Головна сторінка

Закону України «Про страхування» та Додаток №2НазваЗакону України «Про страхування» та Додаток №2
Сторінка2/2
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипЗакон
1   2
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір укладається на підставі письмової заяви Страхувальника, за формою, встановленою Страховиком.

7.2. Для укладення Договору Страхувальник надає Страховику наступні документи:

7.2.1. Письмова заява по формі, встановленій Страховиком, підписана керівником (чи його заступником), головним бухгалтером та засвідчена печаткою юридичної особи.

7.2.2. Опис об'єкту страхування, з вказівкою його вартості, підписаний керівником підприємства (його заступником), головним бухгалтером та засвідчений печаткою Страхувальника.

7.2.3. Також додаються копії наступних документів:

а) повний комплект проектно-кошторисної документації;

в) договір підряду.

г) при укладанні Договору Страховик має право запросити у Страхувальника й інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику.

7.3. При укладенні Договору Страхувальник зобов'язаний надати Страховику:

7.3.1. Можливість оглянути об'єкт, що підлягає страхуванню.

7.3.2. Усі необхідні дані про об'єкт, що приймається Страховиком на страхування у відповідності з даними бухгалтерського обліку.

7.3.3. Усю інформацію про відомі йому виробничі ризики, такі, як небезпечні властивості речовин та матеріалів, що використовуються та отримуються, небезпечні виробничі процеси та операції, небезпечне обладнання та інші подібні відомості, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.

7.3.4. Інформацію про договори страхування, укладені стосовно цього об'єкта страхування з іншими Страховиками.

7.4. Страхувальник несе відповідальність за вірогідність інформації, що надає відповідно до цих Особливих умов. У разі надання свідомо невірних даних, при настанні страхового випадку, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

7.5. У випадку втрати Договору під час його дії Страхувальнику, за письмовою заявою видається дублікат.

7.6. Договір страхування може бути укладено на користь Вигодонабувача.

7.7. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (сертифікатом, полісом).

7.8. Договір страхування укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і знаходяться у кожної з Сторін.
8.СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Договір набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не обумовлено у Договорі.

8.2. Якщо Договором передбачено внесення страхового платежу кількома частинами, то Договір набуває чинності після внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором.

8.3. Строк страхування - період часу, протягом якого може відбутися страховий випадок, з настанням якого у Страховика виникає обов'язок здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми.

8.4. За згодою між Страховиком та Страхувальником строк страхування встановлюється:

8.4.1. На весь період проведення робіт згідно проекту організації будівництва та проекту проведення робіт.

8.4.2. На окремі етапи робіт, користуючись при цьому локальними кошторисами.

8.4.3. На календарний строк.

8.5. При частковому припинені робіт, дія Договору призупиняється на строк не більш одного місяця. При поновленні робіт після більш ніж одномісячної перерви строк дії Договору може бути продовжено за додатковою угодою між Страховиком та Страхувальником.

8.6. Відповідальність Страховика по відшкодуванню збитків, згідно його зобов'язанням за Договором, починається безпосередньо після початку робіт або після розвантаження застрахованого об'єкту на будівельному майданчику, за умови повідомлення Страхувальником Страховика про початок робіт або розвантаження, але не раніше обумовленої у Договорі дати, та діє до завершення етапу будівництва або здачі об'єкту в експлуатацію, але не пізніше дати, що зазначена в Договорі.

8.7. Дія Договору припиняється стосовно тих об'єктів, застрахованих за Договором, які прийняті або введені в експлуатацію, з моменту підписання акту здачі – приймання закінченого будівництвом (монтажем) об'єкта, а також по відповідній частині обладнання або машини (машин) у випадку, якщо частина обладнання чи то одна або декілька машин підлягає пробним іспитам, або вводяться в експлуатацію. Це положення діє крім тих випадків, коли укладена додаткова угода про страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.

8.8. Місце дії Договору - територія будівельного майданчика, якщо інше не передбачене Договором.

8.9. Об'єкт страхування (застраховане майно) вважається застрахованим тільки на тій території, яка зазначена у Договорі. Якщо застрахований об'єкт вилучається з місця страхування, то страховий захист стосовно такого об'єкту страхування припиняється.

8.10. Місце дії Договору - територія України, якщо інше не обумовлено у Договорі.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Страхувальник має право:

9.1.1. ознайомитися з умовами та Особливими умовами страхування

9.1.2. У випадку настання страхового випадку на одержання страхового відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку в межах страхової суми з урахуванням конкретних умов договору страхування.

9.1.3. На зміну умов договору страхування за згодою Сторін відповідно до розділу 15 даних Особливих умов. При цьому укладається додаткова угода між Страховиком і Страхувальником.

9.1.4. На дострокове припинення договору страхування відповідно до умов даних Особливих умов.

