Головна сторінка

2007 загальні положенняСкачати 451.27 Kb.
Назва2007 загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір451.27 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Portugal.doc2007 загальні положення


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

ІНСТРУКЦІЯ

З ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ І ТЕРМІНІВ ПОРТУҐАЛЇ
(Затверджено наказом Державної служби геодезії, картографії та кадастру

від 21 червня 2007 р. № 58)

2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За правилами цієї інструкції передаються українською мовою географічні

назви Портуґалії та її територій на островах Атлантичного океану: Мадейрі, Азорських і Зеленого Мису. За цією інструкцією також передаються географічні назви Бразілії, де портуґальська мова є державною, і географічні назви портуґальського походження в Мозамбіку, Анґолі та деяких інших країнах Африки, колишніх колоніях Портуґалії.

1.2. Передача базується на фонетично-графічному принципі (літературна вимова Портуґалії і Бразілії, що визначає розбіжність у передачі окремих літер, + графіка).

Починаючи з 1931 р. було проведено кілька реформ орфографії портуґальської мови, спрямованих на її спрощення і наближення до живої вимови. У 1945 р. уряди Портуґалії і Бразілії підписали угоду про орфографічну реформу та єдність орфографії портуґальської мови Європи і Америки. Зміни, внесені до орфографії, викладено в наступних пунктах.

1.2.1. Скасовано літеру h у середині слова, крім тих випадків, коли вона входить до сполучень ch, lh, nh, а також у деяких назвах, що зберегли традиційне написання (штат Bahia).

1.2.2. Сполучення ch, ph, rh, th у словах грецького і латинського походження замінені відповідно літерами c (q), f, r, t: Cristo замість Christo, Aquiles замість Achiles, Sofia замість Sophia, Rodes замість Rhodes, Teodoro замість Theodoro.

1.2.3. Скасовано написання сполучень ph і th, що не вимовляються: José замість Joseph, Nazaré замість Nazareth.

1.2.4. Скасовано подвоєння приголосних, крім rr, ss: vila, mato, vaca, Ana замість villa, matto, vacca, Anna.

1.2.5. Скасовано написання приголосних, що не вимовляються, перед іншими приголосними (c, p перед t; g перед d, n тощо): Benedito, Vitória замість Benedicto, Victória, Batista замість Baptista, Madalena замість Magdalena, Inàcio замість Ignàcio.

1.2.6. Замінено сполучення голосних ae, ao, eo, io, oe, ue на відповідно ai, au, eu, iu, oi, ui: Batatais замість Batataes, Manaus замість Manaos, Ilheus замість Ilheos тощо; винятком із цього правила є збереження ае в іменах Caetano, Caetana та їхніх похідних, і ао, аоs як форми написання разом прийменника а з артиклем чоловічого роду однини і множини.

1.2.7. Літеру у замінено на літеру і: Paràiba замість Parahyba, Buriti замість Burity.

1.2.8. Упорядковано вживання надрядкових діакритичних знаків і апострофа.

1.2.9. Багато географічних назв зберігають давнє традиційне написання (наприклад Baependi, Caeté, Paraopeba та ін.), що відображається в передачі.

1.3. На відхилення від правил цієї інструкції подаються назви низки об’єктів, що закріпилися в українській літературі і картографії у традиційній формі (див. п. 7).

2. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ

    1. Портуґальська абетка складається з таких літер: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg,

Hh, Ii, Jj, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Zz.

У словах, запозичених з інших мов, і в деяких власних іменах трапляються літери Kk, Ww, Yy.

    1. Знак ΄ (accento agudo) є показником відкритого голосного під наголосом. Знак ̀

(accento grave) є показником відкритого ненаголошеного голосного, а у складених словах – і додаткового наголосу. Знак ˆ (accento circunflexo) є показником закритого голосного під наголосом, у похідних словах – додаткового наголосу, а також вживається для розрізнення слів, що пишуться однаково, проте мають різне значення. Знак ̃ (til) є показником носової вимови голосного і одночасно – наголосу, основного чи додаткового. Знак ·· (trema чи dierese) означає звук u, що вимовляється у сполученнях qüe, qüi. За давньою орфографією цим знаком також позначали u, що вимовляється у сполученнях güe, güi, а також слабку голосну, яка не утворює дифтонга у сполученні із сильною голосною. За новою орфографією знак ·· у цих випадках замінено на знаки ΄ чи ̀ залежно від наголосу у слові. Знак ˛ (cedilha) ставиться під літерою с (ç) і позначає її вимову як с перед голосними а, о, u . Апостроф ( ۥ ) означає випадіння голосного.

