Головна сторінка

Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 280.02 Kb.
НазваПравила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір280.02 Kb.
ТипПравила
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА

(іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України

Про страхування”)


м. Київ - 2008
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА", надалі - Страховик, на підставі цих Правил надає страховий захист від ушкодження та загибелі майна Страхувальника.

1.2. Дані Правила регулюють умови та порядок укладання Договору страхування. За згодою Сторін в Договір страхування можуть бути включені також інші умови, які не суперечать чинному закону та відповідають цим Правилам.

1.3. Страхувальниками є будь-які юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі Страховиком Договір страхування.

1.4. Право Страхувальника на пред'явлення претензії Страховику зберігається протягом строку, передбаченого чинним законодавством України.

1.5. Таємниця взаєморозрахунків по Договору страхування гарантується обома сторонами.

1.6. Спори між сторонами, що виникають в процесі виконання умов Договору страхування вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.7. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.

Предметом договору страхування, якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, можуть бути:

а) будівлі, споруди (включаючи прибудови, флігелі), мури, комори, огорожі, устаткування, ремонтний інвентар, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, сировина, матеріали, що зберігаються на складі;

б) майно: оргтехніка, устаткування, меблі, внутрішнє оздоблення приміщень.

2.2. Майно приймається на страхування тільки в тому випадку, якщо воно:

а) належить Страхувальнику, відображене в його балансі чи відповідними документами підтверджене право власності на нього (розпорядження ним);

б) придбане в кредит або в лізинг;

в) одержане по договору найму (оренди) або прийняте від інших організацій (населення), що підтверджено відповідними документами.

2.3. Майно приймається на страхування тільки в тому місці, де воно знаходиться в момент укладення Договору страхування, якщо інше не передбачене у Договорі страхування.

2.4. Якщо інше не передбачене Договором страхування, Страховик не приймає на страхування предмети, факт загибелі яких важко встановити:

а) цінні папери та готівкові гроші у будь-якій валюті;

б) виставочні взірці, шаблони, макети, плани, креслення, рукописи, діапозитиви, бухгалтерські книги та інші документи;

в) дорогоцінні метали в зливках та дорогоцінне каміння без оправ;

г) марки, монети, малюнки, скульптури та інші колекції та витвори мистецтва, предмети релігійного культу;

д) технічні носії інформації, наприклад, дискети та магнітні плівки;

є) вибухові, небезпечні для здоров'я персоналу речовини, товари на зберіганні чи на комісії;

ж) сільськогосподарські культури, фруктово-ягідні насадження, худоба та птиця, а також домашні тварини та інша живність.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

3.1. Страхова сума визначається Страховиком по узгодженню зі Страхувальником з урахуванням особливостей конкретного предмету договору страхування. Основою для визначення страхової суми є дійсна вартість застрахованого майна на момент укладення Договору страхування, що визначається на основі балансової вартості та вартості придбання за винятком зносу, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. Страхувальник, за згодою Страховика, може заявити (задекларувати) розмір страхової суми; при цьому вважатиметься, що Страхувальник нестиме відповідальність за відповідність розміру заявленої (задекларованої) страхової суми вимогам чинного законодавства щодо правил визначення розміру страхових сум; крім цього, Страхувальник нестиме ризик недострахування (пропорційного страхового відшкодування), незалежно від того, коли про це стало відомо.

3.2. Майно може бути застраховане по відновній вартості, що визначається:

а) для будівель і споруд - по вартості будівництва будівлі (споруди) аналогічної загиблій у даній місцевості з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану;

б) для устаткування, машин, ремонтного інвентарю, предметів домашнього вжитку - виходячи із суми, необхідної для придбання предмету, цілком аналогічного загиблому (пошкодженому);

в) для товарів власного виробництва - на підставі витрат виробництва, необхідних для повторного виготовлення загиблих предметів, але не понад їх ціни продажу;

г) для сировини та товарів, якими Страхувальник торгує або які знаходяться на складі - по цінам, необхідним для їх повторної закупки, але не понад цін, по яким вони могли бути продані на дату настання страхового випадку.

