Головна сторінка

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особамиНазваПравила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Сторінка1/3
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипПравила
  1   2   3
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,

відповідальності власників повітряного транспорту,

відповідальності власників водного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника)


м. Київ - 2008

1. СУБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

1.1. Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту і відповідальність перевізника), (надалі - Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І УКРАЇНА"(надалі - Страховик) на підставі цих Правил укладає договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами з фізичними та юридичними особами, як резидентами, так і нерезидентами України (надалі - Страхувальники), діяльність яких пов'язана з ризиком заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

1.3. Договір укладається на користь третьої особи - потерпілого (Вигодонабувача), якому може бути заподіяна шкода в результаті настання страхового випадку. Вигодонабувачем може бути фізична або юридична особа, резидент або нерезидент України. Відповідно до Договору Страховик зобов'язується за обумовлений страховий внесок (страховий платіж) при настанні передбаченого страхового випадку сплатити страхове відшкодування особі, якій нанесена шкода життю або здоров'ю та/або спричинені збитки майну в результаті діяльності Страхувальника, в межах обумовленої страхової суми або ліміту відповідальності.

1.4. Договір згідно з цими Правилами діє на території України, якщо інше в ньому не передбачено.

1.5. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування відповідальності перед третіми особами є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з обов'язком у порядку, встановленому чинним законодавством, відшкодувати заподіяну ним у процесі провадження виробничої діяльності (проживанні), зазначеної в Договорі страхування, шкоду життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб (тілесне ушкодження та/або майновий збиток).

2.2. Відповідно до цих Правил може бути застрахована:

2.2.1. Відповідальність суб'єкта господарської діяльності (Додаток 1);

2.2.2. Відповідальність орендаря (Додаток 2);

2.2.3. Відповідальність роботодавця (Додаток 3);

2.2.4. Відповідальність за продукцію (Додаток 4);

2.2.5. Відповідальність власника автостоянки /гаражу (Додаток 5);

2.2.6. Відповідальність організатора видовищних заходів (Додаток 6);

2.2.7. Відповідальність власника готельно - туристичного комплексу (Додаток 7);

2.2.8. Відповідальність мешканців житлових будинків (Додаток 8).

2.2.9. Страхування відповідальності громадян перед третіми особами за шкоду заподіяну їх винними діями чи бездіяльністю майну та/або здоров`ю таких третіх осіб під час їх перебування за кордоном та в туристичних подорожах, відповідно до умов укладеного Договору страхування.

2.2.10. Професійна відповідальність суб'єкта господарської діяльності (на умовах договору з урахуванням вимог цих Правил).

2.2.11.Відповідальність експедиторів при здійсненні міжнародних вантажоперевезень (Додаток 9)

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

3.1. Страховим ризиком є виникнення відповідальності Страхувальника, відповідно до чинного законодавства, за нанесення шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб.

3.2. Страховим випадком є факт виникнення відповідальності Страхувальника, відповідно до чинного законодавства, за нанесення шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб внаслідок несподіваної події, що відбулася в результаті дії або бездіяльності Страхувальника під час дії страхового захисту.

3.3. Фактом, що підтверджує настання випадку, який може бути визнано як страховий, є претензія, заявлена третьою особою у письмовій формі Страхувальнику або судовий позов до нього.

3.4. Якщо Договором не передбачене інше, страховий захист поширюється на тілесне ушкодження та/або майновий збиток тільки у тому разі, коли відповідна претензія (або судовий позов) була уперше заявлена у письмовій формі Страхувальнику протягом строку дії страхового захисту.

3.5. Страховий захист не поширюється на відповідальність Страхувальника за заподіяння тілесного ушкодження та/або майнового збитку третім особам, якщо це сталося до дати початку дії страхового захисту, зазначеної в Договорі, або після закінчення строку дії такого захисту.

3.6. У випадку, коли неможливо встановити точну дату нанесення шкоди третій особі, то:

- тілесне ушкодження вважається заподіяним у момент, коли постраждалий уперше звернувся за медичною допомогою у зв'язку з таким ушкодженням;

- майновий збиток вважається заподіяним у момент, коли він став очевидним для постраждалого.

3.7. Серія претензій за збитки, заподіяні одним і тим самим шкідливим впливом (короткочасним або тривалим), обставиною або причиною, так само як і серія претензій по збитках, пов'язана с випуском продукції, що мала той самий дефект, будуть розглядатися в рамках одного страхового випадку. При цьому, якщо збитки завдано у різні дні, але між ними існує причинний зв'язок (формальний або матеріальний), претензії по цих збитках будуть розглядатися в рамках одного страхового випадку.

