Головна сторінка

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особамиНазваПравила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Сторінка3/3
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипПравила
1   2   3
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

(до п. 2.2.3. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) і цього Додатку, Страховик проводить страхування відповідальності роботодавця (надалі - Страхувальника) за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну його працівників при виконанні ними зобов'язань, передбачених трудовими договорами.

2. Відповідно до цього Додатку, Страховик відшкодовує Страхувальнику витрати, які останній буде зобов'язаний на підставі закону виплатити в якості відшкодування за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну працівників Страхувальника при виконанні ними трудових обов'язків, протягом терміну дії Договору.

3. Суб'єкти договору страхування.

3.1. Договір укладається з роботодавцем - суб'єктом господарської діяльності у особі, зазначеній у Договорі, фізичною або юридичною особою, будь-якої форми власності, незалежно від відомчої приналежності та чисельності працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах (далі - Страхувальник).

3.2. Договір страхування відповідальності роботодавця вважається укладеним на користь працівників - громадян, що перебувають зі Страхувальником у трудових відносинах відповідно до трудового договору (контракту), договору підряду, доручення та інших зобов'язань, пов'язаних з особистою працею громадян.

3.3. Працівниками за цим Додатком вважаються:

- робітники та службовці, що перебувають на постійній, тимчасовій, сезонній роботі;

- позаштатні працівники та особи, що працюють по сумісництву;

- студенти і учні, які проходять виробничу практику на підприємстві.

4. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, який за законом несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну працівника при виконанні ним своїх трудових обов'язків.

5. Страховий випадок.

5.1. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за шкоду заподіяну життю, здоров'ю та/ або майну працівників підприємства при виконанні ними трудових обов'язків внаслідок будь-яких причин, коли у постраждалих (або їх спадкоємців) є всі підстави вимагати від роботодавця, в установленому законом порядку, відшкодування заподіяної роботодавцем шкоди.

5.2. Якщо Договором передбачено, то Страховик також несе відповідальність по відшкодуванню постраждалому або його законним спадкоємцям:

5.2.1. Збитку, викликаного професійним захворюванням.

5.2.2. Моральної шкоди, під якою розуміють фізичні і моральні страждання, заподіяні потерпілому в результаті трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров'я. Встановлення факту заподіяння моральної шкоди встановлюється рішенням суду по відповідній претензії.

5.2.3. Витрат на поховання.

5.2.4. Збитку особистому майну постраждалого, що знаходилося на постраждалому (при ньому) під час нещасного випадку.

5.3. Випадок визнається страховим, якщо він відбувся в період дії Договору страхування відповідальності роботодавця:

  • на території підприємства або в іншому місці роботи при виконанні службових обов'язків протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви;

- під час відряджень, а також при вчиненні дій за дорученням адміністрації;

- на шляху на роботу або з роботи на транспорті підприємства;

в робочий час на транспорті загального користування та транспорті підприємства або по шляху проходження пішки, якщо виконання трудових обов'язків пов'язано з пересуванням;

- у робочий час на особистому легковому транспорті при наявності розпорядження адміністрації на право використання його для службових поїздок (оформляється письмовим дозволом адміністрації на використання особистого транспортного засобу працівника у службових цілях);

- під час аварій, пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації їхніх наслідків на виробництві.

5.4. Страховий захист поширюється також на відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди здоров'ю працівника у тому разі, якщо нещасний випадок на виробництві стався у період терміну дії Договору, а настання шкоди, пов'язаної з ушкодження здоров'я або зі смертю проявилася після його закінчення за умови, що Страховику було повідомлено своєчасно про нещасний випадок і усі необхідні для виплати страхового відшкодування документи були надані в термін не пізніше одного року з дня настання нещасного випадку.

5.5. Фактом, що підтверджує настання випадку, який може бути визнаний як страховий, є пред'явлення працівником (його законним спадкоємцем), відповідно до норм цивільного законодавства України, обґрунтованих претензій або судовий позов до Страхувальника щодо відшкодування втраченого доходу працівника внаслідок повної або часткової втрати працездатності або смерті в результаті нещасного випадку на виробництві.

6. Винятки із страхових випадків і обмеження страхування.

В доповнення до розділу 4 Правил цей Додаток не поширюється на відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди життю та/або здоров'ю, майну працівників у випадках:

6.1. Професійного захворювання, якщо інше не передбачено Договором страхування.

6.2. Захворювання, що не відноситься до професійного, однак причиною якого служать несприятливі умови праці або небезпеки місця роботи.

6.3. Укусів комах і плазунів, тілесного ушкодження, нанесеного тваринами.

6.4. Збитку, пов'язаного з прийняттям працівником на себе більш широких зобов'язань, ніж ті, що обумовлені трудовим контрактом.

6.5. Збитку, нанесеного грошовим знакам, цінним паперам, цінностям і автотранспортним засобам, що належать постраждалим працівникам.

6.6. Природної смерті, самогубства, а також травми, отриманої працівником при вчиненні ним протиправних дій.

6.7. Нанесення шкоди життю, здоров'ю та майну працівників в результаті військових дій, а також громадянських заворушень, страйків, голодувань та інших акцій, не пов'язаних безпосередньо з виконанням трудових обов'язків.

6.8. Травм внаслідок дії непереборної сили або навмисних дій постраждалого, крім тих, що підпадають під страхування згідно п. 5.1 даного Додатку.

6.9. Травм, отриманих працівниками, найнятими Страхувальником на роботу із порушенням чинного трудового законодавства України.

6.10. Штрафів і стягнень, накладених на Страхувальника державними органами, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, а також позовів до Страхувальника з боку позабюджетних страхових фондів.