3.3. Страхова сума по кожному застрахованому предмету повинна бути не більше його дійсної вартості на момент укладання Договору страхування.

3.4. Майно може бути застраховане у частці від дійсної (відновної) вартості. При цьому всі предмети вважаються застрахованими у такій же частці. Таке страхування називається страхуванням в долі.

3.5. Якщо страхова сума, встановлена у Договорі страхування, опиниться більше дійсної вартості застрахованого об'єкту на момент настання страхового випадку, сума збитку виплачується пропорційно співвідношенню страхової суми та дійсної вартості застрахованого об'єкту. Відповідність страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо по кожному застрахованому предмету, чи сукупності предметів, зазначених у Договорі страхування.

3.6. У будь-якому випадку страхування не може служити джерелом необґрунтованого збагачення Страхувальника. В разі встановлення такого наміру компетентними органами, Страхувальник позбавляється права на страхове відшкодування.

3.7. Договір страхування укладається з умовою власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитку (безумовна франшиза) у розмірі 1% від страхової суми, якщо інше не обумовлено Договором страхування. Договір страхування може укладатися із застосуванням умовної франшизи, розмір якої встановлюється по узгодженню сторін.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ

4.1. Згідно умов цих правил Страховик надає покриття майнових збитків Страхувальника внаслідок:

4.1.1. Падіння на застраховане майно пілотованих, літальних об'єктів та їх уламків.

4.1.2. Зіткнення з наземними транспортними засобами та тваринами

4.1.3. Пошкодження застрахованого майна водою у результаті аварій систем водопостачання, каналізаційної та опалювальної систем, а також систем пожежегасіння.

4.1.4. Вибуху, за винятком збитку або пошкодження, заподіяного котлам, обігрівачам та засобам під паровим тиском, крім тих, що використовуються в домашньому господарстві.

4.1.5. Несправності машин та механізмів (внутрішньої поломки), в тому числі внутрішньої поломки парових котлів

4.1.6. Зловмисних дій третіх осіб

4.1.7. Бунтів, страйків, громадських заворушень.

4.1.8. Крадіжки зі зломом,

4.1.9. Розбиття скла

4.1.10. Раптового та непередбачуваного (випадкового) фізичного пошкодження

4.2. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховано як від всіх ризиків випадкового та непередбачуваного фізичного пошкодження, так і від окремих з перерахованих в п.4.1 цих Правил груп (видів) ризиків. При цьому вищевказані групи (види) ризиків повинні бути зазначені в Договорі страхування в залежності від причин їх виникнення, а саме:

4.2.1. Під ризиком пошкодження водою розуміється вивільнення або теча води з труб або водних систем, встановлених всередині будівлі чи на будівлі, або на прилеглій будівлі, або теча води з водної артерії поза Будівлею.

4.2.2. Під ризиком зловмисні дії третіх осіб розуміються дії третіх осіб які не є орендарями Застрахованого майна або іншого майна за Застрахованим місцезнаходженням.

4.2.3. Під ризиком бунти, страйки, громадські заворушення розуміються дії осіб які беруть участь у бунтах, громадських заворушеннях, страйках, дії звільнених працівників або осіб, які беруть участь у різних робочих рухах, а також дії будь-яких законних властей у зв’язку з цими подіями, за винятком руйнування або шкоди, спричинених прямо чи опосередковано повним чи частковим припиненням роботи, затримкою, перервою або припиненням будь-якого процесу чи підготовчих дій.

Зловмисна шкода в розумінні цих Правил  - це шкода, заподіяна неправомірними діями третіх осіб за умови доведення наявності в діях таких осіб злого умислу.

4.3. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії Договору. Якщо страховий випадок відбувся в період дії Договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про ці причини.