2.3. Відкритість і закритість голосних звуків в українській передачі не відображається.

2.4. Подвоєні приголосні, крім rr, передаються однією українською літерою, бо позначають один звук і трапляються лише у словах, що зберегли архаїчне написання. Сполучення ss, яке збереглося в сучасній орфографії, є показником читання літери s як с, а не з у положенні між голосними (тут і надалі для передачі вимови портуґальських звуків використовуються літери української абетки).

2.5. Буквосполучення ãо і ненаголошені кінцеві m, ns являють собою носові дифтонги, проте за усталеною традицією передаються як ан, ен, енс/енш.

2.6. У зв’язку з переходом до нової орфографії у написанні одних і тих самих назв нерідко спостерігаються розбіжності у джерелах, наприклад, Pirineos i Pirineus, Uraricoera i Uraricuera, Taboleiro i Tabuleiro, Pequiri i Piquiri тощо. У таких випадках слід надавати перевагу написанню за новою орфографією, тобто: Pirineus, Uraricuera, Tabuleiro, Piquiri тощо.

2.7. Сполучення двох голосних, один із яких є сильним (а, е, о), а другий – слабким (і, u), утворюють дифтонги: аі, аu, еі, еu, оі, оu, uе, uа, іа, іе, іо. У ролі слабких голосних у певних позиціях можуть виступати також е і о: еа, ео, оа, ое. У сполученні двох слабких голосних (uі, іu) у ролі сильного елементу може виступати кожен із них:

Luiz – Луіш

Cafuini – Кафуіні

Montividiu – Монтівідіу.

Сполучення двох голосних із наголосом на слабкому не утворює дифтонга, оскільки обидва голосні не є складотворними. У більшості випадків це позначається графічно: Crateús, Mindaú. Графічні знаки не ставляться, якщо наголошений слабкий голосний є перед nh чи будь-яким приголосним, крім s, із якого не починається новий склад:

Rainha – Раіння

Coimbra – Коімбра

Luizburgo – Луішбурґу

Bomboim – Бомбоін

Joinvile – Жоінвілі.
2.8. Передача голосних і дифтонгів
з/п

Порту-ґальсь-ка літера або букво-сполу-чення

Передача україн-ською мовою

Позиція

у слові

Приклади

Примітки

1

2

3

4

5

6

1.


а

я

після lh, nh

в закінченні іаBatalha – Баталля

Caminha – Каміння
Brasilia – Бразілія

Baía – Баія

Ria de Faro – Ріа-де-Фарувиняток: слово ria – ріая

 

 

 

 

 а

 

 

 

після ненаго-лошеного і у сполученнях аіа, еіа, оіа, uіа
в інших випадках

 

 

 

 

Araguaia – Араґуая

Gurgueia – Ґурґея

Goiás – Ґояш

Caiabi – Каябі
Paraiba – Параіба

Alto Alentejo – Алту-Алентежу

Viana – В’яна

Coroado – Коруаду

Lagoa – Лаґоа

 

 


 

 

 

 

 

 


2.

ã

 

 

 

 
ãе

 

 

 

ãо

 

ян
 

ан

 

 

яйн 

айн
 

ян

ан

після lh, nh
 

в інших випадках

 
після lh, nh

в інших випадках

після lh, nh

в інших випадках

 

 

Covelhã – Ковеллян

Manhã – Маннян
Chã – Шан

Tupanciretã – Тупансіретан
Magalhães – Маґалляйнш

Gontinhães – Ґонтінняйнш
Guimarães – Ґімарайнс

Correlhão – Корреллян

Farminhão – Фарміннян
Peão – Пеан

Gaviãozinho – Ґавіанзінню

Baião – Байан

 

1

2

3

4

5

6

3.

e

e
і

и
є
 

й

 

 кінцеве ненаголошене е

перед кінцевим s

перед кінцевим s

після буквосполу-

чень lh, nh
у дифтонгах, де е позначає

слабкий звук

Benavente – Бенавенте

Zêzere – Зезере

Palma de Cima – Палма-де-Сіма

Evora – Евора
Acre – Акрі

Belo Horizonte – Белу Орізонті
Montes-Verdes – Монтіс-Вердіс
Cáceres – Касериш
Calheta – Каллєта

Pinheiro - Піннєйру
Adães – Адайнш

Lafões – Лафойнш

Fróes – Фройш

у неносових диф-тонгах е замінено на літеру і


у бразільських назвах

у бразільських

назвах
у власне портуґальських назвах

4.