6.11. Психічних травм і депресії, розумового і психічного розладу, шоку, расової, статевої або релігійної дискримінації, наклепів і порушення честі, гідності і ділової репутації, а також неправомірного затримання.

6.11. Збитку, пов'язаного з розкраданням майна працівників.

6.12. Будь-яких позовів і претензій до Страхувальника відносно трудових спорів, що стосуються звільнень, заробітної плати, дисциплінарних стягнень, що накладаються роботодавцем на працівника.

7. Порядок визначення страхових сум. Ліміти відповідальності.

7.1. Страхова сума є агрегатним лімітом відповідальності Страховика за Договором, відповідно до якого Страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування за збиток, заподіяний працівнику нанесенням шкоди життю, здоров'ю та/ або майну.

Агрегатний ліміт відповідальності встановлюється виходячи з заявленого річного фонду заробітної плати підприємства, якщо інше не передбачено Договором. Сума страхового відшкодування за Договором не може перевищувати відповідного і визначеного в ньому ліміту страхування.

7.2. Якщо Договором не обумовлене інше, то відповідно до цього Додатку і за згодою Сторін встановлюються:

- ліміт відповідальності по відшкодуванню втраченої заробітної плати (або відповідної її частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

- ліміт відповідальності щодо виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцям потерпілого);

- ліміт відповідальності щодо компенсації витрат на медичну і соціальну допомогу (витрати на придбання ліків, додаткове харчування, протезування, сторонній догляд тощо, якщо встановлено, що потерпілий потребує в цих видах допомоги і не має права на їхнє безкоштовне одержання).

7.3. Якщо це передбачено Договором, то відшкодовуються також у межах відповідних лімітів:

- збитки, викликані професійним захворюванням;

- витрати на поховання;

- збитки, заподіяні особистому майну працівника, що знаходилося на постраждалому (при ньому) під час нещасного випадку;

- моральний збиток;

- претензійні витрати.

8. Страхова премія.

8.1. Розмір страхової премії визначається залежно від агрегатного ліміту відповідальності та страхового тарифу. Страхові тарифи встановлюються Страховиком з урахуванням характеру виробництва, кількості працівників та їх професійних категорій, статистики виробничого травматизму, обраних лімітів відповідальності та інших чинників, що впливають на оцінку ризику.

9. Визначення розміру збитку і виплата страхового відшкодування.

9.1. По закінченні розслідування нещасного випадку на виробництві Страхувальник зобов'язаний надати Страховику належним чином оформлені претензійні документи, що відносяться до цієї справи. Такими документами, в залежності від нанесеного збитку, можуть бути:

9.1.1. Заява про виплату страхового відшкодування (довільної форми).

9.1.2. Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 (на кожного постраждалого окремо), складений комісією з розслідування нещасного випадку на підприємстві з датою не пізніше, ніж три доби з моменту події. Якщо проводилося спеціальне розслідування нещасного випадку (при груповому нещасному випадку або у разі смерті працівника), то до акта за формою Н-1 (на кожного постраждалого) має додаватися акт спеціального розслідування з датою його складання не пізніше десятьох діб з дня події, а дата підписання акта за формою Н-1 - не пізніше одного дня з дати підписання акта спеціальної комісії. При розслідуванні аварії, залежно від її характеру, в разі потреби проведення додаткових досліджень і експертиз, термін складання відповідних актів може бути подовжений компетентним органом, що призначив комісію з розслідування аварії, про що Страховик має бути попередженим.

9.1.3. Медичний висновок про характер і ступінь тяжкості ушкодження, завданого здоров'ю постраждалого, або про причину його смерті, а також про можливе перебування постраждалого в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння.

9.1.4. Повідомлення про обставини і наслідки нещасного випадку на виробництві з додатком опису, фотознімків місця події, пошкоджених об'єктів, устаткування та інше, із позначенням небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

9.1.5. Пояснення і протоколи опитувань постраждалих, свідків та інших, причетних до цього нещасного випадку осіб.

9.1.6. Висновок компетентних органів, що здійснюють керування і нагляд за станом охорони праці і техніки безпеки на підприємстві та дотриманням законодавства про працю, висновок експертизи, якщо така робилася.

9.1.7. Документи, що підтверджують розмір збитку, понесеного постраждалим, а також пов'язані з цим витрати Страхувальника: наказ, розпорядження або постанова роботодавця, відомості про одержувачів і розміри виплат по відшкодуванню шкоди, копії позовних вимог, матеріалів справи і відповідного рішення суду, що містять розміри сум, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика, постанови спеціалізованих служб (держпожежнагляд, судмедекспертиза і т. ін.), органів соціального страхування, рахунки на оплату медичних, інших послуг та витрат, що підтверджують суми виплат постраждалим або їхнім законним спадкоємцям.

9.2. На підставі заяви Страхувальника про страховий випадок складається страховий акт, до якого додаються подані Страхувальником документи, що підтверджують факт заподіяння шкоди життю, здоров'ю, майну працівників і причину, з якої це відбулося, розмір матеріальних претензій до роботодавця.

9.3. Заявлена до Страхувальника претензія може бути:

9.3.1. Урегульована добровільно. При відсутності спорів щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між заподіянням шкоди здоров'ю працівника з нещасним випадком на виробництві і при визнанні роботодавцем його законного обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду, заявлені претензії задовольняються добровільно без звернення до суду. У цьому випадку розміри збитку і суми страхового відшкодування визначаються Страховиком на підставі поданих йому документів згідно з п. 9.1. цього Додатку і укладається угода про виплату, яка підписується Страховиком, Страхувальником і постраждалим працівником.

9.3.2. Урегульована за рішенням суду. У разі невизнання Страхувальником претензії виплата відшкодування проводиться на підставі рішення суду, що набуло чинності.

