Головна сторінка

Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 238.92 Kb.
НазваПравила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір238.92 Kb.
ТипПравила
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ,

СТРАХОВА КОМПАНІЯ „К‘Ю БІ І УКРАЇНА”


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
__________________________
Генеральний директор

О.Б. Сосновський
«01» лютого 2008 р.

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ

(у тому числі страхування відповідальності

позичальника за непогашення кредиту)

м. Київ - 2008

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями, Страхова Компанія "К‘Ю БІ І-УКРАЇНА" (надалі за текстом - Страховик) укладає Договори страхування кредитів з юридичними особами (надалі - Страхувальники), які є кредиторами за кредитними договорами укладеними із Позичальником.

1.2. Страхувальниками за цими Правилами можуть бути банківські установи або юридичні особи (кредитори), які уклали Договір зі Страховиком та у встановленому законодавством України порядку здійснюють кредитування згідно з умовами кредитного договору а також фізичні та юридичні особи, які виступають позичальниками кредитних коштів.

1.3. Згідно з цивільним законодавством України, Законом України "Про страхування", договір страхування, укладений на підставі цих Правил, регулює відносини між Страховиком і Страхувальником із приводу страхування ризику завдання збитків Страхувальнику внаслідок невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Позичальника щодо повноти та своєчасного повернення кредиту на умовах, передбачених кредитним договором.

1.4. Дані Правила регулюють умови та порядок укладання Договору страхування. За Договором страхування кредитів Страховик зобов’язується за обумовлений в Договорі страхування платіж (внесок) при настанні передбаченої Договором страхування події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором страхування страхової суми. Конкретні межі відповідальності Страховика встановлюються Договором страхування.

1.5. За згодою Сторін до Договору страхування можуть бути включені інші умови, які не суперечать чинному законодавству України та відповідають цим Правилам.

1.6. Основні терміни, які використовуються у цих Правилах:

Відсотки (проценти) — доход, який сплачується (нараховується) Позичальником на користь Страхувальника (Кредитора) у вигляді плати за користування отриманими в користування на визначений строк грошовими коштами. Відсотки встановлюються на договірний основі (процентна ставка обумовлюється кредитним договором).

Застава - спосіб забезпечення зобов’язань. Кредитор (Заставодержатель) має право в разі невиконання Позичальником (Заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання використовувати заставлене майно (або інші активи) із метою отримання його вартості. Застава виникає в силу договору або закону.

Кредит - це грошові кошти, які надаються Страхувальником (Кредитором) у користування юридичним та фізичним особам (надалі - Позичальники) на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Строк, розмір процентів та інші умови кредитування визначаються кредитним договором, укладеним між Страхувальником (Кредитором) та Позичальником.

Кредитор – суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб’єкту господарської діяльності у тимчасове користування на умовах визначених законодавством.

Кредитоспроможність - це здатність Позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. При визначенні кредитоспроможності враховується наступні ознаки: фінансова стабільність, платоспроможність (ліквідність балансу, стан активів, прибуток та попередня кредитна історія, тощо).

Позичальник - суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.

Страховий випадок - подія, що сталася після набуття чинності Договором страхування, яка передбачена Договором страхування і цими Правилами, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика провести виплату страхового відшкодування Страхувальнику відповідно до умов Договору страхування.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - це плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язується сплатити Страховику згідно Договору страхування за те, що останній бере на себе зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

1.7. Сторони, керуючись статтями 6, 627 Цивільного кодексу України, мають право викласти в конкретних договорах страхування умови страхування, які можуть відрізнятися від умов, визначених в цих Правилах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані із збитками, які завдані Страхувальнику внаслідок невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором між Позичальником та Страхувальником (Кредитором) щодо своєчасного, повного повернення ним кредитів та відсотків за користування ними.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ, Страхового платежу,

СТРАХОВого ТАРИФу, ФРАНШИЗи.

3.1. Розмір страхової суми встановлюється при укладенні Договору страхування за домовленістю сторін. Розмір страхової суми може бути встановлено в межах від 50% до 100% суми кредиту та процентів, передбачених кредитним договором.