9.1.5. При укладені договору страхування призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхового відшкодування (Вигодонабувачів), а також змінювати їх до настання страхового випадку шляхом внесення змін до договору страхування. При призначенні Вигодонабувача, останній набуває прав та обов’язків, визначених цими Особливими умовами для Страхувальника.

9.1.6. На одержання дубліката договору страхування (страхового свідоцтва, полісу, сертифікату) у випадку втрати оригіналу.

9.1.7. За додаткову страхову премію, відновити початковий розмір страхової суми.

9.2. Страхувальник зобов'язаний:

9.2.1. Сплачувати страхові платежі в розмірі, порядку й у терміни, встановлені договором страхування.

9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про усі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну Страхового ризику.

9.2.3. Повідомити Страховика про всі діючі договори страхування у відношенні застрахованого об’єкту. В іншому випадку Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

9.2.4. Вживати заходів безпеки для запобігання настанню страхових випадків і зменшення розміру збитків при настанні страхового випадку.

9.2.5. Обов'язки Страхувальника в разі настання Страхового випадку визначені у Розділі 10 цих Особливих умов.

9.2.6. Протягом 2-х робочих днів письмово повідомляти Страховика про зміну обставин, що були повідомлені Страховику при укладанні договору страхування, що можуть призвести до збільшення ступеню страхового ризику.

9.2.7. Повідомити Страховика про пошкодження чи знищення об'єкта страхування незалежно від того, чи підлягають такі збитки відшкодуванню Страховиком.

9.2.8. Приймати всі заходи для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику, а при відсутності такої можливості - підсилити існуючі заходи безпеки.

9.2.9. Дотримуватись конфіденційності у взаєминах із Страховиком, не допускати передачу третім особам інформації, що є комерційною таємницею Страховика, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9.2.10. Передати Страховику усі документи та здійснити заходи, необхідні для забезпечення права вимоги до винних осіб.

9.2.11. Сповіщати Страховика про усі випадки одержання компенсації, повернення чи відновлення третіми особами знищеного чи пошкодженого майна та повернути Страховику протягом 15 робочих днів отримане страхове відшкодування (чи його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом чи за дійсними Особливими умовами цілком чи частково позбавляє Страхувальника (Вигодонабувача) права на отримання страхового відшкодування.

9.2.12. Передати Страховику всі документи та докази і повідомити йому всі дані, необхідні для здійснення Страховиком права регресної вимоги.

9.2.13. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника.

9.2.14. Укладання договору страхування на користь Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від виконання обов'язків за договором страхування.

9.2.15. Обов'язки Страхувальника, зазначені в цих Особливих умовах і договорі страхування, укладеного на підставі цих Особливих умов, рівною мірою поширюються на Вигодонабувачів. Невиконання Вигодонабувачем цих обов'язків призводить до тих самих наслідків, що і невиконання їх Страхувальником.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. Перевіряти дотримання норм безпеки, технології виробництва у частині забезпечення безпеки виробництва, інших встановлених нормативів та власних наказів, а також стан застрахованого майна, перевіряти відповідність наданих йому Страхувальником даних про застрахований об’єкт і відповідність ступеня ризику дійсним обставинам, а також перевіряти виконання Страхувальником умов договору страхування.

9.3.2. Встановлювати розмір і порядок сплати страхового платежу.

9.3.3. У випадку підвищення ступеня страхового ризику запропонувати Страхувальнику внести зміни в договір страхування відповідно до Розділу 15 цих Особливих умов, включаючи оплату додаткового Страхового платежу, або припинити дію договору страхування.

9.3.4. Достроково припинити дію договору страхування.

9.3.5. Вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для установлення факту страхового випадку чи розміру страхового відшкодування, інформацію щодо причин страхового випадку, включаючи дані, що є комерційною таємницею, у порядку, що не суперечить чинному законодавству України.

9.3.6. При настанні Страхового випадку, приймати участь в рятуванні зберіганні застрахованого майна, вказуючи Страхувальнику необхідні для цього заходи, які є обов'язковими для Страхувальника, але ці дії не можуть розглядатися як визнання обов'язку Страховика виплатити Страхове відшкодування.

9.3.7. У разі потреби робити запити до правоохоронних органів, банків та інших установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

9.3.8. Розпочати огляд пошкодженого застрахованого майна, не чекаючи повідомлення Страхувальника про збиток. Страхувальник не має права перешкоджати в цьому Страховику.

9.3.9. Відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до розділів 4 та 13 цих Особливих умов.

