Головна сторінка

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 439.48 Kb.
НазваПравила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка2/2
Дата конвертації14.09.2017
Розмір439.48 Kb.
ТипПравила
1   2
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

3.6. Не є страховими випадками та не відшкодовуються:

3.6.1. збитки, що виникли до початку страхування, але були виявлені тільки після укладання Договору страхування.

3.6.2. подальшї збитки, втрата експлуатаційних якостей без фізичного пошкодження безпосередньо внаслідок Страхових випадків, штрафів чи стягнень;

3.6.3. штрафи та стягнення згідно чинного законодавства;

3.6.4. будь-яка юридичної відповідальності, крім передбаченої Договором страхування;

3.6.5. суми Франшизи для кожної вимоги, поданої за цим Договором, яка вказана в Договорі або в Сертифікаті;

3.6.6. Непрямі збитки, а саме - втрачена вигода, втрата прибутку і т.п. Тобто дохід, який одержав Страхувальник, якби застраховане майно не було пошкоджено чи втрачено.

3.6.7. Збиток або пошкодження, навмисно викликані або спричинені:

3.6.7.1 Страхувальником або особою, яка діє за його виявленою або передбаченою згодою;

3.6.7.2. збиток або пошкодження протягом будь-якого періоду понад тридцять (30) безперервних днів, коли Робочі приміщення залишаються незайнятими, якщо не було письмової згоди на це Страховика. Робочі приміщення вважаються зайнятими, якщо вони використовувалися в цілях бізнесу принаймні два (2) безперервні дні.

3.6.7.3 Збиток або пошкодження спричинені проведенням будь-яких будівельно-монтажних робіт на застрахованому місцезнаходженні.

3.6.7.4. Шкода, в тому числі і зловмисна, заподіяна застрахованим об‘єктам внаслідок існування фактичних спорів щодо правового статусу, в тому числі приналежності, Застрахованого місцезнаходження та/або застрахованих об‘єктів.

3.6.8. Інші випадки зазначені в Договорі страхування.4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

4.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

4.2. Страхова сума визначається по згоді між Страховиком і Страхувальником в відповідності з документами, що підтверджують вартість застрахованого майна. Страхувальник, за згодою Страховика, може заявити (задекларувати) розмір страхової суми; при цьому вважатиметься, що Страхувальник нестиме відповідальність за відповідність розміру заявленої (задекларованої) страхової суми вимогам чинного законодавства щодо правил визначення розміру страхових сум; крім цього, Страхувальник нестиме ризик недострахування (пропорційної виплати страхового відшкодування) незалежно від того, коли про це стало відомо.

4.3. Страхова сума встановлюється в межах дійсної вартості застрахованого майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору страхування.

4.4. Вартість майна з метою його страхування визначається на основі Дійсної грошової вартості, а саме:

4.4.1. При страхуванні будівель і споруд, в т.ч. житлових будинків, дачних будинків, які належать фізичним особам на правах приватної власності - по вартості нової будівлі чи споруди в даній місцевості, яка аналогічна тій, котра страхується, з урахуванням зносу і експлуатаційно-технічного стану останньої.

4.4.2. При страхуванні машин, обладнання і інвентарю - виходячи з суми, необхідної для придбання об'єкта, що є аналогічним тому, що страхується, з врахуванням його зносу.

4.4.3. При страхуванні товарно-матеріальних цінностей (в тому числі сировини, напівфабрикатів), які купив Страхувальник - виходячи з витрат, необхідних для їх повторного придбання.

4.4.4. При страхуванні товарно-матеріальних цінностей, виготовлених Страхувальником, - виходячи з витрат виробництва, необхідних для їх повторного виготовлення.

4.4.5. При страхуванні майна, отриманого внаслідок Договірних відносин, в розмірі майнової відповідальності Страхувальника, але не вище вартості майна, яка визначається згідно з цими Правилами.