5. СТРАХУВАННЯ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

5.1. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити особу (Вигодонабувача), яка може отримати збитки в результаті настання страхового випадку.
6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

6.1. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування (якщо інше не обумовлено в Договорі страхування) при настанні страхових випадків внаслідок:

а) ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення;

б) військових дій, громадянської війни чи їх наслідків, страйків, народних хвилювань, локаутів, конфіскації, арешту, реквізиції, пошкодження чи знищення майна по розпорядженню військових чи цивільних влад

в) тероризму та саботажу

г) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, які здійснюються згідно розпорядження військової чи цивільної влади та політичних організацій в країні Страхувальника;

д) стихійних явищ, - при оголошенні території місцезнаходження майна, що підлягає страхуванню, зоною стихійного лиха до моменту укладання Договору страхування.

6.2. Страхуванням не відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок:

6.2.1. корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших природних властивостей окремих предметів.

6.2.2. пошкодження машин, обладнання і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами.

6.2.3. дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року.

6.2.4. застосування матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними компетентними органами.

6.2.5. заміни, ремонту або виправлення без згоди Страховика дефектних матеріалів, і конструкцій, обладнання або їх частин.

6.2.6. надмірних витрат коштів, без згоди Страховика спричинених змінами методів діяльності, проведенням модернізації безпосередньо перед моментом нанесення збитку, проведенням допоміжних заходів.

6.2.7. зношеністю об'єкту страхування, часткового його руйнування або пошкодження внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних дефектів.

6.2.8. падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна (споруди, агрегату тощо), внаслідок часткового зруйнування або пошкодження цього майна внаслідок зношеності (зносу) і/або його виробничих (будівельних) дефектів.

6.2.9. вологості всередині приміщення (пліснява, грибок й т.п.).

6.2.10. затоплення майна, котре зберігалося в підвальних або інших приміщеннях такого типу на відстані менш 15 см від поверхні полу.

6.2.11. повного вимушеного раптового (неупередженого) припинення робіт на застрахованих спорудах, агрегатах тощо.

6.2.12. зупинок виробничого процесу, котрі мали місце внаслідок страхових випадків.

6.2.13. невиконання умов або припинення дії будь-якої угоди;

6.2.14. необгрунтованої нестачі майна;

6.2.15. збитку або пошкодження майна, що сталися внаслідок його залучення до будь-якого процесу, що з необхідністю включає термічну обробку;

6.2.16. збитку, руйнування, пошкодження або відповідальності, спричинених помилкою чи похибкою в проекті, плані чи специфікації, або невідповідністю проекту;

6.2.17. збитку або пошкодження майна, що прямо чи опосередковано спричинені або викликані звичайною усипкою, витіканням, усадкою або розширенням у будівлях, підмурівках, стінах, тротуарах, дорогах та інших структурних поліпшеннях, падінням, оповзнями, рухами земної кори та вібрацією;


6.3. Не є страховими випадками та не відшкодовуються:

6.3.1. збитки, що виникли до початку страхування, але були виявлені тільки після укладання Договору страхування.

6.3.2. подальші збитки, втрата експлуатаційних якостей без фізичного пошкодження безпосередньо внаслідок Страхових випадків, штрафів чи стягнень;

6.3.3. штрафи та стягнення згідно чинного законодавства;

6.3.4. будь-яка юридичної відповідальності, крім передбаченої Договором страхування;

6.3.5. суми Франшизи для кожної вимоги, поданої за цим Договором, яка вказана в Договорі або в Сертифікаті;

6.3.6. Непрямі збитки, а саме - втрачена вигода, втрата прибутку і т.п.

6.3.7. Збиток або пошкодження, навмисно викликані або спричинені:

6.3.7.1 Страхувальником або особою, яка діє за його виявленою або передбаченою згодою;

6.3.7.2. збиток або пошкодження протягом будь-якого періоду понад тридцять (30) безперервних днів, коли Робочі приміщення залишаються незайнятими, якщо не було письмової згоди на це Страховика. Робочі приміщення вважаються зайнятими, якщо вони використовувалися в цілях бізнесу принаймні два (2) безперервні дні.

6.3.7.3 Збиток або пошкодження спричинені проведенням будь-яких будівельно-монтажних робіт на застрахованому місцезнаходженні.

