Головна сторінка

Закону України «Про страхування» та Додаток №2НазваЗакону України «Про страхування» та Додаток №2
Сторінка1/2
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипЗакон
  1   2
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008р.

Додаток № 2

до Правил добровільного страхування майна

(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті

Закону України «Про страхування»)

та

Додаток № 2

до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків

та ризиків стихійних явищ

та

Додаток № 11

до Правил добровільного страхування

відповідальності перед третіми особами

(іншої, ніж передбачено п.12-14 ст.6

Закону України «Про страхування»)
ОСОБЛИВІ УМОВИ

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ

м. Київ - 2008
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА" (надалі - Страховик) за умовами даних Особливих умов та відповідно до Закону України "Про страхування" здійснює добровільне страхування будівельно - монтажних робіт з юридичними особами та дієздатними громадянами (далі - договір страхування)

1.2. Терміни в цих Особливих умовах слід розуміти в наступному розумінні:

1.2.2. Страховик - Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА" - створене відповідно до чинного законодавства України для здійснення страхової діяльності.

1.2.3.Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, в т.ч. іноземна - суб'єкт підприємницької діяльності на території України а також суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, що на законних підставах здійснюють будівельно-монтажні роботи або інші роботи по зведенню будівельних об'єктів і при цьому володіють, розпоряджаються або використовують для здійснення цих робіт будівельно-монтажну техніку, обладнання, матеріали, сировину по договорах найму, оренди, лізингу тощо і уклали зі Страховиком договір добровільного страхування будівельно-монтажних робіт (в подальшому - Страхувальник).

Страхувальник має право укласти Договір страхування на користь третьої особи

(Вигодонабувача).

1.2.4. Вигодонабувач - юридична або фізична особа яка може отримати збитки внаслідок настання Страхового випадку та призначається Страхувальником, для отримання Страхового відшкодування, при укладенні Договору страхування.

1.2.5. Договір страхування - письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно якої Страховик бере на себе зобов'язання при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування, а Страхувальник зобов'язується сплатити страхову премію у визначений строк, та виконувати інші умови Договору.

1.2.6. Страхова сума - грошова сума в межах якої Страховик, згідно з Договором страхування, зобов'язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку.

1.2.7. Страхова премія (платіж, внесок) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику, згідно з договором страхування.

1.2.8. Страховий випадок - передбачена Договором страхування подія , яка відбулась під час дії договору страхування і документально підтверджена, з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

1.2.9.Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки випадковості і ймовірності настання.

1.2.10.Збитки - втрати, спричинені Страховим випадком, та оцінені відповідно до цих Особливих умов і діючого законодавства

1.2.11.Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується Страховиком за Договором страхування при настанні страхового випадку, та яка може складати всю страхову суму або її частину.

1.2.12.Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

1.3. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Особливих умовах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування за цими Особливими умовами є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з реконструкцією та/чи капітальним ремонтом будівель, споруд, інженерних мереж, технологічного обладнання та іншого майна юридичних і фізичних осіб.

2.2. При цьому на страхування може прийматися як цілісний комплекс робіт, так і окремі об'єкти, що входять до його складу, а саме:

2.2.1. Програма А - будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали, сировину та конструкції, витрати на заробітну плату, витрати на перевезення будівельних матеріалів, митні збори та мито, а також будівельні елементи й матеріали, що поставляються замовником, в тому числі будівельні матеріали, елементи та конструкції на складі.

2.2.2. Програма Б - монтажні роботи, включаючи обладнання, що монтується, витрати на заробітну плату, витрати на перевезення, митні збори та мито, а також матеріали, обладнання та послуги, що надаються замовником.

2.2.3. Програма В - обладнання будівельного майданчика: тимчасові будівлі та споруди, складські та побутові приміщення, будівельні риштування, інженерні мережі (електричні, водопровідні й т.п.) згідно переліку, що додається до Договору.

2.2.4. Програма Г – відповідальність Страхувальника за завдання шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб, що виникла внаслідок матеріальних витрат, або тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням будівельно-монтажних робіт в межах будівельного майданчику та на відстані не більше ніж 50 метрів від нього, за які згідно чинного законодавства може нести відповідальність Страхувальник.