4.4.6. При страхуванні обладнання приміщень, які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику на договірних умовах користування, розпорядження без вказівки їх вартості виходячи з витрат, які Страхувальник або власник приміщень здійснив для ремонту і/або повторного обладнання цих приміщень.

4.4.7. При страхуванні предметів домашньої обстановки, інтер'єру та споживання, елементів оздоблення та обладнання квартири Страхувальника-фізичної особи - виходячи з витрат, необхідних для їх повторного придбання.

4.4.8. Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рідкісних речей повинна бути підтверджена документально. Колекції, картини, рідкісні та унікальні речі приймаються на страхування тільки у розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному документі компетентної установи, на момент укладання Договору страхування. На таких же умовах можуть бути прийняті на страхування вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного (кольорового) каміння (в тому числі монети, ордена, медалі, речі релігійного культу) та які представляють собою колекцію, або які є унікальними або антикварними.

4.4.9 Договором страхування можуть бути передбачені інші методи визначення страхових сум, які не суперечать чинному законодавству.
4.5. Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому об'єкту або по сукупності об'єктів, вказаних в Договорі страхування.

4.6. Ліміти відповідальності по відшкодуванню витрат, визначених у п. 2.5 цих Правил, встановлюються окремо в Договорі страхування.

4.7. В Договорі страхування за згодою сторін може встановлюватися ліміт відповідальності як на окремі види застрахованого майна, так і на окремі види страхових ризиків по кожному страховому випадку.

4.8. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору страхування. Відповідальність Страховика визначається розміром збитку за відрахуванням франшизи. Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
5. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

5.1. Під страховим платежем розуміється плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

5.2. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті по Договору страхування, Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що визначають розмір страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування, з урахуванням строку, об'єкту страхування і характеру страхового ризику. Базові страхові тарифи є невід'ємною частиною цих Правил.

5.3. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф при страхуванні майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ визначається з урахуванням виду та вартості майна, місцезнаходження майна, наявності протипожежної системи та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання страхових випадків. Річні базові страхові тарифи (в % від страхової суми) для різних видів ризику, наведених в п.3.1 цих Правил, видів майна та особливостей його розташування, наведено в Додатку 1 до цих Правил.

5.4. У окремих випадках Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,01-8,0.

5.5. Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів згідно п. 5.3, становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 500 (п‘ятсот) гривень.

5.6. Сплата страхового платежу може здійснюватися готівкою в касу Страховика або безготівковим розрахунком. Валюта страхового платежу встановлюється згідно з чинним законодавством України. Страховий платіж при безготівкових розрахунках (при розстрочці платежу - перший внесок) сплачується Страхувальником в строки, обумовлені Договором.

5.7. Страхувальник має право на сплату страхового платежу в декілька строків, за згодою сторін, при цьому перший внесок повинен складати не менше 5% загального страхового платежу, якщо сторонами не було погоджено інше. Чергові внески частки страхового платежу повинні вноситися по мірі закінчення оплаченого строку дії Договору.

5.8. По Договорах страхування, які укладені на строк менше 1 року, страховий платіж сплачується в розмірах від суми річного страхового платежу, наведених в таблиці 1. При цьому кожний неповний місяць дії Договору страхування при розрахунках платежу вважається за повний.
Таблиця 1. Страхові платежі при укладанні Договору на строк менше 1 року

Строк страхування (місяці)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Платіж у % від річного платежу

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95


5.9. При припиненні Договору внаслідок несплати страхового платежу повністю або частково Страхувальник має право за згодою Страховика відновити Договір, на умовах, передбачених Договором страхування. Строк страхування при цьому не продовжується. За збиток, який трапився в період з дати припинення Договору до моменту його відновлення Страховик відповідальності не несе. Сторони мають право встановити у договорі страхування інші правові наслідки неналежної сплати/несплати Страхувальником страхової премії.