3.8. Усі претензії про відшкодування шкоди заподіяної життю, здоров'ю і/або майну третіх осіб що виникли в результаті одного випадку, будуть вважатися заявленими з моменту подання першої із цих претензій Страхувальнику.

3.9. Відповідно до цих Правил Страховик виплачує страхове відшкодування тільки у розмір понесених третіми особами прямих збитків. Додатково Страховик відшкодовує Страхувальнику суми, що Страхувальник зобов'язаний сплатити в якості претензійних витрат, якщо це передбачено Договором, але не більше страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої в Договорі страхування.
4. ВИНЯТКИ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1. Відповідно до цих Правил в усіх випадках страхуванню не підлягає відповідальність Страхувальника, якщо:

4.1.1. будь-яка претензія пов'язана з подією, що мала місце до початку або після закінчення строку дії страхового захисту;

4.1.2. вимоги пред'являють особи, які умисно спричинили собі шкоду або здійснили навмисні дії спрямовані на виникнення страхового випадку;

4.1.3. вимоги, викликані обставинами, про які Страхувальник знав або повинен був знати (був письмово повідомлений і т. д.), але не прийняв усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку;

4.1.4. випадок заподіяння шкоди, пов'язаний з використанням товарів із заздалегідь відомими Страхувальнику дефектами. Використання товарів з властивостями, що перешкоджають їх безпечному використанню або споживанню, прирівнюється до навмисного спричинення шкоди;

4.1.5. вимоги, висуваються особами (одна одній), відповідальність яких застрахована по одному і тому ж Договору або будь-якою іншою Стороною, що прямо або побічно належить, контролюється або управляється Страхувальником чи Стороною, що володіє, контролює або управляє Страхувальником;

4.1.6. вимоги, про відшкодування шкоди, завданої діями Страхувальника, висуваються найближчими родичами Страхувальника. До найближчих родичів відносяться подружжя, діти, батьки (включаючи усиновителів і усиновлених), а також онуки, брати і сестри або інші особи, які протягом тривалого часу проживають зі Страхувальником і ведуть з ним спільне господарство;

4.1.7. вимоги висуваються до юридичної особи, що ліквідується, особами яким доручена ліквідація юридичної особи;

4.1.8. вимоги висуваються щодо відшкодування збитку, що є прямим або побічним наслідком військових дій, громадянської війни, громадянських заворушень або страйків, конфіскації, реквізиції, арешту, знищення або пошкодження майна за розпорядженням влади, незалежно від того була оголошена війна чи ні, та інше;

4.1.9. вимоги висуваються щодо відшкодування штрафів, пені та інших санкцій (цивільних, кримінальних, договірних та будь-яких інших);

4.1.10. вимоги висуваються щодо відшкодування шкоди, завданої життю, здоров'ю та/ або майну третіх осіб, що є наслідком впливу азбестового пилу, азбесту, включаючи продаж, вивіз і транспортування азбестових волокон або матеріалів, що містять азбест, діетилстирол (DES), діоксин, мочевинний формальдегід;

4.1.11. вимоги висуваються щодо відшкодування збитків прямо або побічно пов'язаних з впливом радіоактивного або іншого іонізуючого випромінювання у будь-якій формі, радіоактивними, токсичними, вибухонебезпечними та іншими небезпечними властивостями будь-якого ядерного агрегату чи компоненту;

4.1.12. вимоги пов'язані з експлуатацією або використанням, в т.ч. навантаженням і розвантаженням:

- пілотованих і не пілотованих літаючих об'єктів;

- морських або річкових суден та інших плавучих об'єктів;

- транспортних засобів (включаючи механічні та причепи), що допускаються до руху по дорогах загального користування після їхньої офіційної реєстрації і які мають номерні знаки відповідного зразка;

4.1.13. нанесення шкоди пов'язане з обов'язками Страхувальника згідно законодавства про винагороди робочим, допомогу в разі непрацездатності, компенсаціях по безробіттю або інших аналогічних законодавчих актах (за виключенням надання відповідного страхового покриття);

4.1.14. нанесення шкоди пов'язане з протизаконними діями державних та громадських організацій, та їх посадових осіб;

4.1.15. вимоги пов'язані з здоров'ям учасника спортивних змагань або спортсмена під час тренування;