Дія цієї програми не поширюється на власність працівників та службовців страхувальника, а також на заподіяну їм шкоду, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Витрати по розчищенню зазначеної в Договорі території від уламків (залишків) об'єкта страхування, що постраждав внаслідок страхового випадку.

2.3. За додатковою угодою між Страховиком та Страхувальником на страхування приймаються:

2.3.1. Післяпускові гарантійні зобов'язання, додаткові умови страхування яких визначені в Додатку № 1 до цих Особливих умов.

2.3.2. Об'єкти, що знаходяться на будівельному майданчику, що належать замовнику або підряднику, за винятком об'єктів, обумовлених в п.2.2.3 цих Особливих умов.
3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
3.1. Страховий ризик – зазначена в договорі страхування подія, на випадок якої провадиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

3.2. Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).

3.3. Страховим ризиком за цими Особливими умовами є пошкодження або загибель об'єкту страхування внаслідок наступних подій, які мають ознаки ймовірності та випадковості настання (за винятком тих, які сталися при обставинах, зазначених у розділі 4 цих Особливих умов:

3.3.1. Для програм А, Б, В:

3.3.1.1. Пожежа. Пожежею вважається вогонь, який виник поза місцем спеціально призначеним для його розведення та підтримання або залишив таке місце і здатен розповсюджуватися самостійно а також збиток, що завдано продуктами згорання та заходами пожежегасіння, які застосовуються з метою запобігання подальшого розповсюдження вогню. При цьому вогонь не обов'язково з'являється у вигляді відкритого полум'я - достатньо тління та горіння (розжарювання).

3.3.1.2. Удар блискавки. Під ударом блискавки мається на увазі видимий електричний розряд між хмарами та землею.

3.3.1.3. Вибух газу, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та приборів, що діють на стисненому газі або вакуумі, парових котлів.

3.3.1.4. Падіння літального апарату, його часток чи вантажу. Під літальний апаратом мається на увазі апарат, що керується або повинен керуватись людьми. Положення цього пункту не стосуються літальних апаратів, що керуються за допомогою радіозв'язку чи будь-яким іншим засобом.

3.3.1.5. Обвал, зсув, просідання ґрунту.

3.3.1.6. Стихійні лиха, а саме: смерч, ураган, буря, тайфун, цунамі, схід снігових лавин, сель, повінь, паводок, злива, підтоплення ґрунтовими водами, землетрус.

3.3.1.7. Наїзд техніки, що рухається (за винятком баштових кранів, залізничного, повітряного та водного транспорту).

3.3.1.8. Аварія інженерних мереж (водопровід, каналізація, теплопостачання, електропостачання).

3.3.1.9. Вплив електричного струму внаслідок короткого замикання, перепаду напруги в електромережі.

3.3.1.10. Зловмисні дії третіх осіб, за винятком будь-якої крадіжки. Зловмисні (тобто протиправні дії третіх осіб з виною у формі умисла) визнаються такими згідно з діючим законодавством України при наявності документів та рішень уповноважених органів.

3.3.1.11 Протиправні дії третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом, крадіжку, що переходить в грабіж, грабіж.

3.3.1.11.1. Крадіжка зі зломом має місце, якщо третя особа:

а) несанкціонованим шляхом створює собі доступ до приміщення, де знаходиться застраховане майно, або на територію, яка прилягає до цього приміщення;

б) усередині приміщення, де знаходиться застраховане майно, зламує сейф або інше сховище;

в) створює собі доступ у приміщення, де знаходиться застраховане майно, за допомогою ключа-оригінал у, яким ця особа заволоділа шляхом крадіжки зі зломом або грабежу;

г) прокрадається в приміщення, де знаходиться застраховане майно, - тобто потай проникає до нього, і потім намагається залишитися непомітним.