3.2. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає до сплати по Договору страхування Страховик застосовує страхові тарифи, які визначають розмір внеску з одиниці страхової суми, з урахуванням об’єкту страхування і характеру страхового ризику. Базові страхові тарифи наведено у Додатку №1 до цих Правил.

3.3. Страховий внесок сплачується безготівково, одноразово або частинами в строки, обумовлені Договором страхування. Страхувальник зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) днів, якщо інше не передбачено в Договорі страхування, після підписання Договору страхування сплатити Страховику перший страховий платіж (внесок).

3.4. Якщо сума страхового платежу внесена неповністю в строки, які встановлені Договором страхування, Страховик несе страхову відповідальність (зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування у разі настання страхового випадку) пропорційно частці фактично сплаченого страхового платежу на умовах, визначених у Договорі страхування.

3.5. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків.

Страховий тариф при страхуванні кредитів визначається з урахуванням:

 • кредитоспроможності Позичальника;

 • виду і характеру діяльності Позичальника;

 • наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, які можуть стати забезпеченням права регресних вимог Страховика в разі настання страхового випадку та здійснення виплати страхового відшкодування;

 • цільового призначення кредиту та інших істотних умов, передбачених кредитним договором, які дають можливість оцінити ймовірність настання страхового випадку та розмір можливих збитків.

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін.

3.6. В Договорі страхування за домовленістю сторін може бути передбачена франшиза Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

3.6.1. Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування у відсотках від страхової суми, або в абсолютному розмірі.

4. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.

4.1. Страховим ризиком за цими Правилами є ризик збитків (майнових втрат) Страхувальника, пов’язаний з невиконанням (неналежним виконанням) Позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором між Позичальником та Страхувальником (Кредитором), внаслідок:

4.1.1. неплатоспроможності та/або банкрутства Позичальника (у разі, коли Позичальник – юридична особа);
4.1.2. неплатоспроможності або смерті Позичальника (у разі, коли Позичальник – фізична особа).

4.2. Страховим випадком є невиконання (неналежне виконання) Позичальником своїх обов’язків перед Страхувальником, передбачених кредитним договором, а саме:

 • неповернення або часткове неповернення Позичальником кредиту у встановлені кредитним договором строки;

 • невиплата Позичальником в повному обсязі і в установлені кредитним договором строки процентів за користування кредитом;

При настанні страхового випадку Страховик сплачує Страхувальнику обумовлене Договором страхування страхове відшкодування.

4.3. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування при настанні страхових випадків внаслідок:

4.3.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

4.3.2. військових дій, маневрів, або інших військових заходів;

4.3.3. громадянської війни, народних заворушень, локаутів та страйків;

4.3.4. дій або бездіяльності посадових осіб Страхувальника, що призвели до настання страхового випадку;

4.3.5. конфіскації, націоналізації та інших заходів політичного характеру, які здійснюються згідно розпоряджень військової чи цивільної влади;

4.3.6. невиконання Страхувальником зобов’язань, покладених на нього Договором страхування або кредитним договором;

4.3.7. повідомлення Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування;

4.3.8. встановлення судовими або слідчими органами факту змови між Страхувальником та Позичальником щодо непогашення кредиту та/або процентів по кредиту;

4.3.9. навмисного злочину, протиправних дій з боку персоналу Страхувальника, що призвело до настання страхового випадку;

4.3.10. зміни умов кредитного договору без погодження із Страховиком;

4.3.11. протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають чинному законодавству України;

4.3.12. ненадання Страхувальником документів, необхідних для з’ясування причин настання страхового випадку і складання страхового акту без поважних на це причин.

4.4. Страховиком не відшкодовуються непрямі збитки Страхувальника - витрати на сплату Страхувальником штрафів, пені, втрати внаслідок інфляції різниці у курсах валют та інші непрямі збитки Страхувальника.