6.3.7.4. Шкода, в тому числі і зловмисна, заподіяна застрахованим об‘єктам внаслідок існування фактичних спорів щодо правового статусу, в тому числі приналежності, Застрахованого місцезнаходження та/або застрахованих об‘єктів.

6.3.8. Інші випадки, зазначені в Договорі страхування.7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Підставою для укладання Договору страхування є письмова заява встановленої форми та/чи опитувальник, які з моменту їх підписання є невід'ємною частиною цього Договору страхування.

7.2. Специфікація та перелік застрахованих об'єктів із зазначенням страхових сум додається до Договору страхування і поряд з іншими документами є невід'ємною частиною Договору страхування.

7.3. Договір вважається укладеним з моменту його підписання обома сторонами.

7.4. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.

7.5. Договір страхування може бути укладений як у національній валюті України, так і в іншій валюті згідно чинного законодавства України. Страхувальник-резидент, згідно з укладеним Договором страхування, вносить страхові платежі лише грошовою одиницею України, а Страхувальник-нерезидент – іноземною вільноконвертованою валютою або грошовою одиницею України, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється чинним законодавством України про валютне регулювання. Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується лише валютою, яка передбачена Договором страхування, якщо інше не передбачене законодавством України.

7.6. Договір страхування укладається строком на один рік, якщо ним не передбачене інше.

7.7. Дія Договору страхування розповсюджується на територію України, а також за її межами з урахуванням особливостей, передбачених діючим законодавством України.

8. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВА ПРЕМІЯ

8.1. Страховий тариф встановлюється експертом Страховика з урахуванням факторів, що впливають на ступінь ризику, наприклад: наявність сигналізації, охорони, обсяг страхового покриття, франшиза та інших, а також на підставі тарифів, наведених в додатку №1 до цих Правил. Конкретний розмір тарифу зазначається у Договорі страхування.

8.2. Страховий тариф і страхова премія оголошуються Страхувальнику тільки після заповнення ним заяви-опитувальника. Заповнення заяви-опитувальника не зобов'язує Страхувальника укладати Договір страхування.

8.3. Страхова премія сплачується Страхувальником одноразово, якщо Договором страхування не передбачене інше.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Страхувальник зобов'язаний:

9.1.1. Вчасно вносити страхові платежі.

9.1.2. При укладанні Договору страхування надавати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику.

9.1.3. Інформувати Страховика про всі договори страхування, укладені по відношенню до предмету договору страхування.

9.1.4. Вживати всі можливі заходи по запобіганню та зменшенню збитків внаслідок страхового випадку.

9.1.5. За вимогою Страховика надавати всю необхідну інформацію у письмовому вигляді.

9.1.6. Ставитись до застрахованого майна так, якби воно не було застраховане, ніяким чином не погіршувати наслідки страхових випадків.

9.1.7. Повідомляти Страховика про настання страхового випадку у порядку та в строки, передбачені Правилами страхування, а якщо випадок вимагає по закону втручання органів влади - в строки, передбачені чинним законодавством.

9.1.8. Надати представникові Страховика можливість оглянути пошкоджене майно, провести розслідування причин та розміру збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та рятуванню застрахованого майна.

9.1.9. Протягом одного робочого дня з моменту, як стало відомо про настання страхового випадку, повідомити про це Страховика, та запитати у нього дозволу проводити ремонт і, взагалі, змінювати картину місця події, якщо інше не передбачене Договором страхування.

9.1.10. Протягом 30 днів після настання страхового випадку за свій рахунок доставити Страховику письмове повідомлення з вказівкою вартості пошкоджених предметів на день настання страхового випадку.

9.1.11. Забезпечити Страховика всіма засобами доказування з метою реалізації Страховиком регресних прав до особи, винної у настанні страхового випадку.

9.1.12. Страхувальник має інші зобов‘язання, які кореспондують відповідним правам Страховика, передбаченим цими Правилами, договором страхування, чинним законодавством.