9.4. Якщо інше не передбачено в Договорі, Страховик протягом 20-ти днів після одержання від Страхувальника претензійних документів (п. 9.1. цього Додатку) або рішення суду, приймає рішення і здійснює виплату працівнику або його спадкоємцям страхового відшкодування, а Страхувальнику - відшкодування витрат, які пов'язані з врегулюванням претензії.

9.5. Сума виплат, за мінусом встановленої в Договорі франшизи, не може перевищувати страхову суму по кожному виду обумовлених лімітів відповідальності Страховика.

9.6. Розмір страхового відшкодування за шкоду, заподіяну працівникові, визначається відповідно до вимог Цивільного Кодексу і положеннями діючих законодавчих і нормативних актів України і встановлюється в межах, визначених цими актами, але не більше відповідних, встановлених в Договорі страхування, лімітів відповідальності Страховика.

9.7. У рамках страхування відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/ або майну працівників відшкодовуються в межах відповідних страхових лімітів (якщо вони встановлені в Договорі):

9.7.1. у випадку тимчасової втрати працездатності:

- додаткові витрати на лікування, у рамках встановленого ліміту відповідальності по виплаті одноразової допомоги;

- компенсація морального збитку, якщо це передбачено договором страхування.

9.7.2. у випадку стійкої повної або часткової втрати професійної працездатності (інвалідності):

- втрачена заробітна плата (або відповідна її частина). Розмір відшкодування встановлюється залежно від ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячного заробітку працівника, що він мав до одержання ушкодження здоров'я;

- одноразова допомога, розмір якої визначається виходячи із середньомісячного заробітку потерпілого пропорційно за кожний відсоток втрати працівником професійної працездатності (ступінь втрати працездатності визначається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) у відсотках до втрати професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я);

- компенсація витрат на медичну та соціальну допомогу (витрати на придбання ліків, додаткове харчування, протезування, сторонній догляд і т. ін.), якщо встановлено, що потерпілий має потребу в цій допомозі і одночасно не має права на її безкоштовне одержання; вона надається потерпілому в розмірах, визначених МСЕК;

- компенсація морального збитку, якщо це передбачено Договором.

9.7.3. у випадку смерті постраждалого в результаті нещасного випадку на виробництві:

- втрачена заробітна плата, розмір відшкодування якої визначається із середньомісячного заробітку загиблого з вирахуванням частки, яка припадала на нього і працездатних осіб, які були на його утриманні, але не мали права на відшкодування шкоди (частини втраченого заробітку);

- одноразова допомога;

- компенсація морального збитку, якщо це передбачено Договором;

- компенсація витрат на поховання, якщо це передбачено Договором. 9.7.4. У випадку пошкодження, знищення особистого майна постраждалого:

- збиток, заподіяний працівнику, із яким відбувся нещасний випадок на виробництві, внаслідок чого було пошкоджено або знищене його особисте майно, що знаходилося при ньому: носильні речі і дрібна ручна поклажа (крім грошей, документів, ювелірних виробів, засобів автомототранспорту).

9.8. Виплати страхових відшкодувань здійснюються Страховиком незалежно від виплат, отриманих потерпілим або його спадкоємцями від органів соціального забезпечення (виплатах по листках тимчасової непрацездатності, пенсій і грошової допомоги, а також заробітку працівника після нещасного випадку).

9.9. Розрахунок страхового відшкодування, пов'язаного з втратою професійної працездатності проводиться на підставі висновків МСЕК або рішення суду. У випадку повторного огляду потерпілого МСЕК Страховик має бути про це повідомлений Страхувальником і розмір відшкодувань може бути переглянуто.

9.10. Розмір усіх виплат страхового відшкодування не може перевищувати встановлених договором страхування лімітів відповідальності Страховика.

9.11. Якщо відповідно до чинного законодавства України виплата відшкодування за збиток постраждалому працівнику або його спадкоємцям повинна проводитися у вигляді щомісячних платежів протягом встановленого МСЕК терміну втрати працездатності та терміну надання потерпілому медичної і соціальної допомоги, а також відповідно до встановлених за законом термінів виплати відшкодування збитку в зв'язку з втратою годувальника, то Страховик має право зробити підсумовування цих витрат і сплатити потерпілим працівникам одноразове відшкодування, виходячи з усіх наданих документів по кожній заявленій претензії, у рамках відповідних страхових лімітів, з урахуванням віку потерпілого і показника середньої тривалості життя для кожної статті на Україні.

9.12. Якщо інше не обумовлено Договором, страхове відшкодування постраждалим працівникам або їх законним спадкоємцям виплачується готівкою через касу Страховика або безготівково.

9.13. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань в іншому діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.Додаток 4

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОДУКЦІЮ

(до п. 2.2.4. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) цього Додатку, Страховик проводить страхування відповідальності товаровиробника/ продавця (надалі - Страхувальник) перед третіми особами (споживачами) за безпеку товару.

2. Відповідно до цього Додатку, Страховик відшкодує Страхувальнику витрати, які останній буде зобов'язаний, на підставі закону, виплатити в якості відшкодування за збиток, нанесений споживачам товаром, виготовленим або реалізованим Страхувальником, якщо цей збиток заподіяно на території дії Договору та протягом терміну дії страхового захисту.

3. Відповідно до цього Додатку Страхувальником є юридична особа, що діє на законних засадах, або дієздатний громадянин, що є підприємцем відповідно до законодавства України, господарська діяльність яких пов'язана з виробництвом, імпортом, експортом, поширенням (реалізацією) товару, або коли особа позначена в якості виробника цієї продукції на ярликах, етикетках, торгових марках, або в іншому спеціальному маркуванні.

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком за законом відшкодувати збиток, завданий життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб (споживачів) у зв'язку з використанням ними товарів вироблених, проданих, поставлених, відремонтованих, встановлених Страхувальником, за умови, що нанесення шкоди, відбулося за межами підприємства Страхувальника.