і

і

й

на початку слова


між приголосними

між приголосним і голосним
після голосного, коли не утворюється дифтонга


у ненаголошеній позиції між голосним і приголосним у середині слова
після голосного в


Idanha – Ідання

Iaco – Іаку

Iuira – Іуйра
Cintra – Сінтра

Vimioso – Віміозу

Viana – Віана

Ancião – Ансіан
Baía – Баія

Paraíba – Параіба

Prainha - Праіння

Beira Baixa – Бейра-Байша
Niteroi – Нітерой


y сполученні з голосними на-голошене і часто, але не завжди, має графічний знак наголосу:

Baía – Баія, але

Coimbra – Коімбра

(див. п. 2.7.)
виняток: Muito – Mуйнту

див. п. 2.7.

1

2

3

4

5

6
 

 
не переда-

ється

кінці слова
після голосного перед о в середині слова чи перед носовим дифтонгом
у сполученнях

голосний + і +

голосний (крім о і носового дифтонга)

Micui – Мікуй
Maiorga – Майорґа

Baião – Байан

Araguaia – Араґуая

Caiabi – Каябі

Gurgueia – Ґурґея

Goiás – Ґояш


у цих випадках і служить показни-ком йотованого читання наступ-ного голосного

5.

о


ou

 

о

у

у

ю


о

  

на початку слова і після

приголосних
у всіх сполученнях з голосними, крім оа, ое, де о – ненаголошене
у кінці слова під наголосом
у ненаголошеній позиції в кінці

слова і перед

кінцевим s, якщо йому не переду-ють lh або nh
у сполученнях оа, ое, оо при ненаголошеному о
у ненаголошеній позиції в кінці слова і перед кін-

цевим s після lh, nh, і з попереднім голосним
у всіх позиціях

 

Orizona – Орізона

Nilópolis – Нілополіш

Porcalhota – Поркалльота
Oiticica – Ойтісіка

Lagoa – Лаґоа

Paraopeba – Параопеба

Argoim – Арґойн

Marajó – Маражо

Tapajós – Тапажош
Porto – Порту

Passos – Пасуш
Capoeira – Капуейра

Póvoa – Повуа

Soòretama – Суоретама

Pocinhos – Посіннюш

Carvalho – Карваллю

Papagaio – Папаґаю

Loios – Лоюш

Ouro – Ору

Moura – Моратак само передає-ться о в одно-

складових служ-

бових словах do, dos, o, os: Oliveira do Conde – Олівейра-ду-Конде

Montemor o Novo – Монтемор-у-Нову
 

 

1

2

3

4

5

6

6.

õe

ойн

ьойн

у всіх позиціях,

крім після lh, nh
після lh, nh

Arões – Аройнш

Faralhões – Фаралльойнш

 

7.

u

ü

ю

не переда-

ється

у

у

 

після lh, nh
після ненаголо-шеного і у сполу-ченнях голосна +і+u
у сполученнях

gue, gui, que, qui, якщо над u

немає знаку ··
в інших випадках

 
у сполученнях

güe, güi, qüe, qüi, якщо над u

є знак ··

Garanhuns – Ґараннюнш
Boiuçu – Боюсу

Agueda – Аґеда

Quinão – Кінан


Uberaba – Убераба

Funchal – Фуншал
Agüeiro – Аґуейру

Qüadros – Куадуруш


знак ··

показує, що u ви-

мовляється

8.

y

 

 

 трапляється ли-ше в іноземних словах та влас-них назвах, що зберігають стару орфографію; передається за тими самими правилами, що й літера і (див. п. 2.8.4.)


2.9. Передача приголосних
з/п

Портуґальсь-ка літера або буквосполу-чення

Передача україн-ською мовою

Позиція

у слові

Приклади

Примітки

1

2

3

4

5

6

9.

b

б

у всіх позиціях

Braga – Браґа

Paraíba – Параіба

 

10.

с

к


с

перед а, о, u і

приголосними

перед е, і


Coimbra – Коімбра

Crato – Крату

Rio Claro – Ріу-Клару
Cercal – Серкал

Pocinho – Посінню
1

2

3

4

5

6
chш


у всіх позиціях
 

 
 

 

Chapada – Шапада

Cachoeira – Кашуейра

 

у словах грецько-

го походження

при написанні за старою орфо-графією переда-ється через k; за новою орфогра-фією замінене на с і qu

11.

