Головна сторінка

Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008Скачати 223.33 Kb.
НазваПравила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Дата конвертації14.09.2017
Розмір223.33 Kb.
ТипПравила
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

м. Київ - 2008
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА", надалі - Страховик, на підставі цих Правил укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків юридичних та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, надалі - Страхувальників, незалежно від форм власності.

1.2. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИЗИК

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані із збитками внаслідок:

2.1.1. втрати вкладень в цінні папери (акції, сертифікати тощо) та гарантованих доходів по них;

2.1.2. втрати коштів в банках, інших кредитних установах та доходів по ним;

2.1.3.невиконання (неналежного виконання) контрагентом Страхувальника своїх зобов’язань за укладеними між ними договорами (угодами, контрактами);

2.1.4.невиконання контрагентом умов договорів лізингу, що укладені між Страхувальником і контрагентом.

2.1.5.настання страхових випадків, передбачених Правилами добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”) та Правилами добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

2.2. Страховий ризик - певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання.
3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

Страховий випадок - подiя, передбачувана Договором страхування або законодавством, яка вiдбулась i з настанням якої виникає обов'язок страховика здiйснити виплату страхового вiдшкодування Страхувальнику.

Згідно цих Правил, Страховик надає Страхувальнику гарантію відшкодування збитків при настанні наступних страхових випадків:

3.1. Для предметів договору страхування, перелічених в п. 2.1.1. цих Правил: банкрутство емітента цінних паперів, без відшкодування Страхувальнику емітентом суми ринкової вартості придбаних цінних паперів та дивідендів по привілейованим акціям.

3.2. Для предметів договору страхування, перелічених в п. 2.1.2. цих Правил: неплатоспроможність кредитної установи в зв’язку з банкрутством, припиненням діяльності банка (кредитної установи), без відшкодування Страхувальнику банком (кредитною установою) коштів по рахункам Страхувальника та нарахованих відсотків.

3.3. Для предметів договору страхування, перелічених в п.2.1.3. цих Правил :

3.3.1. Порушення контрагентом термінів постачання, непоставки або недопоставки продукції (товарів), порушення термінів виконання робіт (надання послуг), якщо внаслідок неплатоспроможності, ліквідації, банкрутства контрагента стягнення зазнаних Страхувальником збитків стало неможливим;

3.3.2. Поставка контрагентом продукції (товарів) неналежної якості або неналежна якість виконання робіт (послуг), якщо внаслідок неплатоспроможності, ліквідації, банкрутства контрагента стягнення зазнаних Страхувальником збитків стало неможливим;

3.3.3. Відмова від оплати (прострочення оплати) замовлених та отриманих від Страхувальника контрагентом продукції (товарів, робіт, послуг) внаслідок банкрутства контрагента Страхувальника, визнане в установленому чинним законодавством України порядку.

3.4. Для предметів договору страхування, перелічених в п.2.1.4. цих Правил: прострочення графіку сплати лізингових платежів, якщо внаслідок неплатоспроможності, ліквідації, банкрутства контрагента стягнення зазнаних Страхувальником збитків стало неможливим.

3.5. Для предметів договору страхування, перелічених в п.2.1.5. цих Правил: фінансові втрати Страхувальника в результаті Перерви в виробництві, спричиненої настанням страхових випадків застрахованих згідно з Правилами добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”) та Правилами добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

3.6. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії Договору страхування. Якщо страховий випадок в строк дії Договору страхування стався з причин, які були або почали діяти до дати початку страхування, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, якщо Страхувальнику нічого не було відомо про причини, які призвели до цього страхового випадку.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВІ ТАРИФИ


4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик згідно з умовами Договору страхування і цих Правил виплачує страхове відшкодування при настанні визначеного в Договорі страхового випадку.

4.2. Страхова сума встановлюється під час укладання договору страхування по взаємній домовленості сторін:

4.2.1. По страхуванню вкладень в цінні папери та гарантованих доходів по ним (п.2.1.1. цих Правил) - не вище ринкової вартостi цiнних паперів, а по цінним паперам з виплатою гарантованого доходу - суми ринкової вартостi та гарантованого доходу за період, на який здійснюється страхування.