5.10. В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою Страховика може внести в Договір зміни стосовно розмірів страхової суми. При збільшенні страхової суми величина доплати страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою (1) для кожного об'єкту страхування окремо. При цьому на умовах цих Правил укладається додаткова угода до Договору страхування (адендум) з оплатою додаткового страхового платежу, розрахованого виходячи з повних місяців, що залишилися до закінчення строку Договору.


ДСП = (П2 - ПІ) х К/Т

де: ПІ, П2 - страхові платежі по першочерговій і кінцевій страховим сумам відповідно;

К - кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії Договору страхування, при цьому неповний місяць приймається за повний. Т - строк дії Договору страхування в повних місяцях.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

6.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою Страхувальника і Страховика і, як правило, на один рік. Договір страхування вважається короткостроковим, якщо він укладений на строк менше одного року. При цьому розмір страхового платежу визначається згідно з п. 5.8 цих Правил.

6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.

6.3. В разі необхідності продовження Договору страхування Страхувальник повідомляє про це Страховика не менш ніж за 30 діб до закінчення строку дії Договору страхування, після чого за згодою сторін укладається адендум на додатковий строк дії Договору. Адендум набуває чинності на умовах, визначених у ньому.

6.4. Майно, визначене в Договорі страхування, є застрахованим тільки на тій території, яка вказана в Договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця страхування, дія Договору страхування припиняється.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування укладається на підставі наступних документів:

а) на підставі письмової заяви по формі, встановленій Страховиком, або іншим чином, зручним для Страхувальника, який виявив бажання укласти Договір страхування, і результатів огляду (експертизи) майна, що страхується, якщо Страховик вирішив, що проведення такої експертизи необхідне. При укладанні Договору страхування та проведенні зазначеної експертизи оформляється довідка або опис з визначенням вартості майна, яка засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера, печаткою Страхувальника. При необхідності залучається експерт, і тоді довідка або опис засвідчуються його підписом, а також може оформлюватися письмова характеристика об'єкту;

б) копії Договору про заставу майна, що відповідає вимогам, передбаченим законодавством України (якщо такий Договір укладено);

в) переліку та вартості будівель, які страхуються Страхувальником;

г) переліку та вартості майна з зазначенням місця його знаходження, яке страхується Страхувальником;

д) інших документів, необхідних для оцінки ступеня ризику, пов'язаного з страхуванням майна (умови експлуатації та безпеки, характеристика приміщень, де знаходиться майно) визначений Страховиком.

7.2. Страховик має право вимагати ознайомлення з документами, що посвідчують право власності (розпорядження, користування) Страхувальника на майно, яке підлягає страхуванню, та вартість цього майна.

7.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право вимагати у Страхувальника-юридичної особи баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) а також документи для здійснення фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Після оформлення Договору страхування вказані в пп. 7.1 - 7.3 цих Правил документи стають невід'ємною часткою Договору страхування. Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, представлених ним в заяві для укладення Договору.

7.5. Оформлення довідки або опису майна, яке належить Страхувальнику, і майна, яким він користується (розпоряджається) згідно з чинним договірним правом або по закону, виконується окремо.

7.6. При страхуванні дорогоцінного майна, а також ювелірних та антикварних виробів, мисливської зброї, колекцій, унікальних предметів, електронно-обчислювальних машин, відеотехніки і складається детальний опис майна з визначенням дати виготовлення, характерних ознак, паспортних даних, вартості. Договір страхування такого майна складається у вигляді окремого страхового полісу або у іншій формі, погодженій сторонами.

7.7. При укладанні Договору страхування Страховик повинен обов'язково сповістити Страховика про всі укладені Договори страхування, а також про ті, що укладаються в цей час для страхування даного об'єкту страхування.

7.8. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його настання (обсягу страхового ризику), якщо ці обставини не відомі Страховику. В цьому разі суттєвими можуть бути визнані обставини, повністю обумовлені Страховиком у заяві на укладання Договору страхування або в його письмовому запиті.