4.Страховий випадок.

4.1. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок несподіваної події, що відбулася в зв'язку з використанням споживачами товарів Страхувальника, що містять конструктивні, виробничі, рецептурні або інші недоліки, протягом терміну дії Договору.

4.2. Страховий випадок вважається таким, що настав, якщо відповідальність Страхувальника перед третіми особами за заподіяну шкоду виготовленими або реалізованими товарами:

- встановлена рішенням суду, що набуло сили;

- визнана добровільно Страхувальником за попередньою згодою Страховика.

5. Якщо Договором передбачено, то Страховик також відповідає за відшкодування моральної шкоди, завданої споживачу (третій особі) внаслідок використання ним товарів, виготовлених або реалізованих Страхувальником.

Винятки зі страхових випадків і обмеження страхування.

6. В доповнення до розділу 4 Правил, якщо Договором не передбачено інше, страховий захист не поширюється на:

6.1. Недотримання та/або порушення Страхувальником (його працівниками) постанов, відомчих або виробничих правил, інструкцій і інших нормативних документів по виробництву і реалізації даних товарів (продукції), так само як і збитки, що виникли в період або як результат діяльності Страхувальника, який не забезпечив нагляд, контроль, організацію і відповідне керування підприємством.

6.2. Виробництво, реалізацію, упаковування, поширення, використання, споживання, застосування медикаментів, лікарських і протизаплідних засобів і препаратів.

6.3. Виробництво, реалізацію, упаковування, поширення, використання, споживання тютюну і виробів із нього.

6.4. Якщо Договором окремо не передбачено або не було видано доповнення до нього, то страховий захист не поширюється також на:

- виробництво і випуск в обіг нового товару протягом терміну дії Договору;

- товари, заявлені Страхувальником, як індивідуальні, але які за своїми властивостями значно відрізняються від таких або зроблені в результаті значної технологічної зміни оригінального зразка;

- товари, заявлені Страхувальником як група товарів, але які за своїми властивостями не є частиною оголошеної групи або у випадку, коли здійснена фундаментальна технологічна перебудова і товар значно відрізняється від тих, що складають групу.

6.5. Участь у виробництві (виконанні робіт, наданні послуг) персоналу, не уповноваженого на це або такого, що прострочив термін інструктажу, перепідготовки, а також осіб, що страждають психічними захворюваннями, епілепсією та іншими хворобами, які обмежують їхню дієздатність.

6.6. Вимоги щодо відшкодування збитку, які покриваються гарантійними й аналогічними їм зобов'язаннями або договорами.

6.7. Знос і втома конструктивних матеріалів, устаткування, що знаходяться в експлуатації понад термін служби (придатності), який установлений Страхувальником.

6.8. Порушення споживачем, встановлених Страхувальником правил збереження, транспортування та утилізації товарів.

6.9. Використання товарів споживачем не за їх функціональним призначенням або з порушенням умов безпечного використання.

6.10. Використання товару, виготовленого, поставленого або змонтованого Страхувальником для авіації або космічних систем (включаючи комплектуючі і складові частини).

6.11. Використання товару, виготовленого, поставленого або змонтованого Страхувальником для автомобільної промисловості (включаючи запчастини).

6.12. Використання товару, виготовленого Страхувальником, в якості запасних або комплектуючих частин для морських або річкових суден або інших плавучих об'єктів.

6.13. Будь-які збитки, що виникли внаслідок таврування, упакування або розпаковування товарів Страхувальника.

6.14. Будь-які збитки або витрати, які поніс Страхувальник в разі припинення виробництва (реалізації) товарів або зняття їх з виробництва, вилучення з обороту, відкликання від споживачів у зв'язку, з виявленими в них недоліками або дефектами, які представляють небезпеку для життя і здоров'я споживачів при додержанні правил їх використання, зберігання чи транспортування.

6.15. Будь-які збитки або витрати (включаючи і наступні в цьому зв'язку фінансові збитки та втрати), які поніс Страхувальник по доставці, заміні або ремонту товару або її складових частин у зв'язку з виявленими недоліками і дефектами, що робить неможливим або неприпустимим використання товарів за призначенням протягом установленого терміну його служби (придатності).

6.16. Будь-який збиток, пов'язаний із поверненням споживачем непродовольчої продукції належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, малюнком, розміром або з інших причин, в зв'язку з чим не може бути використаний споживачем за призначенням.

7. Страхова премія.

7.1. Розмір страхової премії визначається залежно від від заявленого Страхувальником річного обігу або суми контракту та страхового тарифу. Страховий тариф встановлюється Страховиком виходячи з виду діяльності Страхувальника, групи виготовленого або реалізованого ним товару та його функціонального призначення, обраних лімітів відповідальності та інших чинників, що впливають на ступінь ризику.

7.2. Якщо по закінченні терміну дії Договору виявиться, що заявлений Страхувальником річний обіг (сума контракту) не відповідає фактичному річному обігу (сумі контракту) то, якщо це передбачено Договором, Страховик і Страхувальник зобов'язані скорегувати страхову премію. Отримана різниця між премією, яка була розрахована на основі оціночних і фактичних показників, підлягає або поверненню Страхувальнику, або ж доплаті Страхувальником.