4.2.2. По страхуванню коштів в банках, кредитних установах та доходів по ним (п.2.1.2. цих Правил) - не вище розміру вкладу (залишку коштів на рахунку Страхувальника) та доходу по ньому за період, на який здійснюється страхування.

4.2.3. По страхуванню збитків по комерційних договорах (угодах, контрактах) (п.2.1.3. цих Правил) - не вище грошової оцінки зобов’язань за комерційними угодами.

4.2.4. По страхуванню лізингових операцій (п.2.1.4. цих Правил) - в межах суми лізингових платежів, що підлягають сплаті на користь Страхувальника за період, на який здійснюється страхування.

Страхувальник, за згодою Страховика, може заявити (задекларувати) розмір страхової суми; при цьому вважатиметься, що Страхувальник нестиме відповідальність за відповідність розміру заявленої (задекларованої) страхової суми вимогам чинного законодавства щодо правил визначення розміру страхових сум.

4.3. Страховий тариф за Договором страхування встановлюється Страховиком в залежності від ступеню ризику, термiну дії Договору страхування та інше. (Додаток №1 до цих Правил).

4.4. Норматив витрат на ведення справи складає 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Не визнаються страховими випадками та не покриваються цим страхуванням збитки, що виникли внаслiдок:

а) громадських хвилювань, страйків, заколоту, локаутів, бунту, путчу, введення надзвичайного або особливого стану, державного перевороту, змови, повстання, революції та терористичних актів, якщо інше не передбачено Договором страхування;

б) ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення;

в) громадянської війни, народних заворушень, всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків;

г) вилучення, конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, здійснених за наказом військової або цивільної влади та політичних організацій у країні контрагента;

д) накладання на Страхувальника фінансових санкцій уповноваженими державними (в тому числі контролюючими) органами; застосування адміністративного арешту активів або конфіскація майна Страхувальника;

е) введення законодавчих обмежень на здійснення підприємницької діяльності (ліцензування, квотування);

є) порушення Страхувальником встановленого порядку оформлення документів, а також зазнання Страхувальником збитків внаслідок пропуску строку позовної давності;

ж) визнання судом недійсним договору (угоди, контракту), котрий укладено між Страхувальником і його контрагентом;

з) заборони або обмеження грошових переказів з країни контрагента або країн, через які проходить платіж, введення мораторію, не конвертації валют;

и) ануляції заборгованості або перенесення строків погашення заборгованості згідно з двосторонніми урядовими та багатосторонніми міжнародними угодами;

к) відміни імпортної (експертної) ліцензії, введення ембарго на імпорт (експорт) щодо товарів (послуг), які є об’єктом договору (угоди, контракту), укладеного між Страхувальником і його контрагентом;

л) навмисного невиконання або неналежного виконання контрагентом своїх зобов’язань перед Страхувальником по договору (угоді, контракту);

м) ненадання Страхувальником чи його контрагентом необхідних документів (товаросупроводжувальних, фінансових, на вивіз або поставку товарів, ліцензії та інші);

н) не усунення Страхувальником протягом узгодженого із Страховиком терміну обставин, які помітно підвищують ступінь ризиків.

5.2. У випадках, передбачених законодавством, Страховик може бути звільнений від сплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку в разі халатності чи необережності Страхувальника або його представника.

5.3. Сума страхового відшкодування не повинна перевищувати дійсних збитків Страхувальника в разі настання страхових випадків протягом всього строку дії Договору страхування.

6. СТРОК ТА МIСЦЕ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


6.1. Договiр страхування вважається укладеним з моменту його підписання Страхувальником та Страховиком.

6.2. Договiр страхування набирає чинності з моменту оплати страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.