7.9. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком у письмовій формі. Структура та зміст договору страхування визначається за погодженням Сторін, враховуючи вимоги Закону України „Про страхування”.

7.10. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що є формою Договору страхування.

Страховик видає страховий поліс Страхувальнику в 5-ти денний строк (не рахуючи вихідних та святкових днів) після отримання першого внеску страхового платежу, якщо це передбачено Договором страхування.

7.11. У випадку втрати полісу страхування в період дії Договору страхування Страховик видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений поліс є недійсним і ніякі виплати по ньому не здійснюються.

7.12. Страхувальник згідно з укладеними Договорами страхування має право вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством.

Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

1) закінчення строку дії;

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;

4) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;

7) з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного законодавства України;

8) з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного законодавства України;

9) в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

8.3. Страхувальник за своєю вимогою має право достроково припинити дію Договору. В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який залишився до закінчення дії Договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

8.4. За вимогою Страховика Договір страхування може бути припинений достроково з поверненням Страхувальнику повністю сплачених останнім страхових платежів.

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням і Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

8.5. Сума страхових платежів, що повертаються по умовам пп. 8.3-8.4 цих Правил, виплачується Страхувальнику в порядку, погодженому сторонами.

8.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.

8.7. Внесення змін до Договору страхування.

8.7.1. Зміна умов Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника і Страховика на основі заяви однієї із сторін протягом п'яти діб з моменту одержання заяви іншою стороною і оформляється адендумом.

8.7.2. Якщо яка-небудь сторона не згодна на внесення змін в Договір страхування, в п'ятиденний строк вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії.

8.7.3. З моменту одержання заяви одної з сторін до моменту прийняття рішення, яке витікає з пп. 8.7.1 і 8.7.2 цих Правил Договір продовжує діяти на попередніх умовах.

8.8. Недійсність Договору страхування.

Договір страхування вважається недійсним з часу його укладення у випадках, передбачених законодавством України.

Крім того, Договір страхування вважається недійсним у випадку:

1) коли Договір укладено після настання страхового випадку;

2) коли Договором застраховане майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набрало законної сили.

В разі недійсності Договору страхування кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності Договору не передбачені законодавством України.

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.
9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. В період дії Договору страхування Страхувальник має право:

9.1.1. На одержання страхового відшкодування в розмірі прямого збитку в межах страхової суми, з врахуванням конкретних умов по Договору страхування.

9.1.2. Ініціювати внесення змін в умови Договору страхування, які стосуються строку страхування і розміру страхової суми з відповідним перерахуванням страхового платежу, якщо в ньому не зазначене інше.

9.1.3. Достроково припинити Договір та отримати суму страхових платежів, які повертаються, на умовах цих Правил.

9.2. Страхувальник зобов'язаний:

9.2.1. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

9.2.1.1. Страхувальник або його правонаступник зобов'язаний при зміні умов страхування в частині:

- ступенів і складу ризиків;

- цін і розцінок на майно;

- складу застрахованого майна;

- перепрофілювання застрахованого майна і т.п. в письмовому виді в триденний строк заявити про це Страховику на предмет:

а) припинення Договору і повернення частини страхового платежу;

б) внесення змін у Договір страхування за погодженням із Страховиком. До 24-ї години дня внесення змін в Договір його раніше прийняті умови залишаються в дії, а з 0 годин наступного дня Договір починає діяти на нових умовах.

9.2.1.2. Страхувальник зобов'язаний в триденний строк повідомити Страховика телеграмою (факсом) про зміни в ступені страхового ризику і виконати необхідні заходи для зберігання застрахованого майна.

Внесення змін в Договір страхування підлягає оформленню протягом 5 днів, при невиконанні цієї умови з вини Страхувальника Договір достроково припиняється і Страхувальнику виплачується частина страхового платежу, що залишилась, в відповідності з умовами цих Правил.

9.2.2. Сплачувати страховий платіж в розмірі і порядку, обумовленими в Договорі страхування.