8. Для укладання Договору Страхувальник подає Страховику заяву, в якій вказуються необхідні Для укладення договору відомості, у тому числі обставини, що впливають на ступінь ризику, крім того Страхувальник зобов'язаний надати Страховику за вимогою останнього:

- нормативні документи, які характеризують якість товару;

- відомості про сертифікацію товарів (копію сертифіката або інший документ, що засвідчує факт сертифікації) - для товарів, на які в актах законодавства України, нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я і майна споживачів;

- технічну супроводжувальну документацію (теж. паспорт, інструкція з експлуатації і т. ін.);

- використовувані правила торгівлі;

- документ, що підтверджує спосіб доведення споживачу інформації про властивості і характеристики товару (етикетка, ярлик на упаковці, маркування і т. ін.);

- довідку про передбачувані обсяги і терміни реалізації товарів у період дії Договору;

- відомості про гарантійні зобов'язання по реалізованих товарах;

- інші додаткові документи і відомості, необхідні для оцінки ризиків, що страхуються.

9. Якщо Договором передбачено, то в тих випадках, коли Страхувальник продає або реалізує товари за межі України, територія його дії може охоплювати будь-яку країну світу, заявлену Страхувальником, за винятком США та Канади, їхніх територій або володінь, Канади, країн, де ведуться військові дії та інших, передбачених Договором страхування.

10. Після сплати відшкодування по претензії, в випадках передбачених законодавством, до Страховика переходить, у межах виплаченої ним суми, право вимоги (регресу) до особи, відповідальної за відшкодовані збитки (крім страхувальника). Якщо це передбачено Договором страхування то Страхувальник зобов'язаний не допускати обмеження таких прав, за вимогою Страховика направити позовну вимогу в суд або передати ці права Страховику і сприяти йому в їх реалізації, передати Страховику всі наявні у нього документи та докази і виконати усі формальності, необхідні для здійснення цього права.

11. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань в іншому діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.
Додаток 5

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА АВТОСТОЯНКИ/ ГАРАЖУ (до п. 2.2.5. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) і цього Додатку, Страховик проводить страхування відповідальності власника автостоянки/ гаражу (надалі - Страхувальник) за пошкодження, знищення та/ або викрадення автотранспортного засобу, що належить третім особам і знаходиться на збереженні у Страхувальника.

2. Відповідно до цього Додатку Страховик відшкодує витрати, які Страхувальник буде зобов'язаний виплатити в якості відшкодування за майновий збиток, нанесений переданому йому на збереження автотранспортному засобу третіх осіб, якщо він заподіяний на території, заявленої Страхувальником автостоянки/ гаражу, що охороняється, протягом терміну дії Договору.

3. В цьому Додатку прийнято такі терміни:

Автотранспортний засіб - автотранспортний засіб, що зареєстрований в органах Державної автомобільної інспекції.

Автостоянка/ гараж - автостоянки і гаражі, що охороняються, незалежно від форм власності, що є суб'єктами підприємницької діяльності, або належать цим суб'єктам.

Збереження - забезпечення автостоянкою/ гаражем схоронності транспортних засобів в прийнятому на збереження стані, відповідно до Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках.

Власник автотранспортного засобу - власник автотранспортного засобу, що зберігається на автостоянці/гаражі або особа, що його використовує або розпоряджається, якщо таке право підтверджено відповідними офіційними документами встановленого зразка.

4. Суб'єкти договору страхування.

4.1. Договір страхування укладається з суб'єктом господарської діяльності (в особі керівника автостоянки/ гаражу), дієздатним громадянином або юридичною особою, незалежно від форми власності і відомчої приналежності (далі - Страхувальник).

4.2. Договір страхування відповідальності власника автостоянки/ гаражу укладається на користь третьої особи - власника автотранспортного засобу.

5. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний із його обов'язком відшкодувати збиток, нанесений автотранспортним засобам третіх осіб, що були надані Страхувальнику на збереження. Відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди автотранспортним засобам третіх осіб повинна бути встановлена згідно з Цивільним Кодексом, законом України «Про захист прав споживачів» та/або іншими діючими законодавчими актами України.

6. Страховий випадок.

6.1. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за збиток, заподіяний автотранспортним засобам, які було передано Страхувальнику на збереження, внаслідок несподіваної і ненавмисної події, що сталася в процесі ведення Страхувальником господарської діяльності на території своєї автостоянки/гаражу під час дії Договору страхування.

6.2. Фактом, що підтверджує настання випадку, який може бути визнаний як страховий, для Страховика є претензія, заявлена третьою особою - власником автотранспортного засобу в письмовій формі Страхувальнику або судовий позов.

7. Винятки із страхових випадків і обмеження страхування.

В доповнення до розділу 4 Правил страховий захист, якщо інше не обумовлено Договором, не поширюється на будь-які вимоги, пов'язані з:

7.1. Крадіжкою окремих комплектуючих, запчастин автотранспортного засобу або багажу, вантажу, готівки, цінних паперів, документів, дорогоцінностей і т. ін., що знаходилися в автотранспортному засобі.

7.2. Пошкодженням автотранспортного засобу внаслідок корозії або гниття.

7.3. Наміром або грубою недбалістю власника автотранспортного засобу, порушенням ним Правил збереження транспортних засобів на автостоянках.

7.4. Шкодою, що була заподіяна автотранспортному засобу його власником.

7.5. Шкодою, заподіяною автотранспортному засобу:

- навмисними діями працівників Страхувальника;

- падінням автотранспортного засобу з підйомника/естакади;

- діями, пов'язаними з порушенням правил пожежної або інших норм безпеки.

7.6. Збитком, викликаним механічними поломками автотранспортного засобу і механічного пошкодження коліс.

7.7. Шкодою, завданою автотранспортному засобу:

- що належить самому Страхувальнику;

- орендованого Страхувальником, його родичами або працівниками;

  • що знаходився на відповідальному збереженні у Страхувальника в якості експоната або виставочного зразка, якщо це окремо не обумовлено Договором.

8. Порядок визначення страхових сум. Ліміти відповідальності.

8.1. Відповідальність Страховика перед Страхувальником обмежена страховою сумою (лімітом відповідальності), що погоджується сторонами.