6.3. Договiр страхування укладається, як правило, термiном до 1 року, за винятками:

6.3.1. Для Договору страхування цінних паперiв, виплата доходу по яким не передбачена в перший рiк, можливо укладення Договору страхування на термiн понад 1 рiк.

6.3.2. По страхуванню лізингових угод - в залежності від строку дії договору лізингу.

6.4. Дія Договору страхування закінчується в 24 години дня, що вказаний в Договорі страхування, як день його закiнчення.

6.5. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, дiє на території зазначеній в Договорі страхування.

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ФРАНШИЗА


7.1. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника і таких документів (за запитом Страховика, в залежності від ризику):

а) нотаріально засвідчені копії Статуту та Установчого договору;

б) відповідним чином оформлені копії належних Страхувальнику цінних паперів та документів, що підтверджують право власності Страхувальника на вказані цінні папери;

в) копії договорів (контрактів, угод), правовстановлюючих документів, що стосуються об’єкту страхування;

г) річний та квартальний баланси контрагента підтверджені аудитором (аудиторською фірмою);

д) довідка про фінансовий стан контрагента підтверджена аудитором;

е) опис товарно-матеріальних цінностей контрагента;

є) документи, що підтверджують якість продукції (товарів);

ж) договір лізингу та графіки сплати лізингових платежів тощо;

з) інших документів, необхідних для уточнення ступеня ризику, визначених Страховиком;

и) для фізичних осіб СПД обов’язкові: нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію, довідка податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспорті дані, довідка з місця роботи про розмір зарплати.

7.2. Страховик на підставі поданих документів визначає ступінь ризику та розмір страхового платежу.

7.3. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом ( полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.

7.4. Договiр, по якому проводились виплати страхового вiдшкодування, зберiгає свою чинність до кiнця термiну дiї в розмiрi рiзницi мiж вiдповiдною страховою сумою, обумовленою Договором, та виплаченою сумою страхового вiдшкодування.

7.5. При укладанні Договорів страхування застосовується безумовна франшиза. Умовами Договору страхування може бути передбачено розмір додаткової умовної франшизи.

7.6. Договiр страхування може мiстити iншi умови, що визначаються за згодою сторін, що не суперечать чинному законодавству та відповідать цим Правилам.

8. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН


8.1. Страхувальник має право:

8.1.1. На одержання страхового вiдшкодування при настанні страхового випадку в межах страхової суми з урахуванням франшизи та умов, обумовлених Договором страхування;

8.1.2. На зміну умов Договору страхування згідно цих Правил;

8.1.3. На дострокове припинення Договору страхування згідно цих Правил.

8.2.Страхувальник зобов'язаний :

8.2.1. Сплатити страховi платежі в повному розмірі в встановлені терміни.

8.2.2. При укладенні Договору страхування повiдомити Страховику про всi вiдомi обставини, що мають значення для оцiнки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. При зміні страхового ризику в 2-денний термiн письмово повідомити про це Страховика та в разі збільшення ризику, за згодою Страховика, протягом 5-ти робочих днів укласти додаткову угоду до Договору страхування. При відмові Страховика укласти додаткову угоду діє п.12.2.2. цих Правил.

8.2.3. На вимогу Страховика надавати необхідні документи, що мають відношення до Договору страхування;

8.2.4. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмета договору страхування.

8.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

8.2.6. У разі настання страхового випадку негайно, але не пізніше ніж на протязі 24 годин, повідомити Страховика про настання страхового випадку.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника.

8.3.Страховик має право :

8.3.1. Вимагати вiд Страхувальника i перевiряти всю iнформацiю, необхiдну для визначення ступеню ризику;

8.3.2. Самостiйно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також розмiри збиткiв;

8.3.3. Регресного позову до осіб, винних у збитках, завданих Страхувальнику.

8.4. Страховик зобов'язаний:

8.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.

8.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів (крім тих, які зобов’язаний надати Страхувальник) для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.