9.2.3. Приймати необхідні заходи безпеки при використанні застрахованого майна, а також виконувати рекомендації компетентних органів і представників Страховика для запобігання збитку і пошкоджень.

9.2.4. Забезпечити охорону застрахованого майна.

9.2.5. До укладання договору страхування повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього предмета договору страхування.

9.2.6. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

9.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк не пізніше ніж за 3 дні (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.

9.2.8. Додержуватися інструкції по зберіганню, експлуатації і обслуговуванню застрахованого майна, а також використовувати це майно тільки по прямому призначенню.

9.2.9. Негайно повідомити Страховику місцезнаходження втраченого застрахованого майна, якщо останнє знайдено.

9.2.10. Забезпечити Страховика всіма засобами доказування з метою реалізації Страховиком регресних прав до особи, винної у настанні страхового випадку.

9.2.11. Страхувальник має інші зобов‘язання, які кореспондують відповідним правам Страховика, передбаченим цими Правилами, договором страхування, чинним законодавством.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. Протягом строку страхування перевіряти стан застрахованого майна, а також відповідність повідомлених йому Страхувальником відомостей про застраховане майно дійсним обставинам, незалежно від того, чи змінилися умови страхування.

9.3.2. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого майна, приймаючи й вказуючи необхідні для цього заходи, але ці дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплатити страхове відшкодування.

9.3.3. При необхідності Страховик може робити запити в правоохоронні органи, банки, медичні заклади і інші підприємства, відомства і організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку.

9.3.4. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання Страхувальником вимог та умов Договору.

9.3.5. Достроково припинити Договір страхування та в цьому разі повернути Страхувальнику страхові платежі на умовах цих Правил.

9.4. Страховик зобов'язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.

9.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику, а саме: надіслати Страхувальнику форму заяви про настання страхового випадку.

9.4.3 При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (пені), розмір якої встановлюється в Договорі страхування або законом.

9.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, гасіння пожежі тощо, якщо це передбачено умовами Договору.

9.4.5. По заяві Страхувальника у випадку виконання ним заходів, які зменшили страховий ризик, або при збільшенні вартості застрахованого майна переукласти з ним Договір страхування.

9.4.6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

9.5. Відповідальність сторін.

9.5.1. В разі невиконання вимоги про строк повідомлення про настання страхового випадку з боку Страхувальника без поважних причин, страховик може відмовитися від виплати страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховик своєчасно дізнався про страховий випадок, або що відсутність у Страховика відомостей про це не могла вплинути на його обов'язок зробити виплату.

9.5.2. Якщо страхове відшкодування не виплачене Страховиком в установлений строк, Страховик виплачує Страхувальнику неустойку у розмірі, визначеному Договором страхування або законом.

9.5.3. Страховик несе фінансову відповідальність за Договором страхування в межах обумовленої в ньому страхової суми.

9.5.4. Сплата Страхувальником неповної суми страхового платежу у визначені Договором страхування строки тягне часткову відповідальність Страховика на умовах, зазначених Договором страхування, якщо Договором не встановлено інші правові наслідки неналежної сплати/несплати Страхувальником страхової премії.

9.5.5. В випадку виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести відповідальність до кінця строку дії Договору у розмірі різниці між визначеною в ньому страховою сумою та сумою зроблених виплат страхового відшкодування. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, то дія Договору припиняється з моменту такої виплати.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА СТРАХОВИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1. Після настання страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний без затримки, але в будь-якому разі не пізніше ніж за 3 дні (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про настання страхового випадку, якщо інше не встановлено Договором страхування, повідомити про це Страховика або його представника, способом, який зазначено у Договорі страхування.

10.2. Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних причин надає останньому право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку

10.3.Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно чи з недбалості не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити можливі збитки.

10.4. При настанні страхового випадку Страхувальник також зобов'язаний:

10.4.1. Виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть привести до нанесення додаткових збитків.

