Головна сторінка

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 460.54 Kb.
НазваПравила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка3/6
Дата конвертації14.09.2017
Розмір460.54 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


6.1. Договір страхування може бути укладений на строк до одного року, якщо інше ним не передбачено.

Транспортний засіб, переданий (прийнятий) у заставу, найм, оренду, лізинг або на зберігання може бути застрахований на весь строк дії відповідного договору.

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого (за умови сплати частинами) страхового платежу, якщо інше не передбачено самим договором страхування.

6.3. Місцем дії договору страхування є територія України, якщо інше не передбачено самим договором страхування.

Дія договору страхування не поширюється на території, які офіційно визнані зонами військових дій (збройних конфліктів), місцевості, де офіційно об’явлено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхи, де проводяться спортивні змагання, якщо інше не передбачено договором страхування.

7. ПОРЯДОК УКЛАДеННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ


7.1. Договори страхування укладаються відповідно до цих Правил у письмовій формі.

7.2. Страховик може розробити у відповідності з цими Правилами спеціальні програми страхування, у тому числі із спеціальними тарифами чи іншими умовами, які можуть зацікавити певні групи власників (користувачів) транспортних засобів.

7.3. На страхування приймається транспортний засіб, що пройшов технічний огляд в установлений строк.

На страхування, як правило, не приймаються транспортні засоби, що знаходяться в експлуатації понад 9 років (вони можуть бути в окремих випадках застраховані за збільшеним тарифом), а також такі, що мають значні пошкодження і корозію.

7.4. Договір страхування укладається на підставі цих Правил та письмової або усної заяви Страхувальника. Форма письмової заяви розробляється Страховиком. При заповненні бланку заяви Страхувальнику необхідно дати відповіді на ряд запитань, на підставі яких визначаються умови страхування, страховий тариф та розмір страхового платежу. Така заява є невід’ємною частиною до укладеного договору страхування. Заповнення заяви не зобов’язує Страхувальника укладати договір страхування.

Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на страхування без пояснення причин.

7.5. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов`язаний надати документи, які підтверджують:

  • реєстрацію транспортного засобу у відповідних державних органах;

  • право власності або право володіння Страхувальника транспортним засобом, що страхується, або право укладати договір страхування відносно цього транспортного засобу;

  • вартість транспортного засобу на момент укладення договору страхування (рахунок-фактуру, договір купівлі-продажу, митну декларацію, тощо).

Окрім цього Страхувальник повинен надати Страховику:

  • можливість оглянути у світлий час доби транспортний засіб, додаткове обладнання, що разом з ним пропонується до страхування (за вимогою Страховика);

  • усі необхідні відомості про об’єкт страхування;

  • відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання, за достовірність яких він несе відповідальність;

  • інформацію про договори страхування, що були укладені щодо даного об’єкта страхування з іншими страховиками.

7.6. Страхувальнику, за узгодженням зі Страховиком і за додаткову плату, надається право укласти договір страхування за умови відшкодування збитків без урахування зносу частин та деталей, що підлягають заміні у разі їх пошкодження чи знищення внаслідок страхового випадку, про що повинно бути прямо вказано у договорі страхування (“без врахування зносу”).

7.7. За умови страхування транспортного засобу на повну вартість та відшкодування збитків без урахування зносу частин та деталей (п. 7.6 Правил), договором страхування може бути передбачено, що страхове відшкодування здійснюється Страховиком шляхом оплати відновлювального ремонту транспортного засобу, пошкодженого внаслідок страхового випадку, на погодженій зі Страховиком станції технічного обслуговування або в автомайстерні, з якою укладено договір на обслуговування, ремонт транспортних засобів, за рахунок коштів страхового відшкодування. Усі питання, пов’язані з проведенням такого ремонту, вирішуються у відповідності з угодами, що укладаються Страховиком та станцією технічного обслуговування, з урахуванням законодавства України.

7.8. За бажанням Страхувальника і за додаткову плату, договором страхування може бути встановлено, що Страховик відшкодовує Страхувальнику втрату товарної вартості транспортного засобу, завдану страховим випадком.

7.9. Транспортний засіб може бути застрахований із застосуванням «правила першого ризику», згідно з яким Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі суми збитку, що завданий тільки першим страховим випадком, який стався з застрахованим транспортним засобом за період дії договору страхування. Після виплати страхового відшкодування договір страхування, укладений із застосуванням цієї системи, втрачає чинність. При цьому умови, передбачені п. 3.3.2 цих Правил, не застосовуються.