9.3.10. Відстрочити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу) у випадку появи сумнівів в обґрунтованості (законності) її до одержання до підтвердження причини сумнівів від відповідних органів, а саме:

а) якщо в нього маються мотивовані сумніви в дійсності документів, що підтверджують страховий випадок - доти, поки не буде підтверджена дійсність таких документів, але не більше шести місяців;

б) порушення кримінальної справи по факту загибелі, пошкодження чи втрати застрахованого майна, до винесення вироку судом чи призупинення кримінальної справи;

9.3.11. Після виплати страхового відшкодування вимагати його повернення, якщо на це виникнуть підстави, передбачені чинним законодавством України чи умовами цих Особливих умов.

9.3.12. По узгодженню зі Страхувальником передати право здійснення нагляду та інспекції об'єкта, прийнятого на страхування іншим організаціям, що мають право здійснювати такий нагляд.

9.4. Страховик зобов'язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Особливими умовами страхування;

9.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів по оформленню всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).

9.4.3. Після одержання заяви чи повідомлення Страхувальника про страховий випадок Страховик зобов'язаний:

9.4.3.1. З'ясувати обставини страхового випадку, визначити розмір своєї відповідальності і скласти страховий акт.

9.4.3.2. Зробити розрахунок суми страхового відшкодування.

9.4.3.3. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування здійснити таку виплату в термін, передбачений договором страхування.

9.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку, зв'язані з запобіганням чи зменшенням збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування.

9.4.5. У випадку прийняття рішення про відстрочку або відмову у виплаті Страхового відшкодування, письмово повідомити про це Страхувальника (Вигодонабувача) з обґрунтуванням причин відмови або відстрочки.

9.4.6. Зберігати конфіденційність отриманої від Страхувальника інформації про учасників і умови договору страхування за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9.4.7. За заявою Страхувальника у випадку здійснення їм заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним договір страхування

9.4.8. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права і обов'язки Страховика.

9.5. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти один одного у письмовій формі про зміну адреси, банківських реквізитів, зміну власності та про інші зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами обов'язків відповідно до договору страхування.

9.6. До Страховика, який виплатив Страхове відшкодування, в межах сплаченого Страхового відшкодування переходить право вимоги, яке Страхувальник або Вигодонабувач, має до особи, відповідальній за заподіяний збиток.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1. Після настання Страхового випадку, Страхувальник повинен:

10.1.1. Негайно, але не пізніше 2-х днів (без врахування вихідних та святкових днів), якщо договором страхування не передбачений інший термін повідомлення, з моменту як йому стало відомо про настання страхового випадку, повідомити Страховика в письмовій формі про факт настання страхового випадку та характер збитків.

10.1.2. Негайно заявити про це у відповідні державні органи (органи внутрішніх справ, державну пожежну охорону, органи державної аварійної служби і т.п.)

10.1.3. вжити можливих заходів щодо порятунку майна, запобігання подальшого пошкодження й усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку, у т.ч. забезпечити охорону пошкодженого майна, і виконувати всі інструкції, отримані від Страховика.
10.1.4. Зберегти до прибуття Страховика чи його вповноваженого представника та пред'явити пошкоджене майно чи залишки від нього в тому вигляді, в якому воно було після події. Зміна картини збитку припустима тільки, якщо це диктується письмовими вказівками державних органів, розуміннями безпеки, зменшенням розміру збитку.

10.1.5. Узгодити з Страховиком місце та час огляду пошкоджень представником Страховика та/або Експертом, а також забезпечити представнику Страховика можливість безперешкодного огляду ушкодженого майна, з'ясування причин, розмірів збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку.

10.1.6. Подати письмову заяву про виплату Страхового відшкодування, з зазначенням обставин Страхового випадку та причин виникнення збитку, в термін визначений договором страхування.

10.1.7. Надати Страховику всю доступну інформацію і документацію про Страховий випадок, його причини і наслідки та характер збитків відповідно.

10.1.8. Якщо відомий винуватець Страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний повідомити про нього Страховика.

10.1.9. Без письмової згоди Страховика не давали обіцянок і не робити пропозицій по добровільному відшкодуванню збитків, не визнавати повністю або частково свою відповідальність, крім випадків передбачених законодавством України.

10.1.10. Надати Страховику необхідні документи відповідно до розділу 11 Особливих умов.

10.2. При невиконанні вимог п. 10.1. Страхувальником, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо така підстава для відмови передбачена договором страхування.