4.5. Включення в Договір страхування перелічених в пунктах 4.3.2., 4.3.5. та 4.3.11. цих Правил умов можливе шляхом передбачення у Договорі страхування додаткових умов та збільшення страхового тарифу (тобто розміру платежу), що окремо обговорюється в кожному конкретному Договорі страхування.
5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

5.1. Строк дії Договору страхування встановлюється згідно з терміном дії кредитного договору без урахування змін та/або доповнень до нього.

5.2. Страхувальник не повинен включати в кредитний договір умови про продовження терміну, який установлено для повернення кредиту та сплати відсотків. В разі необхідності продовження цього терміну Страхувальник зобов’язаний до настання строку платежу по кредиту мати попередню згоду Страховика. Без такої згоди дія Договору страхування припиняється з моменту внесення змін до кредитного договору.

5.3. В разі продовження Страхувальником терміну дії кредитного договору, при згоді Страховика, укладається додаткова угода до діючого Договору страхування про продовження терміну дії Договору страхування.

5.4. Зобов’язання Страховика за Договором страхування виникають з моменту сплати Страхувальником першого страхового внеску, якщо це передбачено Договором страхування. Днем сплати страхового внеску вважається день надходження грошових коштів на рахунок Страховика.

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.

5.5. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, діє на території України.
6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

6.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника.

6.2. При укладенні Договору страхування з метою визначення ступеню страхового ризику та можливості укладення Договору страхування Страхувальник повинен надати за вимогою Страховика усі або частину наступних документів:

 • копію свідоцтва про реєстрацію Страхувальника;

 • копію установчих документів Страхувальника, а також довідку про головних засновників (для юридичних осіб додатково - прізвища їх керівників) і керівних осіб Страхувальника;

 • баланс Страхувальника за останній квартал;

 • копію кредитного договору;

 • техніко-економічне обґрунтування кредиту;

 • копію свідоцтва про реєстрацію Позичальника;

 • копію установчих документів Позичальника, а також довідку про головних засновників (для юридичних осіб додатково - прізвища їх керівників) і керівних осіб Позичальника;

 • згоду Позичальника на надання Страхувальником Страховику інформації про Позичальника;

 • копію контракту між Позичальником та постачальниками, що є підставою для надання кредиту;

 • довідку про залишок коштів на поточному рахунку Позичальника на дату видачі кредиту;

 • довідку про розмір кредитної заборгованості Позичальника на дату заповнення кредитної заявки;

 • розрахунок строків погашення кредиту;

 • копія договору застави (у випадку наявності договору застави) щодо даного кредиту;

 • копії договорів страхування з іншими страховими компаніями (у випадку їх наявності) щодо даного кредиту;

 • кредитну історію Позичальника;

 • фінансово-економічну інформацію про Позичальника (бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани тощо);

 • матеріали про кредитоспроможність Позичальника;

 • опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, яке є власністю Позичальника і яке може бути використане для забезпечення права регресних вимог Страховика в разі настання страхового випадку, передбаченого Договором страхування та виплати Страховиком суми страхового відшкодування.

 • інші документи на вимогу Страховика.

Копії вищезгаданих документів повинні бути завірені належним чином у порядку встановленому законодавством.

6.3. Договір страхування складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та знаходяться по одному примірнику у кожної із сторін.

6.4. Факт укладення Договору страхування може бути посвідчено страховим полісом, що є формою Договору страхування.

6.5. При розгляді питання про укладення чи не укладення Договору страхування Страховик на підставі поданих документів визначає ступінь ризику та страховий тариф (розмір страхового внеску). Якщо прийняте рішення про укладення Договору страхування, Страховик письмово повідомляє про це Страхувальника з визначенням суми страхового внеску, строків сплати страхового внеску, терміну дії Договору страхування, строків та форм надання звітності про виконання Страхувальником умов Договору страхування.

6.6. Рішення про укладення або про не укладення Договору страхування приймається Страховиком протягом 5-ти робочих днів із дня отримання усіх необхідних документів від Страхувальника, перелічених у пункті 6.2. цих Правил.

6.7. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його настання.