9.2. Страхувальник має право:

9.2.1. Тільки в тому випадку, якщо це диктується міркуваннями безпеки і приведе до зменшення розміру збитків, без згоди Страховика чи по закінченні 10 днів після його повідомлення змінювати картину збитку.

9.2.2. При укладанні Договору страхування призначати Вигодонабувача, а також замінювати його до настання страхового випадку.

9.3. Страховик зобов'язаний:

9.3.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами страхування.

9.3.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.

9.3.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.

9.3.4. Відшкодувати витрати понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

9.3.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування.

9.3.6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

9.4. Страховик має право:

9.4.1. Протягом строку дії Договору страхування здійснювати нагляд за станом застрахованого майна, дотриманням Страхувальником техніки (стандартів) безпеки, рекомендацій Страховика по зменшенню міри ризику, умов Договору страхування.

9.4.2. Страховик може передати право здійснювати нагляд за застрахованим об'єктом та його інспекцію своїм експертам, іншим особам та організаціям, що мають відповідну кваліфікацію.

9.4.3. Страховик (його доручена особа) має право призупинити страховий захист, якщо під час нагляду (інспекції) за об'єктом, що знаходиться під страховим захистом, виявляться порушення Страхувальником (персоналом) правил та норм безпеки і експлуатації, технологічного процесу та рекомендацій Страховика по зменшенню міри ризику, зазначених у Договорі страхування, на термін до усунення недоліків.

9.4.4. Якщо Страхувальник перешкоджає здійсненню нагляду представниками Страховика, останній має право припинити страховий захист на строк до проведення інспекції чи припинити дію Договору страхування, якщо протягом 30 днів Страхувальник не дає можливості провести таку інспекцію.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ

10.1. Після настання страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний негайно, але в будь-якому разі не пізніше, одного робочого дня, якщо інше не передбачене Договором страхування, повідомити про це Страховика.

10.2. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником без поважних причин Страховика про настання страхового випадку надає Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку або, що відсутність у Страховика відомостей про це не могла вплинути на його обов'язки сплатити страхове відшкодування.

10.3. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, Страхувальник зобов'язаний за власні кошти вжити розумних, ефективних та посильних заходів відносно обставин, що склалися, для зменшення можливих збитків. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо збитки виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів для їх зменшення, якщо це передбачено Договором страхування.

10.4. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі даних огляду, дійсної вартості пошкодженого майна, страхових сум та інших документів, перелічених в п. 11.2. цих Правил.

При цьому враховуються:

а) страхова сума, заявлена при страхуванні;

б) вартість ремонту, якщо пошкоджене майно можна відновити;

в) вартість решти майна, придатного для подальшого використання чи реалізації;

г) умови конкретного договору страхування.

10.5. Повна загибель має місце, якщо відновна вартість з урахуванням зносу перевищує дійсну вартість застрахованого предмету.

10.6. Якщо необхідні витрати на відновлення та залишкова вартість предмету не перевищують його дійсної вартості безпосередньо перед настанням страхового випадку, предмет вважається пошкодженим чи частково зруйнованим.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

11.1. Страховик виплачує страхове відшкодування на основі поданої Страхувальником заяви про виплату страхового відшкодування тільки після того, як повністю будуть встановлені причини і розмір збитку

11.2. Перелік документів, які підтверджують причини та розмір збитку та на основі яких проводиться виплата страхового відшкодування :

 • заява про виплату страхового відшкодування;

 • Договір страхування;

 • опис пошкодженого, загиблого або вкраденого майна із зазначенням балансової вартості, підписами керівника та головного бухгалтера, завірений печаткою;

 • довідку із РУГУ про крадіжку або протиправні дії третіх осіб;

 • акт про настання страхового випадку, складений Страховиком, з визначенням суми збитку;

 • договір оренди;

 • додаткові документи, які необхідні для підтвердження страхового випадку та визначення розміру збитку, що вказані в Договорі страхування.

Створення перешкоди з боку Страхувальника при оцінці збитків Страховиком дають право останньому відмовити у виплаті страхового відшкодування.

11.3. Страховик у строк не пізніше 30 днів після одержання всіх необхідних і належним чином оформлених документів приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування.