10.4.2. Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.

10.4.3. Представити Страховику всю необхідну інформацію про страхову подію, що відбулася, а також документи для встановлення факту страхового випадку і розміру збитку. Ненадання Страхувальником такої інформації протягом більш ніж 30 календарних днів з моменту повідомлення Страховика про настання страхового випадку є підставою для відмови у виплаті страховоого відшкодування. Якщо такої інформації і документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні.

10.4.4. Зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття експерта Страховика в тому вигляді, в якому воно було після страхового випадку. Зміна картини збитку може бути виконана у випадку, якщо це необхідно по вимогам безпеки чи зменшення збитку.

10.4.5. Представити Страховику можливість проводити огляд і обслідування застрахованого майна, розслідування у відношенні причин і розміру збитку.

10.4.6. За участю Страховика визначати розмір збитку.

10.4.7. Представити Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого застрахованого майна. Ці описи повинні представлятися в узгоджені з Страховиком строки, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня настання страхового випадку. Описи складаються з визначенням вартості пошкодженого майна на день настання страхового випадку. Витрати по складанню опису несе Страхувальник.

10.5. Страховик після отримання заяви Страхувальника (Правонаступника) про виплату страхового відшкодування зобов'язаний:

10.5.1. Забезпечити огляд застрахованого майна експертом Страховика, для чого протягом 48 годин, не рахуючи вихідних і святкових днів, направити свого представника на місце і в час, які узгоджені з Страхувальником.

10.5.2. Разом з Страхувальником скласти кошторис по відновленню пошкодженого і заміні знищеного майна. На основі кошторисної документації і платіжних документів скласти калькуляцію збитку і визначити суму страхового відшкодування.

Всі перераховані документи підписуються Страховиком і засвідчуються печаткою.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Виплата страхового відшкодування виконується згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Правонаступника) і страхового акту (аварійного сертифіката).

11.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. Представник Страховика в дводенний строк після огляду об'єкту страхування (не враховуючи вихідних та святкових днів) зобов'язаний скласти кошторис-розрахунок понесених збитків. Про місце та час складання такого кошторису-розрахунку він повинен завчасно повідомити осіб, відповідальних за збиток. Якщо ці особи чи їхні представники не з'явилися до моменту складання кошторису, то його складають у їх відсутності.

11.3. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування.

11.3.1. Розмір збитку визначається, виходячи з страхової оцінки застрахованого майна на момент укладання Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування, Кожна зі сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, що вимагає її проведення. Витрати на проведення експертизи по випадках, які визнаються після її проведення не страховими, відносяться на Страхувальника.

11.3.2. Перелік документів, які необхідні для виплати страхового відшкодування:

- заповнена, підписана і скріплена печаткою Страхувальника Заява про настання страхового випадку, згідно форми, наданої Страховиком для даного виду страхового випадку (Страховик приймає рішення про необхідність призначення за кошт Страховика аварійного комісара або відповідної експертизи не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання заповненої Страхувальником Заяви про настання страхового випадку, якщо для прийняття такого рішення не будуть необхідними і інші документи). Страховик повідомляє Страхувальника про призначення експерта (аварійного комісара);

  • оригінал (або копія) Договору страхування;

  • документи компетентних органів (МВС, пожежної охорони, метеослужби та інше), які підтверджують факт, причини і обставини настання збитку чи пошкодження;

  • документи, які підтверджують повноваження Страхувальника (отримувача виплати) на отримання страхового відшкодування;

  • висновок експертизи, проведеної експертом, або заключення аварійного комісара, якого призначив Страховик або Страхувальник за письмовою згодою Страховика.

У разі необхідності, Страховик має право обгрунтовано вимагати додаткових документів, необхідних для з”ясування розміру і обставин страхового випадку. Страховик має право робити запити про отримання відомостей, пов‘язаних з страховим випадком до підприємств, установ, організацій відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Збиток визначається:

11.4.1. При загибелі застрахованого майна - в розмірі його страхової суми за відрахуванням вартості його вузлів, деталей і т.і., що придатні для подальшого використання та зносу.