8.2. За згодою сторін у Договорі може бути встановлена гранична сума виплат - ліміт відповідальності по :

8.2.1. договору в цілому - агрегатний ліміт;

8.2.2. кожному страховому випадку;

8.2.3. кожному автотранспортному засобу.

8.3. Розмір ліміту відповідальності по кожному автотранспортному засобу за узгодженням сторін встановлюється в межах:

8.3.1. Обраного середнього ліміту на кожне місце автостоянки.

8.3.2. Дійсної вартості окремого автотранспортного засобу.

Обсяг страхового відшкодування за один страховий випадок або декілька страхових випадків по кожному автотранспортному засобу, не може перевищувати страхової суми (ліміту відповідальності) по цьому автотранспортному засобу, визначеної у Договорі.

9. Договором передбачається франшиза щодо будь-якої і кожної претензії. Страхове відшкодування виплачується Страховиком з урахуванням встановленої франшизи.

10. Страхова премія.

10.1. Розмір страхової премії за Договором може визначатись шляхом множення страхового тарифу на страхову суму по всіх автотранспортних засобах, що знаходяться на збереженні у Страхувальника або множенням страхового тарифу на обраний середній ліміт на кожне місце автостоянки та множенням отриманого добутку на кількість таких місць на автостоянці.

10.2. Тарифна ставка встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику: типу автотранспортного засобу, способу зберігання автотранспортних засобів, обладнання і благоустрою автостоянки/гаражу та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

10.3. Якщо на момент настання страхового випадку на автостоянці/гаражі знаходилася більша кількість автомобілів, чим та, що була зазначена в Договорі, а ліміти відповідальності Страховика за Договором визначені відповідно до п.п. 8.3.1 - 8.3.2. цього Додатку, то страхове відшкодування виплачується частково, тобто в тій же пропорції, в якій зазначена у Договорі кількість автомобілів відноситься до фактичної кількості автомобілів на момент страхового випадку.

11. Визначення розміру збитку і виплата страхового відшкодування.

11.1. Страховик відшкодовує витрати, які Страхувальник буде зобов'язаний виплатити в якості відшкодування за прямий майновий збиток, нанесений довіреному йому автотранспортному засобу третіх осіб, крім утраченої вигоди, морального збитку і т.ін.

11.2. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування, якщо проти Страхувальника або власника (користувача) автотранспортного засобу порушена кримінальна справа по цьому страховому випадку до закінчення правового рішення цієї справи.

11.3. При одержанні претензії від потерпілого власника автотранспортного засобу Страхувальник зобов'язаний :

11.3.1. Негайно зареєструвати претензію і не пізніше 48 годин після її одержання, повідомити про це Страховика.

11.3.2. Відправити не пізніше 2 робочих днів на адресу Страховика копії претензій, листів, розпоряджень суду, позовної вимоги, сповіщення арбітражного суду, виклику до суду, повідомлення, судової повістки або будь-яких інших документів, отриманих у зв'язку з претензією.

11.3.3. Протягом 2-х робочих днів на адресу Страховика документи, що підтверджують обсяг заподіяних збитків, визначений з урахуванням цін, що діють на сервісних центрах або СТО України, документи компетентних органів про час, обставини і причини пошкодження, знищення або викрадення автотранспортного засобу, довідку про відкриття кримінальної справи, якщо така відкрита.

12. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань в іншому діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.

Додаток 6

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ (до п. 2.2.6. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) і цього Додатку, Страховик проводить страхування відповідальності підприємства-організатора видовищного заходу за збиток, завданий третім особам під час проведення заходу, зазначеного в Договорі, у приміщеннях, що знаходяться у власності Страхувальника або зданих йому в оренду.

2. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний з його обов'язком, згідно з чинним законодавством, відшкодувати шкоду, завдану життю, здоров'ю та/або майну глядачів (відвідувачів) під час проведення Страхувальником видовищного заходу.

3. Відповідно до цього Додатку Страховик відшкодує Страхувальнику витрати, що пов'язані з настанням страхового випадку на території проведення Страхувальником видовищного заходу.

4. До видовищних заходів, організатори яких страхують свою відповідальність перед третіми особами, можуть бути віднесені: виставки, концерти, спортивні змагання, циркові вистави, шоу, ярмарки і т.ін.

5. Не підлягає страхуванню відповідальність організаторів видовищних заходів за заподіяння шкоди при проведенні видовищних заходів, за участю виконавців сучасної музики, що може призвести до неадекватної поведінки глядачів (відвідувачів).

6. Договір страхування відповідальності підприємства-організатора видовищного заходу укладається на користь третьої особи - потерпілого глядача/ відвідувача цього заходу -фізичної особи, якщо інше не обумовлено в Договорі.

7. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб, внаслідок несподіваної події, що сталася в процесі проведення Страхувальником видовищного заходу на зазначеній в Договорі території та протягом терміну дії Договору.

8. Винятки із страхових випадків і обмеження страхування.

В доповнення до розділу 4 Правил і якщо Договором не обумовлене інше, то страховий захист не поширюється на відповідальність:

8.1. За заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну виконавців або осіб, які дають виставу або беруть участь у видовищному заході.

8.2. За шкоду, заподіяну внаслідок використання будь-яких піротехнічних пристроїв, включаючи салюти, феєрверки.

8.3. За шкоду, заподіяну трав'яному покриттю, газонам, клумбам і галявинам.

8.4. За будь-яку шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок обвалу, руйнування будь-яких споруд (сценічних площадок, стендів, навісів і т.ін.), зведених на час проведення видовищного заходу.

8.5. За будь-яку шкоду, завдану організаторами або учасниками заходу в зв'язку з поширенням відомостей що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію третіх осіб.