7.10. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


8.1. Страховик зобов'язаний:

8.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування і цими Правилами.

8.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки йому стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.

8.1.3. При настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування Страхувальнику або призначеному Страхувальником Вигодонабувачеві (-чам) у порядку та на умовах, що передбачені цими Правилами та договором страхування.

8.1.4. При порушенні терміну виплати страхового відшкодування сплатити Страхувальнику пеню, розмір якої визначається договором страхування або законом.

8.1.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено договором страхування.

8.1.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ризик настання страхового випадку, внести відповідні зміни до договору страхування.

8.1.7. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

8.1.8. Умовами договору страхування та чинним законодавством України можуть бути передбачені також і інші обов'язки Страховика.

8.2. Страхувальник зобов'язаний:

8.2.1. При укладанні договору страхування пред`явити Страховику транспортний засіб, додаткове обладнання, що разом з ним пропонується до страхування, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи, що засвідчують його майновий інтерес у страхуванні цього транспортного засобу (довіреність на право користування або розпорядження транспортним засобом, довідку-рахунок, митну декларацію та ін.).

8.2.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

8.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмету договору страхування.

8.2.4. Своєчасно вносити страхові платежі.

8.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, і негайно заявити про подію, яка має ознаки страхового випадку, до відповідних компетентних органів.

8.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у строки та у порядку, передбаченому цими Правилами та договором страхування.

8.2.7. Ставитися до застрахованого транспортного засобу так, ніби він не є застрахованим.

8.2.8. Використовувати транспортний засіб відповідно до його цільового призначення та умов технічної експлуатації.

8.2.9. У разі незаконного заволодіння транспортним засобом, для отримання страхового відшкодування здійснити відмову від всіх прав власності на застрахований об’єкт на користь Страховика, якщо транспортний засіб було застраховано на повну вартість. При цьому Страховик може відмовитися від прийняття вказаних прав власності на об’єкт страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника

Обов’язки Страхувальника за договором страхування та згідно цих Правил, за винятком обов’язку щодо сплати страхового платежу, також розповсюджуються на осіб, допущених до управління транспортним засобом. Невиконання зазначеними особами цих обов’язків спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх безпосередньо Страхувальником.

8.2.10. Страхувальник має інші зобов‘язання, які кореспондують відповідним правам Страховика, передбаченим цими Правилами, договором страхування, чинним законодавством.
8.3. Страховик має право:

8.3.1. Перевіряти інформацію, повідомлену Страхувальником, а також виконання Страхувальником вимог і умов договору страхування.

8.3.2. При укладанні договору страхування оглянути у світлий час доби в присутності Страхувальника або його представника транспортний засіб (засоби) та додаткове обладнання, що підлягає страхуванню, перевірити відповідність номерів кузова, двигуна і причепа (напівпричепа) з номерами, вказаними у відповідних документах, а також виявити наявні пошкодження транспортного засобу (його частин, додаткового обладнання) та занести результати огляду в договір страхування.

8.3.3. Пропонувати Страхувальнику змінювати умови страхування.

8.3.4. Вимагати від Страхувальника сплати додаткового платежу при збільшенні ризику після укладення договору страхування. Невиконання цієї умови дає право Страховикові при настанні страхових випадків частково або повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування.

8.3.5. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

8.3.6. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених п.п. 5.1-5.5 цих Правил.

8.3.7. Вимагати від особи, яка отримала страхове відшкодування, повного або часткового його повернення, якщо після виплати страхового відшкодування Страховику стало відомо про обставини, зазначені у п.п. 5.1-5.5 цих Правил.

8.3.8. Достроково припинити дію договору страхування у порядку, передбаченому цими Правилами і чинним законодавством України

8.4. Страхувальник має право:

8.4.1. При укладанні договору страхування встановлювати, за згодою Страховика, страхові суми по кожному страховому випадку та транспортному засобу в межах його дійсної вартості.

8.4.2.У разі втрати договору страхування у період його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката. З моменту видачі дубліката загублений договір страхування вважається недійсним.

8.4.3. При настанні страхового випадку, отримати страхове відшкодування в порядку, передбаченому цими Правилами та договором страхування.

8.4.4. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

8.4.5. Достроково припинити дію договору страхування в порядку, передбаченому цими Правилами та чинним законодавством.
1   2   3   4   5   6