11.4.2. При пошкодженні застрахованого майна - в розмірі витрат на його відновлення.

11.5. Витрати на відновлення включають:

11.5.1. Витрати на матеріали і запасні частини, необхідні для відновлення.

11.5.2. Витрати на оплату робіт по відновленню. Витрати на відновлення визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів і запасних частин, які замінюються в процесі відновлення (ремонту).

11.6. Витрати на відновлення не включають:

11.6.1. Витрати, пов'язані із зміною і/або покращанням застрахованого майна.

11.6.2. Витрати, пов'язані з тимчасовим ремонтом або відновленням застрахованого майна.

11.6.3. Витрати по профілактичному ремонту і обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку.

11.6.4. Витрати по заміні або ремонту майна, яке знаходиться на гарантійному або на абонементному обслуговуванні, якщо завод-виробник або відповідне ремонтне підприємство зобов'язані здійснити заміну або ремонт безкоштовно в рахунок абонементних платежів.

11.7. Якщо в Договір страхування були внесені зміни стосовно розмірів страхової суми, Страховик виконує відшкодування збитку з врахуванням останньої зміни.

11.8. Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією.

11.9. Страховик не зобов'язаний виплачувати Страхувальнику ту частину страхового відшкодування, яке перевищує розмір збитку. Якщо в момент настання страхового випадку страхова сума перевищувала вартість застрахованого майна, то страхове відшкодування виплачується у межах його дійсної вартості.

11.10. Страхове відшкодування по витратах, перерахованих у п.2.5 цих Правил, виплачується тільки в тому випадку, якщо це обумовлено в Договорі страхування.

11.11. Без згоди Страховика, якщо це передбачено Договором страхування. Страхувальник не має права відмовлятися від застрахованого майна (його частин), яке залишилося після страхового випадку, навіть і пошкодженого. Залишкова вартість такого майна підлягає вирахуванню із суми збитку.

11.12. У разі коли страхова сума становить певну частку страхової вартості застрахованого майна, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховому випадку збитків.

11.13. Зі страхового відшкодування утримується не внесена сума страхового платежу, для якого встановлена оплата частинами.

11.14. Страхове відшкодування сплачується з врахуванням розміру і виду обумовленої в Договорі страхування франшизи, та з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного збитку від третіх осіб.

11.15. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до Страхувальника діяли Договори страхування інших страхових організацій, Страховик виплачує відшкодування пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування. У випадку припинення діяльності Страхувальника - юридичної особи, її права на отримання страхового відшкодування переходять до її правонаступника згідно чинного законодавства України

У випадку смерті Страхувальника-фізичної особи - його права на отримання страхового відшкодування переходять до іншої фізичної особи або юридичної особи згідно чинного законодавства України.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Рішення про виплату або відмову в виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в строк, не більший ніж 15 робочих днів з дня представлення Страхувальником необхідних документів і відомостей про обставини настання страхового випадку. Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 днів з дня прийняття такого рішення. Відмова Страховика у виплаті страхових відшкодувань може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку. Рішення про виплату оформлюється складанням страхового акту.

12.2. Страховик здійснює виплати страхового відшкодування в 15-денний строк, за винятком вихідних та святкових днів, із моменту отримання підписаного всіма сторонами акту про виплату страхового відшкодування, залишаючи за собою право затримувати виплати в разі особливо складних обставин страхового випадку.

При безготівковій формі розрахунків днем виплати страхового відшкодування є день списання грошей з рахунку Страховика.

12.3. Якщо Страхувальнику повернули втрачене застраховане майно, то він зобов'язаний повернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування за вирахуванням витрат на ремонт або впорядкування повернутого майна. У випадку, якщо Страхувальник відмовляється повернути страхове відшкодування, всі права на це майно переходять до Страховика.