У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, Страховик проводить його виплату протягом 15 днів із дати отримання підписаного всіма сторонами акту про виплату страхового відшкодування.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик письмово повідомляє про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови в строк, що не перевищує 10 днів із моменту прийняття такого рішення.

11.4. Страхове відшкодування виплачується в розмірі фактичних збитків, за винятком страхування у долі, але не більше страхової суми.

11.5. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника відповідно до Договору страхування та чинного законодавства України.

11.6. При загибелі майна внаслідок недбалості персоналу Страхувальника, страхове відшкодування не сплачується. Факт недбалості встановлюється на підставі відповідних документів компетентних органів.

11.7. Страхове відшкодування виплачується:

а) при повній загибелі майна - в розмірі його страхової суми з вирахуванням зносу та вартості решти майна, придатного для подальшого використання, але не більше страхової суми;

б) при частковому пошкодженні майна - у розмірі різниці між заявленою страховою сумою та вартістю решти майна, придатного для подальшого використання, а при страхуванні по відновній вартості - у розмірі видатків на його відновлення, але не понад страхової суми.

11.8. Витрати на відновлення включають в себе:

 • витрати на придбання матеріалів та запасних частин для ремонту;

 • витрати на оплату ремонту;

 • витрати по доставці матеріалів до місця ремонту та інші розумні витрати, необхідні для приведення пошкодженого майна у стан, в якому вони знаходились перед настанням страхового випадку.

11.9. В склад витрат на відновлення не входять:

 • витрати, пов'язані з модернізацією застрахованого майна, його змінами та удосконаленнями;

 • витрати по ремонту, не пов'язаному з настанням страхового випадку;

 • інші непрямі витрати, в тому числі здійснені понад необхідні.

11.10. З суми відновних витрат проводяться відрахування на знос деталей, вузлів та агрегатів, що замінюються. Розмір відрахувань визначається, виходячи з дійсної їх вартості на дату настання страхового випадку та вартості нових деталей, вузлів та агрегатів.

11.11. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять, в межах виплачених сум, право вимоги Страхувальника до осіб, що винні у страховому випадку, з метою отримання від них компенсації за нанесений збиток. Якщо Договором страхування передбачено, то Страховик звільняється від обов'язку сплачувати страхове відшкодування у розмірі завданих збитків у випадку, коли Страхувальник відмовиться від такого права чи здійснення його виявиться неможливим за його провиною. У випадку, якщо оплата вже проведена, то Страхувальник зобов'язаний відшкодувати Страховику відповідну цим збиткам суму, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

11.12. Договір страхування, по якому виплачено страхове відшкодування зберігає силу у розмірі різниці між обумовленою Договором страховою сумою та виплаченим страховим відшкодуванням.

11.13. Датою сплати страхового відшкодування вважається день списання коштів із рахунку Страховика.

11.14. Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо Страхувальнику відшкодовано збиток особами, винними у настанні страхового випадку. Якщо збитки відшкодовані частково, Страховик виплачує різницю між сумою збитків та сумою, відшкодованою цими особами. Якщо збитки відшкодовані особами, винними у настанні страхового випадку після виплати страхового відшкодування Страховиком, Страхувальник зобов'язаний повернути йому відповідну суму протягом 30 календарних днів.

11.15. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених Законом України „Про страхування” а також безпосередньо договором страхування.

11.16. В разі виявлення подвійного страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування у певній визначеній ним частці.

11.17. В разі незгоди з рішенням Страховика, Страхувальник має право оскаржувати його рішення в суді.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

а) закінчення строку дії;

б) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

в) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страховику, якщо інше не передбачено умовами Договору.

г) прийняття судом рішення про визнання Договору страхування недійсним;

д) ліквідації Страхувальника - юридичної особи, чи смерті Страхувальника - фізичної особи або втрати дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

е) ліквідації Страховика у порядку, встановленому діючим законодавством України;

є) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

12.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим Договором страхування.