10.3. Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних причин надає останньому право відмовити в виплаті страхового відшкодування.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) надає такі документи:

11.1.1 Письмову заяву на виплату страхового відшкодування, в якій зазначаються:

- найменування та адреса Страхувальника;

- номер Договору;

- найменування застрахованого(их) об'єкта(ів);

- місце розташування та адреса будівельної площадки, П.І.Б. і телефон керівника (відповідальної особи) будівництва;

- час та дата виникнення збитку;

- П.І.Б., професію та адресу свідків настання збитку, якщо такі є;

- найменування пошкодженого(их) об'єкта(ів) (будівельні роботи, монтажні роботи, обладнання будівельної площадки, будівельне обладнання, монтажне обладнання), які саме частини пошкоджені, в якому обсязі;

- стадія готовності пошкодженого(их) об'єкта(ів) в момент настання страхового випадку (% готовності або при пробному іспиті);

- номер позиції по списку в Договорі, страхова сума;

- для об'єктів монтажних робіт, машин та обладнання додатково: найменування виробника, тип машини, рік випуску, заводський / серійний номер у відповідності з заводською табличкою, опис пошкодженого об'єкта (потужність, число обертів, маса й т.і.);

- яким чином стався збиток, можлива причина його настання; при необхідності зазначити кількість опадів, рівень води й т.п.;

- сума збитків, що припускається як така, що підлягає відшкодуванню третіми особами;

- інформація про всі укладені договори по страхуванню будівельно-монтажних робіт.

- кількість позовів пред’явлених Страхувальнику третіми особами про відшкодування заподіяної шкоди

- інформація про кількість постраждали осіб у зв’язку з подією, що відбулася.

Відомості в заяві повинні бути викладені по можливості найбільш детально; якщо в зазначені строки підготувати детальні відповіді на окремі питання неможливо, то Страхувальник повинен надати таку інформацію додатково по мірі готовності.

11.1.2. Договір страхування (страхове свідоцтво, сертифікат, поліс).

11.1.3. Довідку компетентних органів, які підтверджують факт настання Страхового випадку та висновок щодо причини настання та характер збитків.

11.1.4. Документи, які підтверджують розмір заподіяних збитків (акт експертизи або за згодою Сторін, документи, що підтверджують витрати на ремонт пошкодженого майна і т. ін.)

11.1.5. Наступні документи, оформлені належним чином з доданням звітів, висновків, актів компетентних органів, які дають змогу визначити:

- яким чином стався збиток, причини його настання; якщо поломки вказують на дефекти литва, матеріалу або на раніш виконані ремонтні роботи, то зазначити подробиці; додати ескізи, фотографії, при необхідності зазначити кількість опадів, рівень води й т.п.;

- суму збитків, що підлягає відшкодуванню третіми особами;

- як, ким, де і в який строк буде виконуватись ремонт пошкодженого(их) об'єкта(ів);

- суму витрат на ремонт пошкодженого(их) об'єкта(ів): вартість матеріалів, витрати по заробітній платі, витрати по перевезенню й т.п.;

- необхідність в понаднормовій роботі, робота в нічний час та в свята для усунення збитку, пояснення чому і в якому обсязі;

- якщо при виконанні ремонту пошкодженого об'єкту будуть внесені які-небудь зміни або поліпшення в проект, його виконання або будуть замінені які-небудь матеріали, то необхідно зазначити докладно такі зміни, поліпшення або заміни;

- якщо є необхідність в понаднормовій роботі, роботі в нічний час та в свята, необхідно пояснити чому і в якому обсязі;

11.1.6. копія або оригінал майнової претензії, висунутої третіми особами, які зазнали внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника шкоду (збиток);

11.1.7. копія або оригінал рішення суду (господарського суду) та матеріалів справи за позовом третьої особи (третіх осіб), з яким виникає обов'язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі.

11.1.8. Також у випадку нанесення шкоди здоров'ю третіх осіб;

а) документи лікувально-профілактичних заходів, що підтверджують факт заподіяння шкоди життю та здоров'ю третіх осіб;

б) виписку із історії хвороби третьої особи (осіб), хвороба якої стала наслідком страхового випадку;

в) документи, що підтверджують ступінь шкоди яку отримали треті особи, а саме: свідоцтво про смерть, довідка МСЕК (медично-соціальної експертизи) про інвалідність, листок непрацездатності і т. ін.

11.1.9. Також у випадку нанесення шкоди (збитку) майну третіх осіб Страхувальник повинен надати:

а) документи суворої та бухгалтерської звітності третьої особи, якщо вона є юридична особа;

б) висновки експертів, офіційних осіб, Управління пожежної охорони, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та інші документи на вимогу Страховика.

11.1.10. будь-яку іншу інформацію, що пов'язана зі збитком, що стався (врегулюванням збитку).

11.2. Довідки встановленого взірця із компетентних державних органів, що підтверджують факт настання випадку, що може бути визнано страховим за умовами Договору, та його причини, Страхувальник зобов'язаний падати Страховику не пізніше 48 годин з часу їх отримання (не рахуючи вихідні та святкові дні).

11.3. Страхувальник зобов'язаний на запит Страховика надати також інші документи чи відомості, що необхідні для уточнення обставин випадку, що може бути визнано страховим за умовами Договору, та розміру збитку.