8.4.3. При настанні страхового випадку, здійснити виплату страхового відшкодування у термін, передбачений розділом 10 цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;

8.4.4. При одержаннi повiдомлення Страхувальника про змiну умов страхування протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання всіх необхідних документів, внести зміни в Договiр страхування шляхом укладання додаткового договору або достроково припинити його дію, згідно п.12.2.2. цих Правил, повідомивши про це Страхувальника.

8.4.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;

8.4.6. За заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування;

8.4.7. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страховика.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

9.1. Вжити всіх необхідних заходів для з’ясування причин і наслідків страхового випадку та запобігання подальшого збільшення збитку.

9.2. При необхідності, повідомити у відповідні державні, в тому числі правоохоронні, органи, виходячи з їх компетенції, про подію, що відбулася. Негайно, протягом 24 годин, повідомити Страховика про подію, а потім у 3-и денний строк надати письмову заяву із зазначенням усіх відомих обставин події.

9.3. Разом з заявою про збиток надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку. А саме, надати наступні документи по страховим випадкам, згідно:

а) п.3.1. цих Правил:

  • договір страхування;

- належні Страхувальнику цінні папери та оригінали документів, що підтверджують право власності Страхувальника на вказані цінні папери;

- документи, згідно чинного законодавства України, що визначають ринкову вартість цінних паперів;

- оригінал (або засвідчену судовим органом копію) ухвали судового органу про визнання банкрутом емітента цінних паперів;

- висновок аудитора щодо суми невиплачених Страхувальнику дивідендів по цінним паперам з фіксованим доходом (дивідендом).

б) п.3.2. цих Правил:

- договір страхування;

- документи, що підтверджують наявність та розмір неповернутих Страхувальнику вкладів у банківські або інші кредитні установи; оригінал (засвідчену судовим органом копію) ухвали судового органу про визнання банкрутом банківської (кредитної) установи, або оригінал (засвідчену нотаріально копію) документу про скасування державної реєстрації банківської ( кредитної) установи у зв’язку з її ліквідацією;

- висновок аудитора щодо суми збитків Страхувальника від страхового випадку.

в) п. п.3.3.1., 3.3.2. цих Правил:

- договір страхування;

- оригінал або нотаріально засвідчену копію застрахованого договору (угоди, контракту) на виконання робіт, поставку товарів або надання послуг та інше;

- документи, що підтверджують настання страхового випадку та визначають його причину;

- оригінал документу, що свідчить про неможливість виконання виконавчого документу судового органу про стягнення суми збитків з причини неплатоспроможності контрагента Страхувальника, або ухвали про припинення провадження у справі з причини ліквідації (або визнання банкрутом) контрагента Страхувальника;

- підтверджений аудитором розрахунок суми збитків.

г) п. 3.3.3. цих Правил:

- договір страхування;

- копія або оригінал застрахованої угоди з контрагентом (договору, контракту) на виконання робіт, поставку товарів або надання послуг та інше;

- розрахунок розміру матеріального збитку, завданого внаслідок страхової події, що відбулась;

- платіжні документи по застрахованій угоді з контрагентом;

- оригінали документів, що свідчать про фактичне відвантаження (виконання, надання) Страхувальником контрагенту продукції (товарів, робіт, послуг);

- оригінали документів, що підтверджують вартість фактично відвантажених (виконаних, наданих) Страхувальником контрагенту продукції (товарів, робіт, послуг);

- висновок аудитора (аудиторської фірми) про розмір збитків Страхувальника при настанні страхового випадку;

- копія листування між Страхувальником і контрагентом по застрахованій угоді, які мають відношення до страхового випадку;

- документи органів МВС, інших компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку;

- при банкрутстві контрагента – рішення суду про визнання контрагента банкрутом;

- усі інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають відшкодуванню (копії рахунків, накладних, актів виконаних робіт і т.п.).

д) п. 3.4. цих Правил:

- договір страхування;

- документи, що підтверджують настання страхового випадку та визначають його причину;

- висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо суми понесених Страхувальником збитків;

- оригінал документу, що свідчить про неможливість стягнення збитків з контрагента з причини неплатоспроможності контрагента, або ухвали про припинення провадження у справі з причини ліквідації (або визнання банкрутом) контрагента Страхувальника.