12.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

12.5. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконання Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень, визначеної нормативом у розмірі страхового тарифу виплат страхових відшкодувань.

12.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.
13. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ

13.1. Страховик може знизити розмір премії, якщо Страхувальник виконає ряд його умов для зменшення ступеня ризику (наприклад, встановити додаткову сигналізацію чи буде слідувати рекомендаціям Страховика по проведенню профілактичних заходів і т.д.).

13.2. В разі підвищення ступеня ризику після укладення Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити про цей факт Страховика та сплатити призначену ним додаткову страхову премію. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, у випадку несплати додаткової страхової премії Страховик не відшкодовує Страхувальнику збитки, пов'язані зі змінами в ризикові, що сталися. Якщо підвищення міри ризику вимагає зміни умов Договору страхування, Страховик видає Страхувальнику адендум до Договору.
14. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

14.1. Якщо в період дії Договору страхування Страхувальник побажає змінити його умови (наприклад, страхову суму, склад чи місцезнаходження застрахованого майна), то в цьому випадку видається адендум, що вважається невід'ємною частиною Договору страхування з моменту його підписання.
15. НЕДIЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його підписання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Крім цього, Договір страхування вважається недійсним:

а) коли він укладений після настання страхового випадку,

б) коли об'єктом страхування є майно, що підлягає конфіскації на підставі рішення суду.

15.2. Договір страхування вважається недійсним у випадку визнання його таким у судовому порядку.
16. МЕМОРАНДУМ

16.1. В разі продажу застрахованих об'єктів чи переходу їх у власність інших осіб, дія Договору страхування буде розповсюджуватися на них далі за умови, що Страхувальник сповістить про це Страховика та новий власник повідомить про свою згоду з умовами Договору страхування та зобов'яжеться їх виконувати. В цьому випадку Договір страхування повинен бути переоформлений на нового власника.

16.2. Всі заяви, повідомлення та інші документи, що стосуються умов Договору страхування та намірів сторін, оформлюються у письмовому вигляді. Заяви про припинення дії Договору страхування оформлюються у письмовому вигляді та направляються рекомендованим листом.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Всі претензії будь-якої із сторін щодо виконання умов Договору страхування іншою стороною, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

17.2. Право Страхувальника на пред'явлення претензій Страховику щодо виплати страхового відшкодування зберігається протягом терміну, передбаченого чинним законодавством України.

17.3. У всьому, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються чинним законодавством України.

Додаток 1

до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”)

від «01» лютого 2008 року

СТРАХОВІ ТАРИФИ


1. При добровільному страхуванні майна базові страхові тарифи встановлюються на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків.

Таблиця 1

Річні базові страхові тарифи

у відсотках від страхової суми

Ризики

Тарифи

Падіння на застраховане майно пілотованих, літальних об'єктів та їх уламків

0,05

Зіткнення з наземними транспортними засобами та тваринами

0,05

Пошкодження застрахованого майна водою у результаті аварій систем водопостачання, каналізаційної та опалювальної систем, а також систем пожежегасіння

0,05

Вибух, за винятком збитку або пошкодження, заподіяного котлам, обігрівачам та засобам під паровим тиском, крім тих, що використовуються в домашньому господарстві

0,05

Несправності машин та механізмів (внутрішньої поломки), в тому числі внутрішньої поломки парових котлів

0,05

Зловмисні дії третіх осіб

0,06

Бунти, страйки, громадські заворушення

0,08

Крадіжка зі зламом

0,08

Розбиття скла

0,1

Раптове та непередбачуване (випадкове) фізичне пошкодження

0,1


2. При укладанні договору страхування на строк до одного року розмір тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коефіцієнтів, що наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний.

Таблиця 2
Коефіцієнт короткостроковості

Строк дії договору страхування (місяців)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Коефіцієнт короткостро-ковості


0,20


0,30


0,40


0,50


0,60


0,70


0,75


0,80


0,85


0,90


0,953. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження об’єкту страхування, наявність охоронних систем та інших суттєвих факторів.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,1-8,0.

4.Норматив витрат на ведення справ становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.

Актуарій