11.4. Документи надаються Страховику у формі: оригінальних примірників; нотаріально завірених копій; простих копій, за умови надання Страховику можливості звірення цих паперів з оригінальними примірниками документів.

11.5. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, не надані у повному обсязі та/чи у належній формі, або оформлені з порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), то виплата страхового відшкодування не проводиться до ліквідації цих недоліків. Повідомлення про це Страховик надсилає Страхувальнику рекомендованим листом, який має бути відправлено протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання зазначених документів.

11.6. У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
12. УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РОЗМІРУ
12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до умов договору страхування та чинного законодавства України на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) та страхового акту.

12.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою протягом 15 днів після надання Страхувальником усіх необхідних документів, що підтверджують причини і розмір збитку.

12.3. Страхове відшкодування виплачується протягом 15-ти днів з отримання Страховиком підписаного всіма сторонами акту про сплату стархового відшкодування , якщо договором страхування не передбачений інший термін виплати.

12.4. Причини і розмір збитку встановлюються Страховиком на підставі даних огляду, експертиз і документів, необхідність представлення яких визначається характером події і вимогами законодавства України.

12.5. У випадку виникнення суперечок між сторонами про причини і розмір збитку кожна зі сторін має право зажадати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що зажадала її проведення.

12.6. Витрати з метою зменшення збитків відшкодовуються (якщо це передбачено умовами договору страхування) пропорційно відношенню страхової суми до вартості застрахованого майна, але не більше 5% страхової суми і які разом з сумою страхового відшкодування не можуть перевищити страхову суму.

12.7. До Страховика після виплати Страхового відшкодування по договору страхування переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, яка отримала Страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за причинений збиток. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збитки чи здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача), Страховик звільняється від зобов’язань сплатити страхове відшкодування цілком чи у відповідній частині. У разі, якщо відшкодування вже сплачене, одержувач зобов'язаний повернути Страховику отримане відшкодування.

12.8. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, відповідальних за заподіяний збиток, Страховик виплачує тільки різницю між сумою, що підлягає виплаті у вигляді страхового відшкодування, і сумою, що одержана від третіх осіб. Страхувальник повинен протягом трьох робочих днів повідомити Страховика про одержання таких сум. У випадку, коли Страхувальник отримав будь-яку суму від третіх осіб в рахунок оплати збитків після отримання Страхового відшкодування він зобов'язаний протягом 15 днів повернути Страховику страхове відшкодування у цій сумі.

12.9. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник мав договори страхування майна з декількома страховими організаціями на суму, що перевищує вартість застрахованого майна (подвійне страхування), то страхове відшкодування, одержане ним від усіх страховиків, не може перевищувати його збитків. Страховик виплачує страхове відшкодування лише в частині, що припадає на його частку при умові виконання Страхувальником п.9.2.3. цих Особливих умов.

12.10. Договір страхування, за яким сплачено страхове відшкодування, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії і Страховик несе за ним зобов’язання в межах суми, що є різницею між страховою сумою і сумою виплаченого страхового відшкодування. Зменшення страхової суми здійснюється з дати настання страхового випадку.

Якщо після виплати страхового відшкодування Страхувальником було відновлено пошкоджене майно, але страхова сума Страхувальником, за відповідну страхову премію, не була відновлена в розмірі 100% майна, то Страховик несе зобов’язання за договором страхування пропорційно відношенню залишку страхової суми до вартості майна.

12.11. Розмір збитку визначається:

12.11.1. При повній загибелі об'єкту страхування - в розмірі його вартості на момент страхового випадку за вирахуванням вартості залишків, що придатні для подальшого використання.

12.11.2. При пошкодженні об'єкту страхування - в розмірі витрат на його відновлення до того стану, у якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку.

12.12. До витрат на відновлення об'єкту страхування включаються:

12.12.1. Витрати на матеріали та запасні частини, що необхідні для відновлення об'єкту страхування.

12.12.2. Витрати на оплату праці по відновленню об'єкту страхування.

12.12.3. Витрати на відновлення об'єкту страхування розраховуються за вирахуванням вартості зносу матеріалів та запасних частин, що замінюються в процесі відновлення (ремонту). Якщо виконується заміна пошкоджених частин, ремонт яких був можливим без загрози безпеки експлуатації об'єкту страхування, Страховик відшкодовує вартість заміни цих частин, але не більше вартості їх ремонту.

12.13. До витрат на відновлення об'єкту страхування не включаються:

12.13.1. Витрати, що пов'язані зі змінами та/або поліпшенням об'єкту страхування.

12.13.2. Витрати, що викликані тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням.

12.13.3. Витрати по профілактичному ремонту та обслуговуванню, а також інші витрати, що виконані незалежно від страхового випадку.

