний

rėva

рєва

перепад

rina

ріна

рів, западина, канава

rytai

рітай

схід

sala

сала

острів

salynas

салінас

архіпелаг

salpa

салпа

заплава

samana

самана

мох

sąsiauris

сасяуріс

протока

sekluma

сяклума

мілина

senasis (sen-)

сянасіс (сян-)

старий, давній

sietuva

сєтува

плесо

skardis

скардіс

яр; урвище; круча

slenksčiai

слянксчяй

пороги

slėnys

слєніс

долина

smailė

смайлє

пік, шпиляста вершина

smėlis

смєліс

пісок

sodas

содас

сад

sodžius

соджюс

село, селище

stotis

стотіс

станція, вокзал

šaltas (šalt-)

шалтас (шалт-)

холодний

šaltinis

шальтініс

джерело

šiaurė

шяурє

північ

šilas

шілас

бір

šulinys

шулініс

криниця

šventas

швянтас

святий

švyturys

швітуріс

маяк

tiltas

тілтас

міст

tvenkinys

твянкініс

став; водосховище

uola

уола

скеля

uosis

уосіс

ясен

uostas

уостас

порт

upė

упє

річка

upelė

упялє

мала річка, річечка

upelis

упяліс

струмок, потік

1

2

3

upis

упіс

струмок

upins

упюс

невелика річка

upokšnis

упокшніс

струмок

užtakis

ужтакіс

затон

užtvanka

ужтванка

гребля; дамба; загата

užutėkis

ужутєкіс

затока

vaga

ваґа

русло

vakarai

вакарай

захід

vanduo

вандуо

вода

versmė

вярсмє

джерело

vidurinis (vidur-)

відурініс (відур-)

середній

vienseėdis

вєнсєдіс

хутір

vilkas

вілкас

вовк

vingrus

вінґурс

звивистий

viršukalnė

віршукальнє

вершина гори, пік

viršutinis (virš-)

віршутініс (вірш-)

верхній

viršukelė, viršukelis

віршукялє, віршукяліс

перевал

žalias (žal-)

жаляс (жал-)

зелений

žemas (žem-)

жямас (жям-)

низький

žemė

жямє

земля

žiemiai

жємяй

північ

žemuma

жямума

низовина

žiotys

жьотіс

гирлоДодаток 2 до п.1.4 інструкції

СПИСОК

об’єктів на картах та планах населених пунктів


Литовське написання

Переклад

aerouоstas

аеропорт

architektūros paminklai

пам’ятка архітектури

autobusų stotis

автобусна станція

bažničia

костел

bibliotekos

бібліотеки

bokštas

башта, вежа

budinčioji vaistinė

чергова аптека

сentrinis paštas

головпошта

сerkvė

церква

daržai

городи

degalinės

АЗС

geležinkelio stotis

залізничний вокзал

įdomus gamtos objektas

визначний об’єкт природи

įžymūs pastatai

будинки, що виділяються

kapinės

цвинтарі

katedra

кафедральний собор

kavinė

кафе

kempingas autoturistams

кемпінг для автотуристів

koncertinės salės

концертні зали

koplytėlė

каплиця

kultūros rūmai ir namai

палаци та будинки культури

kvartalai

квартали

ligoninės

лікарня

maisto prekių parduotuvė

продовoльчий магазин

muziejai

музеї

namas

дім, будинок

neatidėliotina pagalba

невідкладна допомога

рagrindinės miеsto magistralės

основні автомагістралі міста

рarduotuvės

магазини, крамниці

рarodų rūmai

виставочні зали

pilis

замок

planetariumas

планетарій

prieplauka (laivų stotis)

пристань, річковий вокзал

restoranai

ресторани

rotušė

ратуша

senamiestis

старе місто

sinagoga

синагога

sodai

сади

stadionai ir sporto įrenginiai

стадіони та спортивні споруди

teatrai

театри

techninio aptarnavimo stotis

станція автотехобслуговування

turgavietės, turgūs

ринки

varpinė

башта, вежа

vartai

ворота, брама

vienuolynаs

монастир

viešbutis

готель

Додаток 3 до п.1.4 інструкції
ЧИСЛІВНИКИ


vienas

вєнас

один

du, dvi

ду, дві

два

trys

тріс

три

ketuti

кятурі

чотири

penki

пянкі

п’ять

šeši

шяші

шість

septyni

сяптіні

сім

aštuoni

аштуоні

вісім

devyni

дявіні

дев’ять

dešimt

дяшімт

десять

dvidešimt

двідяшімт

двадцять

trisdešimt

трісдяшімт

тридцять

keturiasdešimt

кетурясдяшімт

сорок

penkiasdesimt

пянкясдяшімт

п’ятдесят

šešiasdešimt

шяшясдяшімт

шістдесят

septyniasdešimt

сяптінясдяшімт

сімдесят

aštuoniasdešimt

аштуонясдяшімт

вісімдесят

deviniasdešimt

дявінясдяшімт

дев’яносто

šimtas

шімтас

сто

tūkstantis

тукстантіс

тисяча


Додаток 4 до п.1.4 інструкції


Таблиця


закінчень називного та родового відмінків іменників

Число

Відмінок

1 відміна

(чол. рід)

2 відміна

(жін. рід)

3 відміна

(жін. рід)

4 відміна

(чол. рід)

5 відміна

(чол. рід)

Однина

Називний Родовий

-as, -is, -ys

-o, -io, -io

-a, -ė, -ia

-os, -ės, -ios

-is

-ies

-us, -ius

-аus, -iaus

-uo

-ens

Множина

Називний
Родовий

-ai, -ys, -iai,

-iai

-u, -iu, -ių

-os, -ės, -ios
-ų, -ių, -ių

-ys
-ių

-ūs, -ai, -iūs,
-iai, -ės

-ų, -ių, -ių


-еn (y) s

-enų

З М І С Т

стор.


1. Загальні положення 3

2. Правила передачі літер та буквосполучень 3

3. Передача географічних термінів і написання складених географічних назв 6

4. Традиційні назви 6

Додаток 1. Список основних географічних термінів та інших слів, які
входять до складу географічних назв Литви 7

Додаток 2. Список об’єктів на картах та планах населених пунктів 11

Додаток 3. Числівники 12

Додаток 4. Таблиця закінчень називного та родового відмінків іменників 13