6.8. Якщо Договір страхування укладено при відсутності відповідей Страхувальника на поставлені Страховиком запитання, Страховик не може пізніше вимагати припинення дії Договору або визнання його недійсним на тій підставі, що відповідні обставини не були повідомлені Страхувальником.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. Страхувальник має право:

7.1.1. вимагати здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування в разі настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування;

7.1.2. достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та Договору страхування;

7.1.3. вносити (за згодою Страховика) зміни в умови Договору страхування (якщо в ньому не визначено інше), які стосуються терміну страхування та розміру страхової суми (у разі зміни умов кредитного договору).

7.1.4. При втраті Страхувальником Договору страхування (страхового полісу) у період його дії Страхувальник має право отримати дублікат. Після видачі дублікату загублений Договір страхування вважається недійсним і виплати по ньому не здійснюються.

7.2. Страхувальник зобов’язаний:

7.2.1. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про всі відомі обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику а також про всі, укладені договори страхування (щодо даного кредитного договору) з іншими страховими компаніями, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

7.2.2. своєчасно сплачувати страхові платежі (внески) у терміни, обумовлені Договором страхування;

7.2.3. повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього предмета договору страхування;

7.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

7.2.5. протягом 3 днів після отримання відомостей про настання страхового випадку повідомити про це Страховика, у порядку, передбаченому цими Правилами та Договором страхування;

Умовами Договору страхування можуть бути також передбачені інші обов’язки Страхувальника, а саме:

7.2.6. повідомляти Страховика про всі нові обставини, що виникають протягом дії Договору й підвищують міру ризику по укладеному Договору, не пізніше як через 3 (три) робочих дні з дня, коли ці обставини стали відомі Страхувальнику;

7.2.7. всю інформацію, яка повідомляється Страховику, надавати в письмовому вигляді за підписом керівника та головного бухгалтера Страхувальника;

7.2.8. подавати Страховику в письмовій формі інформацію про наміри змінити умови кредитного договору, стосовно якого укладено Договір страхування, до внесення цих змін; погоджувати із Страховиком всі зміни кредитного договору;

7.2.9. негайно (протягом 36 годин) інформувати Страховика про факти порушення Позичальником умов кредитного договору;

7.2.10. у разі, коли до закінчення терміну дії кредитного договору з’ясується факт неможливості виконання Позичальником своїх зобов’язань по ньому, Страхувальник повинен протягом трьох робочих днів повідомити про це Страховика;

7.2.11. не надавати Позичальнику нових кредитів без узгодження із Страховиком;

7.2.12. при поверненні кредиту і/або відсотків по кредиту сповістити про це Страховика протягом 3-х робочих днів з дня, як це відбулось;

7.2.13. при зміні юридичної адреси, фактичної адреси, банківських реквізитів, реорганізації чи ліквідації Страхувальника або Позичальника, повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів Страховика, після того як ці зміни відбулися із зазначенням у повідомленні нових реквізитів;

7.2.14. при настанні страхового випадку для одержання виплати страхового відшкодування подати Страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування, надати офіційні документи, які підтверджують неповернення кредиту та/або відсотків по кредиту, а також, що мають відношення до страхового випадку. Вищезазначені документи подаються протягом 15-ти робочих днів з дня настання страхового випадку;

7.3. Страховик має право:

7.3.1. отримувати від Страхувальника і перевіряти всю інформацію, необхідну для визначення ступеню ризику, а також контролювати виконання Страхувальником умов Договору страхування;

7.3.2. перевіряти цільове використання кредиту;

7.3.3. самостійно з’ясовувати причини і обставини настання страхового випадку, а також визначати розміри збитків;

7.3.4. при наявності сумнівів в причинах настання страхового випадку, відстрочити виплату до отримання підтвердження цих причин відповідними органами на термін, що не перевищує 3 місяці із моменту надання Страхувальником заяви про виплату страхового відшкодування;

7.3.5. достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та Договору страхування;

7.4. Страховик зобов’язаний:

7.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

7.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику;

7.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

7.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;

7.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
7.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страховика.
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.