3.3.1.11.2. Крадіжка, що переходить в грабіж, має місце, якщо третю особу несподівано застають на місці крадіжки Страхувальник або його довірена особа, і третя особа з метою утримання краденого майна вживає дії, які наведені в п. 3.3.4.2. цих Особливих умов.

3.3.1.11.3. Грабіж має місце, якщо:

а) третя особа застосовує насильство проти Страхувальника або його довіреної особи з метою подолання опору проти викрадення застрахованого майна;

б) Страхувальник або його довірена особа передає третій особі застраховане майно або допускає його викрадення під загрозою нанесення тілесних ушкоджень або під загрозою смерті, і ці дії провадяться в приміщенні, де знаходиться застраховане майно, або на території, яка прилягає до цього приміщення.

3.3.1.13 Раптове та непередбачуване фізичне пошкодження предмету договору страхування

3.3.2. Для Програми Г:

3.3.2.1. Виникнення відповідальності Страхувальника за нанесення шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб, при умові, що:

- випадок стався в період дії Договору страхування;

- є наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку нанесення шкоди та події, збиток по якій підлягає відшкодуванню за умовами Договору страхування;

- вимоги про відшкодування збитків, завданих цією подією, заявлені в період дії Договору страхування у відповідності і на підставах норм чинного цивільного законодавства України;

- відповідальність Страхувальника встановлена на підставі рішення суду або відповідно до угоди про відшкодування шкоди, укладеною між Страхувальником, Страховиком та третьою особою;

- заподіяна шкода знаходиться в прямому зв’язку з виконанням вказаних в Договорі страхування будівельно-монтажних робіт;

- в діях Страхувальника відсутні ознаки грубої необережності. Під грубою необережністю розуміється порушення Страхувальником вимог посадових інструкцій, правил та інших нормативних актів, що визначають порядок та умови виконання конкретних видів будівельних робіт та монтажної діяльності, а також діяльність працівника при відсутності підтверджених професійних знань та навичок.

3.4. Страховим випадком згідно цих Особливих умов є понесення збитків Страхувальником в результаті настання подій, передбачених страховими ризиками, вказаними в главі 3 цих Особливих умов, якщо інше не передбачено умовами Договору, внаслідок яких виникає зобов'язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

3.5. У Договорі, в залежності від програми, зазначається сукупність подій, на випадок настання яких провадиться страхування.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. За цими Особливими умовами Страховик не відшкодовує стосовно застрахованого об'єкту страхування:

4.1.1. Збитки чи пошкодження, що мали місце до початку дії Договору, але були виявлені тільки після укладення Договору.

4.1.2. Будь-який збиток чи пошкодження, що прямо чи побічно, спричинені або викликані ворожими діями іноземного загарбника, військовими діями чи операціями (незалежно від того, чи було офіційно оголошено війну), громадянською війною, бунтом, страйком, громадськими заворушеннями, повстанням, революцією, вторгненням, військовою або узурпованою владою, а також будь-якими прямими чи побічними наслідками будь-яких із вищеназваних подій.

4.1.3. Збиток чи пошкодження, що спричинені чи є прямими або побічними наслідками тероризму, антитерористичних дій чи/та саботажу будь-якого виду, включаючи збиток чи пошкодження вогнем чи вибухом, які спричинені чи с прямими або побічними наслідками тероризму, антитерористичних дій чи/та саботажу будь-якого виду.

4.1.4. Будь-який збиток чи пошкодження, що прямо чи побічно спричинені або викликані іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням від будь-якого ядерного пального або відходів від спалювання ядерного пального. Для цілей цього виключення спалювання включає будь-який самопливний процес ядерного поділу.

4.1.5. Будь-який збиток чи пошкодження, що прямо чи побічно спричинені або викликані будь-яким компонентом ядерної зброї.

4.1.6. Будь-який збиток чи пошкодження, що прямо чи побічно спричинені або викликані вилученням, конфіскацією, реквізицією, арештом чи знищенням об'єкту страхування за розпорядженням органів влади.

4.1.7. Збитки, що виникли внаслідок здійснення будь-якого розпорядження чи закону, що регулює будівництво, ремонт чи знесення будівель.