ç

с

перед а, о, u

Peçanha – Песання

Melgaço – Мелґасу

Peçoes – Песойнш

в інших позиціях не трапляється

12.

d

д

у всіх позиціях

Dão – Дан

Bodoquena – Бодокена

 

13.

f

ф

у всіх позиціях

Fafe – Фафе

 

14.g


ґ 

 
ж

перед a, o, u і приголосними 
перед е, і


Gurgueia – Ґурґея

Graça – Ґраса
Giruá – Жіруа

Sergipe – Сержіпі

 


15.

h

не переда-ється, крім сполучень ch, lh, nh

 

Horta – Орта

про передачу сполучень

ch, lh, nh див.

пп. 2.9.10, 2.9.18,

2.9.20 відповідно

16.

j

ж

у всіх позиціях

Juncal – Жункал

Pacajá – Пакажа

 

17.

k

к

у всіх позиціях

 

трапляється лише в іноземних словах і іменах

18.

l

 
lh

 

 

л

 
лл

у всіх позиціях

 
у всіх позиціях

 

 

Laranjal – Ларанжал

Alentejo – Алентежу
Alhandra – Алляндра

Pampilhoso – Пампіллозу

Carvalho – Карваллю

 

 19.

m

м

 

 

 
н

 

 

 

на початку слова, перед голосними i перед b, p
у кінці слова i перед при-голосними, крім b, pMiramar – Мірамар

Lomba – Ломба

Pampeiro – Пампейру

Vargem – Варжен

Bomfim – Бонфін

Belém – Белен

 

 

1

2

3

4

5

6

20.

n

nh


н

нн


у всіх позиціях

у всіх позиціях

 

 

 

Nazaré – Назаре

Pena – Пена
Pinhal – Піннял

Pinheiro – Піннєйру

Pocinhos – Посіннюш

Garanhuns – Ґараннюнш21.

p

п

у всіх позиціях

Prado – Праду

Tapada – Тапада

 

22.

q

к

у всіх позиціях

Quarai – Куарай

Quintana – Кінтана

 

23.rру всіх позиціяхFronteira – Фронтейра Carrancas –

Карранкаш

 24.

s


с


ш

с

зна початку слова і після приголосного
у кінці слова i перед приго-лосним, крім с із наступними е, і
між голосними і в кінці слова у складених назвах

Sabugal - Сабуґал

Monserrate – Монсеррате
Montes-Verdes – Монтиш-Вердиш (Порт.),

Монтіс-Вердіс (Браз.)

Fisga – Фішґа (Порт.)

Custoias – Куштояш (Порт.)

Paulistas – Паулістас (Браз.)
Trancoso – Транкозу

Todos os Santos – Тодуз-ус-Сантус

ш – у портуґальських назвах,

с – у бразільських

25.

 

 


sc

ss 

 

 
с

с

назвах, коли наступне слово

починається з голосної
перед е, і
 

між голосними

(Браз.)

Tras os Montes – Траз-уш-Монтиш (Порт.)
Nascimento – Насіменту Florescência – Флоресенсія

Passos – Пасуш 

 

 

 
в інших випадках передається кожна літера окремо
в інших положеннях не трапляється

26.

t

т

у всіх позиціях

Itaeté – Ітаете

 

27.

v

в

у всіх позиціях

Valverde – Валверде

 

28.

w

в

у всіх позиціях

 

трапляється лише1

2

3

4

5

6
в іншомовних словах і іменах

29.

х

ш
з

ш

с

 

 

на початку слова і між голосними


у латинському префіксi ех-

перед голос-ними
у кінці слова і перед
приголосним

 

 

Xingu – Шінґу

Corixa – Коріша

Exalte – Езалті

São Felix –

Сан-Феліш (Порт.),
Сан-Феліс (Браз.)

Extrema – Ештрема

(Порт.),

Естрема (Браз.)

виняток: слова, що починаються з латинського пре-

фікса ех- перед голосними

ш – у портуґальських назвах,

с – у бразільських
Оскільки твердих правил читання літери х не існує,

необхідно кори-

стуватися фоне-

тичними словниками

30.

z

з

 

 

 

 
ш

с

 

на початку слова, між голосними, між голосним і

приголосним

 

у кінці слова і

перед приголосним

Zêzere – Зезере

Fortaleza – Форталеза

Gonzaga – Ґонзаґа


Cruz – Круш (Порт.), Крус (Браз.)

Luizburgo – Луішбурґу (Порт.), Луісбурґу (Браз.)

 
ш – у портуґальських назвах,

с – у бразільських
  1   2   3