8.1. В разі настання страхового випадку, передбаченого цими Правилами та Договором страхування, Страхувальник зобов’язаний:

8.1.1. Негайно, але у будь-якому разі не пізніше 2-х днів (за винятком вихідних та святкових), якщо інший термін не встановлено умовами Договору страхування, повідомити Страховика або його представника, способом, який зазначено у Договорі страхування.

8.1.2. За рахунок власних коштів вжити розумних, ефективних та посильних заходів в обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків. Витрати Страхувальника по зменшенню збитків, які повинні бути відшкодовані Страховиком, якщо вони були необхідні або зроблені для виконання вказівок Страховика, повинні бути відшкодовані Страховиком, навіть якщо відповідні заходи виявилися невдалими.

8.1.3. Вжити всіх можливих заходів для з’ясування причин та наслідків страхового випадку та надати Страховику цю інформацію.
9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.

9.1. Для отримання страхового відшкодування, Страхувальник одночасно з наданням Страховику письмової заяви про страховий випадок, передає Страховику всі документи, передбачені Договором страхування, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку.

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

 • заява про настання страхового випадку;

 • складений Страхувальником на підставі виписки про рух коштів з кредитного рахунку Позичальника акт несплати по кредиту та/або відсотків по ньому;

 • акти аудиторських перевірок фінансового стану Позичальника після факту несплати останнім Страхувальнику кредиту та/або відсотків по ньому;

 • акт, що засвідчує втрату Позичальником наявного (реального) товару, власних засобів виробництва, що пов’язані з фактом несплати кредиту та/або відсотків по ньому;

 • копії листування між Позичальником та його контрагентами, які мають відношення до цього страхового випадку;

 • копії листування між Позичальником та Страхувальником, які мають відношення до цього страхового випадку;

 • довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку Позичальника;

 • копія рішення суду, яке має відношення до цього страхового випадку;

 • копії листування між Страхувальником і судом, які мають відношення до цього страхового випадку;

 • усі інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають відшкодуванню.

Копії вищезгаданих документів повинні бути завірені належним чином у порядку встановленому законодавством.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

10.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви Страхувальника та страхового акту після отримання Страховиком від Страхувальника всіх необхідних документів по страховому випадку та узгодження остаточного розміру завданого збитку.

10.2. Після отримання заяви або повідомлення Страхувальника про страховий випадок Страховик зобов’язаний:

10.2.1. з’ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмір своєї відповідальності та розмір збитку;

10.2.2. зробити розрахунок суми страхового відшкодування;

10.2.3. виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений Договором страхування.

10.3. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою, кваліфікація якої підтверджена у встановленому чинним законодавством порядку. При необхідності Страховик запитує відомості, які пов’язані зі страховим випадком, у правоохоронних органів, медичних установ, інших установ та організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку.

10.4. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми, визначеної Договором страхування.

10.5. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків встановлюється Страховиком на підставі документів, отриманих від Страхувальника. При цьому можуть враховуватись рішення суду, документи правоохоронних, податкових, банківських органів, місцевих органів влади, висновки експертів та спеціалізованих фірм, діючих на підставі відповідних ліцензій.

10.6. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після вирахування із встановленого розміру збитків франшизи (якщо вона передбачена в Договорі страхування), та сум, які надійшли Страхувальнику від позичальника та інших осіб після настання страхового випадку в залік погашення кредитної заборгованості Позичальника.

10.7. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до Страхувальника діяли інші договори добровільного страхування кредиту стосовно того ж об’єкту страхування, що і в Договорі страхування, Страховик виплачує відшкодування пропорційно, в частині, яка припадає на його долю згідно з принципом сприяння по сукупній відповідальності. При цьому загальна сума страхового відшкодування, виплачена усіма Страховиками Страхувальнику, не може перевищувати обсягу збитку, який фактично завданий Страхувальнику.

10.8. Після виплати Страхувальнику страхового відшкодування до Страховика переходять всі права вимоги Страхувальника до особи винної у заподіянні збитків в межах виплаченої Страховиком суми страхового відшкодування.