9.4. По всім страховим випадкам ( за винятком, передбаченого п.3.4. цих Правил) необхідним документом для призначення та виплати страхового відшкодування є документ (рішення, ухвала судового органу), що підтверджує факт звернення Страхувальника до судового органу для стягнення суми збитків з контрагента.

  1. ПOРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВIДШКОДУВАНЬ


10.1. При настанні страхового випадку виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника і страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою за формою, що визначається Страховиком.

10.2. При надходженні письмової заяви від Страхувальника на виплату страхового відшкодування та після отримання всіх необхідних документів, Страховик, протягом 30-ти днів, приймає рішення про виплату чи відмову в виплаті страхового відшкодування.

10.3. Після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 15-ти робочих днів, якщо інше не передбачене Договором страхування.

10.4. При відмові в виплаті страхового відшкодування Страховик зобов’язаний повідомити про це Страхувальника в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови протягом 5-ти робочих днів після прийняття такого рішення.

10.5. При порушені терміну виплати страхового відшкодування (крім як за п.10.10. цих Правил) Страховик має сплатити Страхувальнику неустойку (штраф, пеню), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом.

10.6. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків встановлюється Страховиком на підставі документів, одержаних від Страхувальника, а в разі необхідності – з врахуванням рішення суду (господарського суду), документів компетентних органів та інших підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку.

10.7. Для виплати страхового відшкодування Страховику надаються документи, зазначені в розділі 9 цих Правил.

10.8. Якщо предмет договору страхування застрахований у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну суму збитку, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної суми збитку. При цьому кожний Страховик здійснює виплату пропорційно відношенню страхової суми за укладеним Договором страхування до загальної страхової суми за всіма укладеними Страхувальником договорами страхування.

10.9. Страховик має право відстрочити виплату страхового вiдшкодування у разi, якщо:

10.9.1. У нього є обгрунтованi сумнiви в правомочностi Страхувальника на одержання страхового вiдшкодування;

10.9.2. Вiдповiдними органами порушена кримiнальна справа проти Страхувальника або посадових осiб Страхувальника, i ведеться розслiдування обставин, що привели до виникнення збиткiв. Страхове вiдшкодування не виплачується до закiнчення слідства i рiшення судових органiв.

10.10. Якщо Страхувальник, після виплати страхового відшкодування Страховиком, отримав часткову або повну компенсацію збитків від інших осіб, він зобов”язаний повернути Страховику страхове відшкодування повністю або його частину відповідно до сум отриманих від інших осіб.
11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

11.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

11.1.1. Навмисні дії Страхувальника (його посадових осіб) спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадського чи службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (його посадових осіб) чи його контрагента встановлюється відповідно до законодавства України.

11.1.2. Вчинення Страхувальником (його посадовими особами) умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування.

11.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

11.1.5. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за Договором страхування від особи, винної у їх заподіянні.

Якщо завдані Страхувальнику збитки частково компенсовані третіми особами, то Страховик виплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за Договором страхування, і сумою, що була компенсована Страхувальнику третіми особами.

Якщо компенсація збитків третіми особами наступила після виплати страхового відшкодування, то Страхувальник зобов’язаний повернути відповідну суму Страховику протягом 3-х банківських днів після отримання компенсації.

11.1.6. Якщо страховий випадок стався до вступу Договору страхування в силу.

11.1.7. Інші випадки, передбачені законом.

11.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.

11.3. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку.

12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинністьза згодою сторін, а також у разі:

12.1.1. Закінчення строку дії.

12.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі.

12.1.3. Несплата Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування строки. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений на письмову вимогу Страховика протягом 10-ти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

12.1.4. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.

12.1.5. Ліквідація Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи, чи втрати ним дієздатності, за винятком таких випадків:

а) якщо в період дії Договору страхування Страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і обов’язки, що випливають з Договору страхування, переходять до правонаступника Страхувальника за згодою Страховика;

б) у разі смерті Страхувальника-фізичної особи, який укладав Договір страхування, його права і обов’язки переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право на переукладання Договору страхування.