12.14. Страховик не відшкодовує додаткові збитки, що поніс Страхувальник внаслідок неприйняття ним заходів по рятуванню об'єкта страхування під час та після страхового випадку, забезпеченню збереження об'єкта страхування та запобіганню його подальшого пошкодження.

12.15. При нанесенні шкоди третім особам виплата страхового відшкодування здійснюється у межах страхової суми, з урахуванням лімітів відповідальності, встановлених у Договорі страхування. При цьому, виплата страхового відшкодування може здійснюватись Страховиком безпосередньо потерпілій тертій особі, а у разі, якщо Страхувальник самостійно (за згодою Страховика) компенсував збитки потерпілій третій особі, Страхувальнику. Якщо у результаті настання страхового випадку настала смерть третьої особи, то виплату отримає Спадкоємець потерпілої третьої особи.

12.16. Сума страхового відшкодування визначається виходячи з розміру збитку з урахуванням:

- страхової суми (з урахуванням проведених виплат страхового відшкодування на день страхового випадку);

- розміру франшизи, обумовленої договором страхування;

- пропорційної відповідальності Страховика у випадку, коли страхова сума за договором страхування менша, ніж вартість об'єкта страхування на момент укладання договору страхування;

- суми, що відшкодована Страхувальнику винною особою у заподіянні збитків або особою, яка їх відшкодовує замість винуватця;

- зменшення розміру страхового відшкодування у випадках, передбачених цими Особливими умовами;

- несплаченої частки страхових платежів за домовленість між Страховиком та Страхувальником;

- розміру збитків відшкодованих Страхувальнику іншим страховиком за даним страховим випадком;

- вартості залишків застрахованого майна;

- витрат Страхувальника на запобігання збільшення збитків при настанні страхового випадку.

12.17. У випадку, якщо страхова сума, яка встановлена в договорі страхування, виявиться менше дійсної вартості застрахованого об'єкта на дату укладання договору страхування, сума збитку відшкодовується пропорційно співвідношенню страхової суми і дійсної вартості.

12.18. Якщо Страхувальник не цілком сплатив страховий платіж, відповідальність Страховика пропорційна сплаченої частини страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

12.19. Виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку за ризиком "Протиправні дії третіх осіб " проводяться Страховиком поетапно:

- 30% суми страхового відшкодування після порушення карної справи;

- залишок коштів (70%) після закінчення або зупинення досудового слідства за умови відсутності вини Страхувальника, його робітників та/або осіб уповноважених Страхувальником до володіння / експлуатації майном.

12.20. Термін прийняття рішення про виплату страхового відшкодування може бути продовжений Страховиком, при необхідності проведення додаткової перевірки обставин страхового випадку, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

12.21. Днем виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів (страхового відшкодування) із поточного рахунку Страховика.

12.22. Страхове відшкодування може бути отримане представником Страхувальника (Вигодонабувача) за довіреністю, оформленій Страхувальником (Вигодонабувачем) в установленому законодавством порядку.

12.23. За кожну добу затримки виплати страхового відшкодування Страхувальнику виплачується неустойка (штраф, пеня), розмір якої визначається у договорі страхування.

12.24. Загальна сума виплат страхового відшкодування за страховим випадком не може перевищувати страхової суми, встановленої договором страхування.

12.25. У випадку повернення Страхувальнику втраченого майна, страхове відшкодування повертається Страховику в 15-денний термін за вирахуванням суми страхового відшкодування необхідної для ремонту або відновлення майна у разі якщо таке майно було повернуто у пошкодженому стані.

12.26. Якщо Страхувальник після настання страхового випадку продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією.

12.27. Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися від майна, яке залишилося після страхового випадку, навіть і пошкодженого. Залишкова вартість такого майна підлягає вирахуванню з суми збитку, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

12.28. Передача права вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитків.
13. причини відмови у виплаті страхового відшкодування

13.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з Розділом 4 даних Особливих умов, а також якщо Страхувальник, (Вигодонабувач) чи їх представник:

13.1.1. Навмисними діями спричинили настання Страхового випадку, крім випадків, коли їх дії пов'язані з виконанням громадянського або службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності або ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника, чи особи на користь якої укладений договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

13.1.2. Вчинили умисний злочин, що призвів до настання Страхового випадку.

13.1.3. Надав свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку.

13.1.4. Отримали повне відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіяні.

13.1.5. Несвоєчасно повідомили про настання Страхового випадку без поважних на це причин, або створили Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

13.1.6. Створили Страховику перешкоди при розслідуванні страхового випадку.

13.1.7. Не виконали своїх обов'язків по договору страхування.

13.1.8. Інші випадки, передбачені законодавством України.

13.2. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку якщо Страхувальник (Вигодонабувач):

13.2.1. Не повідомили Страховика про інші діючі договори страхування у відношенні застрахованого майна.