10.9. Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування в випадках, коли:

10.9.1. Страхувальник вчинив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ним громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

10.9.2. Страхувальником вчинено умисний злочин, що призвів до страхового випадку.

10.9.3. Страхувальник подав свідомо неправдиві відомості про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.

10.9.4. Страхувальник отримав повне відшкодування збитків від особи винної у їх заподіянні.

10.9.5. Страхувальник несвоєчасно повідомив Страховика про настання страхового випадку без поважних на це причин або створював Страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

10.9.6. Інші випадки, передбачені чинним законом.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.

11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

11.1. При надходженні письмової заяви від Страхувальника про виплату страхового відшкодування Страховик зобов’язаний протягом 15-ти робочих днів після одержання всіх необхідних документів прийняти рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування.

11.2. При прийнятті рішення про виплату страхового відшкодування здійснити виплату страхового відшкодування протягом 15-ти робочих днів із дня отримання підписаного всіма сторонами акту про виплату страхового відшкодування. При порушенні цього строку Страховик сплачує пеню в розмірі, вказаному у Договорі страхування або законі. Днем виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів з розрахункового рахунку Страховика на розрахунковий рахунок Страхувальника.

11.3. При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це Страхувальника у письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови протягом 5-ти робочих днів після прийняття рішення про відмову.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

12.1.1. закінчення строку дії Договору страхування;

12.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

12.1.3. несплаті Страхувальником страхових платежів у встановлені в Договорі страхування терміни;

12.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";

12.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

12.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;

12.1.7. з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил та Договору страхування;

12.1.8. з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил та Договору страхування;

12.1.9. в інших випадках, передбачених законодавством України.

12.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

12.3. Страхувальник має право достроково припинити дію Договору страхування з повідомленням Страховика не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику платежі за період, який залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.

Якщо вимога Страхувальника зумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі (внески) повністю.

12.4. За вимогою Страховика Договір страхування може бути припинено достроково, якщо це передбачено умовами Договору страхування, з повідомленням про це Страхувальника не менш ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування та поверненням повністю сплачених Страхувальником страхових премій. Якщо вимога Страховика пов’язана з порушенням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.

12.5. Сума, що повертається на умовах пунктів 12.3-12.4. цих Правил, виплачується Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія Договору страхування припиняється.

12.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення дії Договору страхування.

12.7. За згодою Страховика Договір страхування, який не набув чинності або був припинений в зв’язку з несплатою першого або чергового платежу у встановлений Договором страхування термін, може бути поновлено, якщо Страхувальник погасить заборгованість по сплаті поточного страхового внеску (платежу) на умовах, зазначених в Договорі страхування.

12.8. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладення у випадках, передбачених Цивільним Кодексом України. Крім того, договір страхування вважається недійсним у випадку, коли Договір укладено після настання страхового випадку.

12.9. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

13.1. Спори, що пов’язані із дією Договору страхування, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Додаток 1

до Правил добровільного

страхування кредитів

(у тому числі страхування відповідальності

позичальника за непогашення кредиту)

01” лютого 2008 року

СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Базовий страховий тариф встановлюється за рівнем ризику в незалежності від терміну страхування:

Базові тарифи

у відсотках від страхової суми
Ступінь ризику згідно з класифікацією Національного банку України

По ризиках п.4.1.1. Правил

Страховий тариф, %

По ризиках п.4.1.2. Правил

Страховий тариф, %


1

Прийнятний


3,0

3,0

2

Допустимий

3,5

3,5

3

Критичний

3,7

3,7


2. Реальний страховий тариф розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на поправочні коефіцієнти. Поправочні коефіцієнти встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику та терміну страхування, що уточнює відповідність розміру страхової премії ступеню ризику, що страхується.

Допускається використання поправочних коефіцієнтів, добуток яких знаходиться в діапазоні 0,05 – 5,0.

Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн.

3. Норматив витрат на ведення справ становить 20% (двадцять відсотків) від загальної страхової премії за договором страхування, але не менше ніж 300 (триста) гривень.


Актуарій