12.4. Страховик має право відмовити Страхувальнику (Правонаступнику) у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених статтею 26 Закону України “Про страхування” а також у випадках, передбачених цими Правилами та договором страхування.

12.5. Якщо це передбачено Договором страхування, то Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник після настання страхового випадку не забезпечив зберігання застрахованого майна, що повністю або частково непошкоджене.

12.6. Договором страхування може бути передбачено, що страхове відшкодування не виплачується, якщо:

12.6.1. Страхувальником-фізичною особою, керівництвом або посадовими особами Страхувальника - юридичної особи вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

12.6.2. Страхувальник без поважних причин не повідомив, маючи можливість це зробити, в строки, визначені Договором страхування, про даний страховий випадок Страховику і в компетентні органи (органи правопорядку, пожежної охорони і інші, або цей факт не підтверджується даними органами, або створив Страховику перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

12.6.3. Страхувальник не виконав своїх обов'язків по Договору страхування.

12.6.4. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.

12.6.5. Страхувальник отримав повне відшкодування збитків за Договором страхування від особи, винної у їх заподіянні.

12.6.6. Страхувальник не зробив відповідну заяву або надав невірні відомості у відношенні застрахованого майна, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику при укладанні або в період дії Договору страхування, якщо це ним передбачено.

12.6.7. Страхувальник не усунув протягом узгодженого з Страховиком строку обставин, які помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких Страховик сповіщав Страхувальника, якщо такі дії Страхувальника та Страховика передбачені Договором страхування.

12.6.8. Страхувальник – фізична особа вчинив навмисний злочин, що призвів до страхового випадку.

12.6.9. Експертизою, правоохоронними або судовими органами буде встановлено, що Страхувальник з метою збільшення компенсації включив в перелік знищеного, втраченого або пошкодженого майна таке майно, яке внаслідок страхового випадку не було знищене, пошкоджене або втрачене.

12.6.10. В інших випадках, передбачених умовами Договору страхування та законом.

12.7. До Страховика після виплати страхового відшкодування по Договору страхування в межах фактично здійснених виплат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, яка отримала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за причинений збиток. Якщо це передбачено Договором страхування. Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для реалізації даного права. Договором страхування може бути передбачено, що у разі якщо Страхувальник відмовиться від передачі таких прав або реалізація їх стане неможливою з його вини, то Страховик звільняється від обов'язку виплачувати страхове відшкодування в розмірі, що відповідає збитку, причиненому Страхувальнику власними вищевказаними діями, якщо це передбачено Договором страхування. Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Суперечки, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Додаток 1

до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

від “01”лютого 2008 року


СТРАХОВІ ТАРИФИ

1. При страхуванні майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ базові страхові тарифи встановлюються на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків.

Таблиця 1

Річні базові тарифи

у відсотках від страхової суми


Ризики

Тарифи

Пожежа, вибух, блискавка (п.3.1.1 Правил)

0,1

Буря, шторм (п.3.1.2 Правил)

0,2

Сніг, Дощ зі снігом, Злива (п.3.1.3 Правил)

0,1

Град (п.3.1.4 Правил)

0,2

Повінь (п.3.1.5 Правил)

0,1

Зсув, осідання грунту (п.3.1.6 Правил)

0,2

Землетрус (п.3.1.7 Правил)

0,3

2. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коефіцієнтів, що наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний.

Таблиця 2
Коефіцієнт короткостроковості

Строк дії договору страхування (місяців)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Коефіцієнт короткостроковості


0,20


0,30


0,40


0,50


0,60


0,70


0,75


0,80


0,85


0,90


0,953. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження об’єкту страхування, наявність протипожежної та охоронної систем та інших суттєвих факторів.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,01-8,0.

4.Норматив витрат на ведення справ становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 500 (п‘ятсот) гривень.

Актуарій

1   2