8.6. За шкоду, завдану експонатам виставки, рухомому майну, товарним або матеріальним запасам, що знаходяться на збереженні Страхувальника за договором або в якості додаткової послуги.

9. Терміном дії Договору є період проведення видовищного заходу, зазначений в Договорі.

10. Розмір щоденної страхової премії визначається залежно від обраного загального ліміту відповідальності та страхового тарифу.

11. Розмір страхового тарифу в межах обраного ліміту відповідальності встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику: виду заходу, що проводиться, кількості відвідувачів, яка очікується, типу видовищної споруди (закрита, відкрита), умов евакуації та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

12. Розмір страхової премії визначається шляхом множення щоденної страхової премії на кількість днів проведення видовищного заходу (термін страхування).

13. У випадку, якщо на момент настання страхової події під час проведення видовищного заходу була присутня більша кількість відвідувачів/глядачів, ніж це було визначено в Договорі, то страхове відшкодування виплачується частково, в тій же пропорції, у якій визначена кількість відвідувачів/глядачів відноситься до їх фактичної кількості на час настання страхової події.

14. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань в іншому діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.

Додаток 7

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ (до п. 2.2.7. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) і цього Додатку, Страховик провадить страхування відповідальності суб'єкта господарської діяльності - готельно-туристичного комплексу (надалі - Страхувальник) за збиток, завданий третім особам - постояльцям, в результаті здійснення господарської діяльності, зазначеної в Договорі.

2. Відповідно до цього Додатку Страховик відшкодує Страхувальнику витрати, які останній буде зобов'язаний виплатити постояльцям готельно-туристичного комплексу в якості відшкодування за шкоду, завдану їх життю, здоров'ю та/або майну, внаслідок події, що сталася на території Страхувальника.

3. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний із його обов'язком у порядку, встановленому чинним законодавством, відшкодувати збиток, завданий життю, здоров'ю та/або майну постояльців готельно-туристичного комплексу.

4. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб - постояльців готельно-туристичного комплексу внаслідок несподіваної події, що відбулася в процесі ведення Страхувальником господарської діяльності на території готельно-туристичного комплексу протягом терміну дії Договору.

5. Винятки із страхових випадків і обмеження страхування.

5.1. В доповнення до розділу 4 Правил страховий захист не поширюється на відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну постояльців готельно-туристичного комплексу внаслідок:

- події, що сталася поза територією готельно-туристичного комплексу, визначеною у Договорі;

- природної смерті, самогубства, навмисної травми, а також травми, отриманої постояльцем при вчиненні ним протиправних дій;

- порушення постояльцем правил поведінки на території готельно-туристичного комплексу, а також наміру постраждалого;

- військових дій, масових безладь, страйків, надзвичайного положення і т.ін. або їхніми наслідками, а також із шкодою, отриманою внаслідок дії непереборної сили;

- проведення постояльцем занять небезпечними видами спорту (альпінізмом, парашутним і т. ін.).

5.2. Якщо Договором окремо не передбачено, то страховий захист не поширюється на події, що сталися у процесі надання послуг постояльцям в таких місцях на території готельно-туристичного комплексу:

- у ресторанах, столових, кафе, барах при вживанні продуктів, запропонованих постояльцям;

- у спортивному комплексі (спортивні зали і майданчики, басейни, сауни, пляжі й т.ін.);

- у приміщеннях, де надають сервісні послуги постояльцям (хімчистка, перукарня, пральня, магазини і т. ін.);

- у місцях, відведених для автостоянок, гаражів, паркування автотранспортних засобів;

- у місцях, відведених для проведення конференцій, дискотек, концертів, видовищних заходів і т. ін., а також під час проведення організованих екскурсій поза територією готельно-туристичного комплексу.

5.3. Не відносяться до страхових також випадки, що пов'язані із відповідальністю за крадіжку, втрату, пошкодження або знищення особистого майна постояльців, прийнятого на збереження готельно-туристичним комплексом, якщо це не передбачено Договором.

6. Порядок визначення страхових сум. Ліміти відповідальності.

6.1. Відповідальність Страховика перед Страхувальником обмежена страховою сумою (лімітом відповідальності).

6.2. Страхова сума (ліміт відповідальності) погоджується між Страховиком і Страхувальником.

6.3. За згодою Сторін у Договорі може бути встановлена гранична сума виплат - ліміт відповідальності по:

6.3.1. договору в цілому - агрегатний ліміт;

6.3.2. кожному страховому випадку.

6.4. За згодою сторін у Договорі по кожному страховому випадку можуть бути встановлені:

6.4.1. комбінований ліміт відповідальності за тілесні пошкодження і майновий збиток, заподіяний третім особам;

6.4.2. окремі субліміти відповідальності за:

6.4.2.1. тілесне ушкодження;

6.4.2.2. майновий збиток;

У випадку прийняття на страхування ризиків відповідальності за збереження, пов'язаних із крадіжкою, втратою, пошкодженням або знищенням майна постояльців готельно - туристичного комплексу в Договорі можуть встановлюватися:

- субліміт по особистому майну постояльців на кожну кімнату проживання;

- субліміт по одному автотранспортному засобу, що знаходиться на автостоянці/гаражі готельно-туристичного комплексу;

6.4.3. Ліміт по відшкодуванню претензійних витрат, понесених Страхувальником відносно заявлених претензій (загальний по Договору та по кожному страховому випадку).

6.5. Ліміти відповідальності, зазначені у Договорі визначають максимальні суми, які Страховик виплатить незалежно від кількості осіб, яким було завдано шкоду.

7. Договором передбачається франшиза щодо кожного і будь-якого страхового випадку. Страхове відшкодування виплачується Страховиком з урахуванням встановленої франшизи.

8. Страхова премія.