4.1.16. вимоги пов'язані із зараженням третіх осіб хворобою від Страхувальника (в тому числі СНІД (AIDS)), а також про майновий збиток, спричинений захворюванням;

4.1.17. вимоги пов'язані з затримкою виконання зобов'язань за контрактом (договірна відповідальність) і виплатою компенсацій у цьому зв'язку;

4.1.18. вимоги пов'язані з порушенням авторських прав на винаходи і корисні моделі, на знаки для товарів, послуг і т. ін;

4.1.19. вимоги пов'язані з захистом честі і гідності, а також іншими подібними вимогами щодо відшкодування збитку, спричиненого розповсюджуванням відомостей, що не відображають дійсність і які спричиняють шкоду репутації громадян або організацій, закладів, включаючи не вірну інформацію про якість товарів або послуг;

4.1.20. вимоги пов'язані з наданням будь-якої послуги професійного характеру (за виключенням надання відповідного страхового покриття);

4.1.21. вимоги пов'язані з зливом, розливом, викидом, розсіюванням, поширенням, витоком або скиданням забруднюючих речовин, оцінкою, перевіркою, контролем, очищенням, обробкою, дезактивацією або нейтралізацією забруднюючих речовин або здійсненням управління цими процесами;

4.1.22. вимоги пов'язані з збитком, завданим:

- майну, що знаходиться у власності Страхувальника, узятого Страхувальником у лізинг, заставу, або здається ним в оренду, лізинг або під заставу;

- майну при навантаженні або розвантаженні його з транспортного засобу;

- майну (окремій його частині), що повинно бути відновлено, відремонтовано або замінено з тієї причини, що послуги Страхувальника з його використанням здійснено з порушенням відповідних правил, інструкцій і т. ін.;

4.1.23. вимоги пов'язані з майновим збитком у відношенні землі, будинків або інших споруд, заподіяним вібрацією, просіданням або зсувом ґрунту, вибухом, усуненням або ослабленням опори;

4.1.24. вимоги пов'язані з здійсненням Страхувальником будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт і післяпускових гарантійних зобов'язань, крім тих, де Страхувальник виступає як роботодавець;

4.1.25. вимоги пов'язані з збитком, спричиненим безпосередньо (за виключенням надання відповідного страхового покриття):

- товарам або їх комплектуючим і складовим частинам, що виготовляються, обробляються, переробляються, поставляються або іншим чином піддаються впливу з боку Страхувальника, його працівників, за його дорученням або за його рахунок;

- роботам (послугам), що виконуються Страхувальником, його працівниками, за його дорученням або за його рахунок, якщо причинами збитку стали події, що мали місце в процесі виробничої або професійної діяльності Страхувальника (виробництво продукції, ремонт, перевезення, надання послуг і т. ін.);

4.1.26. вимоги пов'язані з поведінкою свійських або диких тварин, що належать Страхувальнику.

4.1.27. вимоги щодо відшкодування моральної шкоди

4.2. Умовою укладання Договору є зазначення в ньому одного виду відповідальності вказаного в п. 2.2. Правил з врахуванням відповідного Додатку. При цьому інші види відповідальності, передбачені в п. 2.2. Правил не включаються в Договір страхування.

4.3. Ніщо вказане в п.4.1. не повинно бути тлумачено в якості розширення страхового захисту, передбаченого в розділі 3 цих Правил.

4.4. За згодою сторін Договору на конкретний Договір страхування можуть не поширюватися деякі обмеження, вказані в п.4.1.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ (ЛІМІТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

5.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) - це грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

5.2. Розмір ліміту відповідальності погоджується Страхувальником із Страховиком, заявляється Страхувальником у Заяві на страхування і зазначається при укладенні Договору страхування.

5.3. За згодою Сторін у Договорі можуть бути встановлені максимальні ліміти відповідальності (суми виплат) по кожному страховому випадку і по Договору в цілому (агрегатний ліміт).

5.4. За згодою Сторін у Договорі страхування по кожному страховому випадку можуть бути встановлені:

5.4.1. комбінований ліміт відповідальності за тілесні ушкодження і майновий збиток з вини Страхувальника;

5.4.2. окремі субліміти по:

- тілесним ушкодженням;

- майновим збиткам.

5.4.3. ліміт відповідальності по відшкодуванню претензійних витрат, понесених Страхувальником у відношенні заявлених претензій.