13.2.2. Не повідомили Страховика під час укладання договору страхування про факти отримання збитків Страхувальником, причиною яких були події аналогічні ризикам, що були прийняті на страхування, які виникали більше трьох разів за останні п’ять років, що передували року укладання договору страхування.

13.2.3. Не прийняли розумних і доступних заходів щодо зменшення збитків.

13.2.4. Порушили умови протипожежної й охоронної безпеки, інші встановлені правила використання та збереження майна, умови технологічних процесів, техніки безпеки, що призвело до загибелі, пошкодження чи втрати майна.

13.3. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо у випадку викрадення майна, пошкодження чи знищення внаслідок дій третіх осіб слідчими органами відмовлено у порушенні кримінальної справи або якщо порушену кримінальну справу закрито, за відсутністю складу злочину.

13.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті Страхового відшкодування.

13.5. Відмова Страховика у виплаті Страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку.
14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СТРАХОВу ВИПЛАТУ

або ВІДМОВу у ВИПЛАТІ

14.1. Страховик зобов'язаний при надходженні письмової заяви від Страхувальника про виплату здійснити таку виплату в термін не більш п'ятнадцяти робочих днів із дня одержання всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитків, прийняти рішення про виплату.

14.2. Страховик може прийняти рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування відповідно до Розділу 13 даних Особливих умов.

14.3. Страховик протягом 5-ти днів після прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування або рішення про відстрочку у виплаті страхового відшкодування повідомляє про це Страхувальника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН В УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Будь-які зміни умов договору страхування здійснюються за згодою Страховика і Страхувальника протягом п'яти робочих днів з моменту одержання письмової згоди.

15.2. Про намір внести зміни в умови договору страхування Сторона-ініціатор повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запропонованого терміну внесення змін, якщо інше не передбачено договором страхування.

15.3. Зміни в умови договору страхування оформляються як додаткова угода до діючого договору страхування.

15.4. Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін у договір страхування, протягом п'яти робочих днів вирішується питання про дію договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії.
16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

16.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

16.1.1. закінчення строку дії договору страхування.

16.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі.

16.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу чи першої (чергової) частини у терміни, передбачені договором страхування. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (чи черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10 робочих днів із дня пред'явлення такої вимоги, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

16.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи чи смерті Страхувальника – фізичної особи або втрати їм дієздатності, крім випадків, передбачених Законом України «Про страхування».

16.1.5. ліквідації Страховика в порядку, установленому чинним законодавством України.

16.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

16.1.7. зміни власника застрахованого майна.

16.1.9. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.2. Про намір достроково припинити дію договору Сторони зобов'язані письмово повідомити один одну не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення його дії.

16.3. У випадку дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за винятком нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, здійснених за даним договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені їм страхові платежі повністю.

16.4. При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені їм страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору за вирахуванням витрат на ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхового відшкодування, здійснених за даним договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування.

16.5. Договір страхування визнається недійсним у випадках передбачених Цивільним Кодексом України, а також у разі:

16.5.1. коли його укладено після страхового випадку.

16.5.2. коли застраховане майно підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення суду (господарського, міжнародного комерційного або третейського), яке набуло законної сили.

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

17.1. Суперечки за договором страхування, що виникають між Страховиком та Страхувальником (Вигодонабувачем), вирішуються шляхом переговорів.

17.2. Суперечки між Страховиком і Страхувальником із приводу обставин, характеру, розміру збитків і виплат страхового відшкодування вирішуються Сторонами з залученням експертів і оплатою їхніх послуг Стороною, що запрошує експерта.

17.3. При неможливості врегулювання спірних питань справа розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
18.1. Якщо це передбачено договором страхування, обидві Сторони залишають за собою право припиняти взаємні обов'язки за договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, у випадку введення особливого положення та інших надзвичайних заходів, об'явлених в установленому порядку, а також у випадку дії непереборної сили, дії яких неможливо запобігти або уникнути, на період до припинення дії вказаних обставин.

Додаток №1
До Особливих умов добровільного страхування

будівельно-монтажних ризиків

додаткові умови страхування післяпускових

гарантійних зобов'язань
1. За Договором страхування, укладеним відповідно до Особливих умов добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків Страховика (далі - Особливі умови) і цих Додаткових умов Страховик може надавати страхове покриття щодо післяпускових гарантійних зобов'язань щодо будівель, що споруджуються, споруд і монтажу устаткування.

2. Страховим випадком за Договором страхування укладеним на підставі цих Додаткових умов, є отримання збитків Страхувальником у період виконання післяпускових гарантійних зобов'язань, що виникли внаслідок пошкодження та/або загибелі об'єктів страхування, якщо такі збитки відбулися чи виявилися як наслідок:

2.1. недоліків, що допущені при здійсненні будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, що виявлені у період гарантійної експлуатації;

2.2. недоліків, що допущені при виконанні гарантійних зобов'язань особою чи особами, на користь якої/яких укладений Договір страхування.