4.1.6. Збитки, що виникли під час повного або часткового припинення робіт.

4.1.6.1. Під „повним припиненням робіт” мається на увазі припинення фінансування будівельно-монтажних робіт на невизначений час і консервація об'єктів незавершеного будівництва.

4.1.6.2. Під „частковим припиненням робіт” мається на увазі тимчасове (до 1 календарних місяців) призупинення будівельно-монтажних робіт внаслідок призупинення фінансування, перепроектування або з інших причин.

4.1.7. Збитки, що виникли внаслідок недодержання Страхувальником, його співробітниками або його представниками, правил, інструкцій та інших документів, що регламентують порядок забезпечення збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого об'єкта, а також використання цього об'єкта для інших цілей, чим ті, для яких він призначений.

4.1.8. Збитки, що виникли внаслідок невиконання Страхувальником, його співробітниками або його представниками, правил техніки безпеки та правил проведення будівельно-монтажних й інших робіт на застрахованих об'єктах.

4.1.9. Збитки, що виникли внаслідок помилок, які допущені при проектуванні об'єкта страхування.

4.1.10. Збитки, що виникли внаслідок помилок в конструкції, дефектів матеріалів або помилок, які допущені при виготовленні або при проведенні будівельно-монтажних робіт, якщо інше не обумовлено договором страхування.

4.1.11. Збитки, що виникли внаслідок проведення експериментальних або дослідницьких робіт.

4.1.12. Збитки, що викликані чи виникли внаслідок замерзання, коли будівля була незайнята, якщо тільки не були прийняті достатні міри для підтримки плюсової температури у будівлі чи перекрито надходження води та забезпечено злив з систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря.

4.1.13. Збитки у відношенні будь-якого обладнання, приладів та механічних пристроїв, що викликані механічною поломкою.

4.1.14. Збитки, що викликані:

а) зносом, погіршенням характеристик чи якості об'єкта страхування внаслідок постійної дії експлуатаційних факторів;

б) заіржавленням, гниттям, цвіллю або іншими грибками;

в) вологістю атмосфери, сильними змінами температури:

г) забрудненням;

ґ) пацюками, мишами, термітами, метеликами та іншими комахами;

д) тваринами чи птахами.

4.1.15. Збитки, що виникли при обробці вогнем, теплом, іншому термічному впливі на об'єкт страхування з метою переробки або в інших цілях.

4.1.16. Збитки, що сталися внаслідок порушення встановлених законом чи іншими нормативними актами правил техніки безпеки, технологій будівництва та монтажу чи інших встановлених нормативів.

4.1.17. Збитки, що виявлені під час інвентаризації.

4.2. Не підлягають страхуванню або страхуються на окремих умовах:

4.2.1. Всі види ручного та змінного інструменту, будівельні та монтажні троси, ланцюги, ремені, стрічки.

4.2.2. Майно та матеріальні цінності на об'єктах страхування, що не охороняються.

4.2.3. Проектно-кошторисна документація, акти, платіжні документи та інші документи суворої звітності та цінні папери.

4.2.4. Гроші в усіх видах, дорогоцінні метали, оздоблювальне та напівдорогоцінне каміння.

4.2.5. Особисті речі співробітників Страхувальника.

4.2.6. Боєприпаси, вибухові та легкозаймисті речовини.

4.3. Не відшкодовуються збитки:

4.3.1. Що виникли внаслідок пошкодження будівельної техніки і транспортних засобів.

4.3.2. Що виникли внаслідок дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року та місцевості.

4.3.3. Що виникли внаслідок застосування будівельних матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними компетентними органами, або таких, що не пройшли перевірку згідно діючих нормативів.

4.3.4. Що виникли внаслідок виплати штрафів.

4.3.5. Що виникли внаслідок заміни, ремонту або виправлення дефектних матеріалів, конструкцій, обладнання або їх частин, що використовуються при будівельно-монтажних роботах, а також внаслідок виправлення помилок в проектах і помилок при виконанні робіт.