5.5. Ліміти відповідальності, зазначені в Договорі визначають максимальні суми, які Страховик виплатить незалежно від кількості осіб, яким було заподіяно майновий збиток та/або тілесні ушкодження, кількості заявлених претензій або пред'явлених позовів у зв'язку із заподіянням шкоди та розміру нанесених збитків.

5.6. Відповідний ліміт відповідальності згідно з п. 5.4 є максимальною сумою, яку Страховик виплатить у цілому за всі збитки, що відносяться до названого ліміту відповідальності, якщо усі вони виникли внаслідок одного страхового випадку.

5.7. Агрегатний ліміт відповідальності є максимальною сумою, яку Страховик виплатить у цілому по Договору в якості відшкодування за:

  • тілесні ушкодження і майнові збитки третім особам;

  • претензійні витрати, понесені Страхувальником відносно заявлених претензій, що виникли внаслідок усіх страхових випадків протягом строку дії страхового захисту.


6. ФРАНШИЗА

6.1. Договором страхування може бути передбачена франшиза, тобто частина збитків, що не відшкодовуються Страховиком.

6.2. Франшиза може встановлюватися:

6.2.1. По кожному страховому випадку в цілому незалежно від кількості претензій, заявлених по одному страховому випадку.

6.2.2. По кожній будь-якій претензії щодо кожного і будь-якого страхового випадку, передбаченого Договором страхування.
7. СТРАХОВА ПРЕМІЯ

7.1. Страхова премія – це плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором. Розмір страхової премії розраховується Страховиком і залежить від виду відповідальності, що страхується, оцінки конкретного ризику, терміну страхування і страхових тарифів. Форма оплати страхової премії (готівка, безготівкова), порядок оплати (одноразово або частинами) і термін оплати узгоджуються між Сторонами і встановлюється в Договорі страхування.

7.2. Страхова премія за неповний місяць дії страхового захисту сплачується як за повний.

7.3. Якщо страхова премія сплачується частинами, то Страховик при виплаті страхового відшкодування має право утримати із страхового відшкодування, що нараховане до виплати, неоплачену її частину.

7.4. При страхуванні на термін менше одного року страхова премія обчислюється у відсотках від страхової премії, розрахованої на рік згідно із Таблицею 2:

7.5. При укладанні договору страхування на новий строк, відсутності змін у ступені ризику об’єкта страхування і відсутності виплат страхового відшкодування за минулий період, Страховик може надавати Страхувальнику щорічну знижку в розмірі 5%. Загальна знижка за весь період страхування не може перевищувати 50% від визначеної страхової премії за перший рік страхування.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір страхування набуває чинності о 24-00 годині календарної дати, коли Страхувальник сплатив страхову премію або першу її частину і закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в ньому як дата закінчення страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.

8.2. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

8.2.1. закінчення строку страхового захисту;

8.2.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником в повному обсязі;

8.2.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;

8.2.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених законодавством;

8.2.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

8.2.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;

8.2.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

8.3.1. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш, як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

8.3.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

8.3.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
9. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

9.1. Якщо Страхувальник має діючий договір страхування (поліс) з іншою страховою компанією відносно цього виду страхування (подвійне страхування), то при настанні страхового випадку, страхове відшкодування по збитку розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум (лімітів відповідальності), встановлених кожним страховиком, а Страховик виплачує відшкодування лише в частині, що припадає на його частку.
10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

10.1. Договір страхування укладається на підставі письмової Заяви Страхувальника, що є невід'ємною частиною Договору. Заява подається по формі встановленій Страховиком і повинна містити відомості про об'єкт, що заявляється на страхування, підписана керівником підприємства або його заступником і завірена печаткою. У разі, якщо Страхувальник фізична особа - його підписом.

10.2. Страхувальник надає письмові відповіді на всі поставлені йому питання з метою визначення Страховиком ступеня ризику відносно об'єкта, що страхується.

10.3. Договір страхування підписується Сторонами та скріплюється печаткою. Факт укладання Договору може посвідчуватися страховим полісом, що є формою Договору.

10.4. Зміна умов Договору страхування в період його дії здійснюється за згодою Сторін шляхом укладання доповнення (адендуму) до Договору.

10.5. Адендум набирає чинності з дати його підписання Сторонами, якщо інше не передбачено його умовами.

10.6. Адендум є невід'ємною частиною Договору і укладається в кількості примірників Договору.

10.7. Строк дії Адендуму не може перевищувати терміну дії Договору.
  1   2   3