В інших випадках права і обов’язки Страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою Страховика, якщо інше не передбачене Договором страхування.

12.1.6. Ліквідація Страховика в порядку, встановленому законодавством України.

12.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

12.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

12.2.1. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачене.

12.2.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі, за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійсненні за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

12.2.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійсненні за цим Договором страхування.

12.3. Зміни Договору страхування проводяться по взаємнiй згодi Страхувальника i Страховика на пiдставi заяви однiєї iз сторiн протягом 5-ти робочих днiв з моменту одержання заяви iншою стороною i оформлюється додатковою угодою сторiн.

12.4. Якщо одна з сторiн не згодна з внесенням змiн в Договiр страхування, в п'ятиденний термiн вирiшується питання про дiю Договору страхування на попереднiх умовах чи про припинення його дiї вiдповiдно п. 12.2.2. цих Правил.

12.5. З моменту одержання заяви однiєю з сторiн до моменту прийняття рiшення Договiр страхування продовжує дiяти на попереднiх умовах.

12.6. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством України.
13. ПРАВО ВИМОГИ

13.1. Після виплати Страхувальнику страхового відшкодування, до Страховика переходять в межах виплаченої суми права вимоги Страхувальника до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

13.2. Страхувальник зобов’язаний у разі настання страхового випадку самостійно або на вимогу Страховика вжити всіх заходів і дій, які необхідні для здійснення права регресної вимоги до особи, що винна в нанесенні збитків за Договором страхування.

Якщо Страхувальник відмовляється від права вимоги, або здійснення таких прав буде з його вини неможливим, то Страховик у відповідному розмірі звільняється від обов’язку виплатити страхове відшкодування; а якщо страхове відшкодування виплачено, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане відшкодування, якщо це передбачено Договором страхування.
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Спори, пов’язані із виконанням умов Договору страхування, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Позов по вимогах, які витікають із Договору страхування, може бути пред’явлений Страховику в термін, передбачений чинним законодавством України.

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ


15.1. За згодою Сторiн в Договори страхування можуть бути включенi iншi умови страхування, що не суперечать чинному законодавству України.

15.2. Умови цих Правил i Договору страхування можуть бути змiненi при прийнятті нових законодавчих актiв i нормативних документiв, що впливають на фiнансову полiтику i процеси страхування в Українi у порядку визначеному законодавством.

Додаток 1

до Правил добровільного

страхування фінансових ризиків

від “01” лютого 2008 року
СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Базовий страховий тариф встановлюється за рівнем ризику в незалежності від терміну страхування:

Базові тарифи

у відсотках від страхової суми
Страхові ризики

Страховий тариф, %

1

Втрата вкладів в цінні папери (акції, сертифікати і т.п.) і гарантованих дивідендів (процентів) по ним (п.2.1.1 Правил)

0,4

2

Втрата вкладів в банках, інших кредитних установах і відсотків по ним (п.2.1.2 Правил)

0,2

3

Втрата доходів або прибутку в результаті невиконання (неналежного виконання) контрагентом Страхувальника своїх зобов’язань за укладеними між ними договорами (угодами, контрактами) (п.2.1.3 Правил)

0,8

4

Втрата доходів або прибутку в результаті невиконання умов договорів лізингу, що укладені між Страхувальником і контрагентом (п.2.1.4 Правил)

0,4

5

Фінансові втрати Страхувальника в результаті Перерви в виробництві

0,07


2. Реальний страховий тариф розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на поправочні коефіцієнти. Поправочні коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику та терміну страхування, що уточнює відповідність розміру страхової премії ступеню ризику, що страхується.

Допускається використання поправочних коефіцієнтів, добуток яких знаходиться в діапазоні 0,1-7,0.

Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн.

3. Норматив витрат на ведення справи становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.
Актуарій