3. Страхуванню підлягають будинки, машинне та інше устаткування, що знаходяться на будівельно-монтажній площадці в момент завершення будівельно-монтажних робіт (що обумовлюється в Договорі страхування), за умови, що особа, на користь якої укладено Договір страхування, забезпечить постачання об'єктів страхування необхідною сировиною і матеріалами відповідно до діючих нормативів і правил.

4. За цими Додатковими умовами страховому відшкодуванню не підлягають (додатково до розділу 4 Особливих умов):

4.1. збитки і витрати, що виникли в результаті загибелі чи ушкодження пально-мастильних матеріалів, охолоджувальних рідин і інших допоміжних матеріалів, продукції, виробленої чи оброблюваної застрахованими предметами;

4.2. вартість усунення дефектів, що з'явилися причиною чи які могли з'явитися причиною настання страхового випадку, а також будь-яких непрямих збитків, зокрема, утрати від очікуваного прибутку чи накладення штрафів у ході виконання субпідрядних робіт. Стосовно страхування післяпускових гарантійних зобов'язань у Договорі страхування встановлюється ліміт відповідальності (страхова сума) в межах вартості об'єкта страхування на підставі документів, що підтверджують його вартість, виходячи з повної вартості кожного будівельного об'єкта після завершення монтажу, включаючи витрати по перевезенню, мита, збори, витрати на монтаж.

5. За винятком випадків, що обумовлюються окремо, відповідальність Страховика починається з моменту прийняття Страхувальником на себе гарантій, але не пізніше дня, зазначеного в Договорі страхування як день закінчення його дії.

6. Обсяг відповідальності Страховика щодо відшкодування вартості втраченого майна визначається вартістю заміни втраченого майна чи його фактичною вартістю на момент виникнення страхового випадку, маючи на увазі, що з двох сум при визначенні обсягу відповідальності Страховика застосовується менша сума.

7. Якщо Договором страхування передбачається ліміт страхового відшкодування по одному страховому випадку, страхове відшкодування по всіх збитках, що виникли у період дії гарантійних зобов'язань, причиною яких є той самий страховий випадок, включаючи витрати по зменшенню і запобіганню збитку, не може перевищувати цей ліміт.

8. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань, надається за додатковою угодою до Договору страхування будівельно-монтажних робіт між Страхувальником та Страховиком.

Додаток №2

до Особливих умов добровільного страхування

будівельно - монтажних ризиків
СТРАХОВІ ТАРИФИ

з добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків

1. При страхуванні будівельно-монтажних ризиків на умовах цих Особливих умов базовий страховий тариф встановлюється на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків:

Таблиця 1

Річні базові страхові тарифи

у відсотках від страхової суми

Страхові ризики

Розмір страхового внеску у % від страхової суми

Пожежа (п. 3.3.1.1 Особливих умов)

0,01

Удар блискавки (п. 3.3.1.2 Особливих умов)

0,02

Вибух (п. 3.3.1.3 Особливих умов)

0,01

Падіння літального апарату (п. 3.3.1.4 Особливих умов)

0,02

Обвал, зсув, просідання ґрунту (п. 3.3.1.5 Особливих умов)

0,01

Стихійні лиха (п. 3.3.1.6 Особливих умов)

0,03

Наїзд техніки, що рухається (п. 3.3.1.7 Особливих умов)

0,01

Аварія інженерних мереж (п. 3.3.1.8 Особливих умов)

0,02

Вплив електричного струму (п. 3.3.1.9 Особливих умов)

0,01

Протиправні дії третіх осіб, за винятком будь-якої крадіжки (п. 3.3.2.1 Особливих умов)

0,02

Раптове та непередбачуване фізичне пошкодження предмету договору страхування

0,04

Протиправні дії третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом, крадіжку, що переходить в грабіж, грабіж (п. 3.3.4.1 Особливих умов).

0,01

Виникнення відповідальності Страхувальника за нанесення шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб (п. 3.3.5.1 Особливих умов)

0,02


2. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коригуючого коефіцієнту, що наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний.

Таблиця 2
Коефіцієнт короткостроковості
Строк дії договору страхування (місяців)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Коефіцієнт короткостроковості


0,093


0,185


0,275


0,363


0,45


0,535


0,618


0,700


0,780


0,858


0,9353. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження об’єкту страхування, наявність протипожежної та охоронної систем та інших суттєвих факторів.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,1-6,0.

4. Норматив витрат на ведення справ становить 20% від загальної страхової премії, але не менше ніж 500 (п‘ятсот) гривень.

Актуарій

1   2