4.3.6. Що виникли внаслідок надмірних витрат коштів, спричинених змінами методів будівництва, проведенням модернізації безпосередньо перед моментом нанесення збитку, проведенням допоміжних заходів.

4.3.7. Непрямі збитки будь-якого характеру, включаючи неустойки (штраф, пеня), збиток, що виник у Страхувальника внаслідок порушення умов контракту (договору підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт або його припинення.

4.3.8. Збитки, що сталися внаслідок зупинки виробничого процесу, яке мало місце внаслідок страхових випадків.

4.4.Умовами договору страхування можуть бути визначені інші збитки чи пошкодження стосовно застрахованого об’єкту страхування.
5. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
5.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику відповідно до договору страхування.

5.2. Страховий тариф - ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

5.3. При визначенні розміру страхового платежу, що підлягає сплаті за договором страхування, Страховик застосовує розроблені їм тарифи, що визначають розмір страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування, з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику (Додаток №2).

5.4. Конкретний розмір страхового тарифу встановлюється в договорі страхування за згодою сторін. При визначені Страхового тарифу приймаються до уваги наступні фактори, які впливають на ступень ризику: характер страхового ризику, обсяг страхових зобов'язань Страховика, термін страхування і т. ін

5.5. Страховий платіж за будівельні роботи.

5.5.1. Страхувальник сплачує страховий платіж за весь період будівельних робіт, одноразово або з розстроченням по строкам в порядку та в строки, встановленні Договором. По закінченню терміну дії Договору Страховиком та Страхувальником виконується остаточний розрахунок по дійсним страховим сумам.

5.5.2. Для продовження терміну дії Договору на строк, що перевищує запланований строк будівництва, Договором обумовлюється страховий платіж за подовження строку, який сплачується Страхувальником до початку подовження строку

5.6. Страховий платіж за монтажні роботи.

5.6.1. Страхувальник сплачує страховий платіж за весь період монтажних робіт кожного об'єкта страхування, одноразово або з розстроченням по строкам в порядку та в строки, встановленні Договором.

5.7. Страхова премія сплачується шляхом безготівкових розрахунків на поточний рахунок Страховика в розмірі і терміни, встановлені договором страхування.

5.8. Страхувальники відповідно до укладених договорів страхування мають право сплачувати платежі лише грошовою одиницею України, а Страхувальник-нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою чи грошовою одиницею України у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. Франшиза
6.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

6.2. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання договору страхування.

6.3. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкту, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору.

6.4. Якщо страхова сума виявиться більшою вартості майна, прийнятого на страхування, договір діє у тій частині страхової суми, яка не перевищує його вартості, а сплачена зайва частина страхової премії поверненню не підлягає.

6.5. Якщо заявлена Страхувальником вартість об'єкту страхування (страхова сума) викликає сумнів у Страховика, він має право вимагати документи, що підтверджують її вірогідність

6.6. Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується Страховиком за умовами договору страхування при настанні страхового випадку.

6.7. У період дії договору страхування Страхувальник може збільшити розмір страхової суми. При цьому укладається додаткова угода до діючого договору страхування

6.8. Якщо Страхувальник не повністю сплатив страховий платіж, відповідальність Страховика пропорційна сплаченій частині страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

6.9. Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена виплата страхового відшкодування, то страхова сума зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового випадку.

6.10. Після відновлення пошкодженого об'єкта Страхувальник (Вигодонабувач) має право за додаткову страхову премію відновити первісну страхову суму.

6.11. Договором страхування можуть бути передбачені ліміти страхових відшкодувань (максимальний розмір страхового відшкодування) по одному ризику, групі ризиків, на один чи декілька страхових випадків протягом дії договору страхування.

6.12. Загальна сума виплат страхового відшкодування по страхових випадках не може перевищувати страхової суми за договором страхування (ліміт відповідальності Страховика).

6.13. У договорі страхування за домовленістю сторін може бути передбачена франшиза (власна участь Страхувальника в страховому відшкодуванні) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно до договору страхування.

6.14. Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми, у відсотках від страхового відшкодування або в абсолютному розмірі.
  1   2