8.1. Страхова премія обчислюється шляхом множення заявленого річного обігу готельно-туристичного комплексу на страховий тариф. Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного ліміту відповідальності, видів господарських операцій та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

8.2. Якщо по закінченні терміну дії Договору виявиться, що заявлений річний обіг готельно-туристичного комплексу не відповідає фактичному річному обігу готельно-туристичного комплексу то, якщо це передбачено Договором, Сторони зобов'язані скорегувати страхову премію. Отримана різниця між премією рахованою на підставі оціночних і фактичних показників, підлягає або поверненню Страхувальнику, або ж доплаті Страхувальником.

9. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань в іншому діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.

Додаток 8

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (до п. 2.2.8. Правил)

1. Відповідно до Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) і цього Додатку Страховик проводить страхування відповідальності мешканця житлового будинку - фізичної особи (надалі - Страхувальник) за збиток, нанесений третім особам будь-якими діями або бездіяльністю в результаті володіння, користування або розпорядження майном на території місця свого проживання, що зазначено в Договорі.

2. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов'язаний із його обов'язком у порядку, встановленому чинним законодавством, відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб, внаслідок події, що сталася в період терміну дії Договору.

3. Якщо інше не обумовлено в Договорі, то за цими Правилами вважається застрахованою відповідальність щодо дій таких осіб:

3.1. Приватної особи, зазначеної у Договорі, яка володіє або орендує будинок, квартиру або їх частини та/або рухоме майно.

3.2. Найближчих родичів приватної особи (чоловік/жінка, діти, батьки, а також онуки, брати і сестри або інші особи), які протягом тривалого часу мешкають із Страхувальником та ведуть з ним спільне господарство.

3.3. Найманих робітників, що виконують певні обов'язки на території Страхувальника (домробітниця, садівник і т. ін.).

4. Страховим випадком є виникнення відповідальності Страхувальника за шкоду заподіяну третім особам внаслідок несподіваної події, що відбулася при проживанні Страхувальника на зазначеній в Договорі території та протягом терміну дії Договору.

5. В доповнення до р. 4 Правил, якщо окремо не обумовлено в Договорі, цей вид страхування не поширюється на:

5.1. Вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб тваринами Страхувальника.

5.2. Вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок:

5.2.1. проведення будівельних робіт на території Страхувальника;

5.2.2. використання Страхувальником вогнепальної зброї;

5.2.3. перебування третіх осіб на території, що належить до комунальної власності або до власності інших осіб, де Страхувальник мешкає (сходові площадки, тротуари, підвали будинків і т. ін.).

6. Розмір страхової премії визначається залежно від розміру загального (агрегатного) ліміту відповідальності за Договором та розміру страхового тарифу. Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного ліміту відповідальності, терміну страхування та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

7. Відносно не врегульованих в цьому Додатку питань діють Правила, умови конкретного договору страхування та відповідне чинне законодавство.
Додаток 9

Відповідальність експедиторів при здійсненні міжнародних вантажоперевезень (до п.2.2.11 Правил)


Експедитори

Фрахт, грн.

Тариф, %

до 100

1,75

Від 100 001 до 200 000

1,25

Від 200 001 до 300 000

0,95

Від 300 001 до 400 000

0,85

від 400 001 до 500 000

0,78

від 500 001 до 600 000

0,73

від 600 001 до 700 000

0,68

від 700 001 до 800 000

0,64

від 800 001 до 1 200 000

0,60

від 1 200 001 до 1 500 000

0,57

від 1 500 001 до 2 000 000

0,54

від 2 000 001 до 3 000 000

0,51

від 3 000 001 до 4 000 000

0,47

від 4 000 001 до 6 000 000

0,44

від 6 000 001 до 10 000 000

0,41

від 10 000 000 до 20 000 000

0,39

понад 20 000 001

0,38


Додаток 10

До Правил страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника)

від «01» лютого 2008 року


СТРАХОВІ ТАРИФИ1. В Таблиці 1 наведені базові річні страхові тарифи зі страхування відповідальності перед третіми особами.
Таблиця 1

Річні базові страхові тарифи

у відсотках від страхової суми
Види страхових ризиків (випадків)

Страховий тариф

(у % до страхової суми)Відповідальність суб'єкта господарської діяльності
(Додаток 1);

0,5Відповідальність орендаря (Додаток 2);

0,5Відповідальність роботодавця (Додаток 3);

0,8Відповідальність за продукцію (Додаток 4);

0,5Відповідальність власника автостоянки /гаражу (Додаток 5);

0,8Відповідальність організатора видовищних заходів
(Додаток 6);

0,1Відповідальність власника готельно - туристичного комплексу (Додаток 7);

0,8Відповідальність мешканців житлових будинків (Додаток 8).

0,5Страхування відповідальності громадян перед третіми особами за шкоду заподіяну їх винними діями чи бездіяльністю майну та/або здоров`ю таких третіх осіб під час їх перебування за кордоном та в туристичних подорожах

0,2Професійна відповідальність суб'єкта господарської діяльності

0,1Відповідальність експедиторів при здійсненні міжнародних вантажоперевезень (Додаток 9)

0,1


2. Страховик при визначенні розміру страхової премії вправі застосовувати підвищуючі чи понижуючі корегуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів у залежності від різноманітних факторів, що впливають на рівень ризику.

Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за виключенням коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,001-10,0.

Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн.

3. При укладенні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі наведеної нижче таблиці (при цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний).


Таблиця 2

Коефіцієнт короткостроковості


Строк дії договору страхування (місяців)

1


2


3


4


5


6


7
і більше


Коефіцієнт короткостроковості

0,25


0,40


0,50


0,60


0,70


0,75


1,004. Норматив витрат на ведення справи складає 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.


Актуарій

1   2   3