Головна сторінка

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положенняСкачати 460.54 Kb.
НазваПравила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення
Сторінка5/6
Дата конвертації14.09.2017
Розмір460.54 Kb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6
8. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ????? ??????? ???????.doc
10. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???.doc
11. /Insurance Rules/?????? ????? ?????????? ?????????????? ????????????.doc
13. /Insurance Rules/??????? ??????-?? ???????? ????? ????? ???-? (??? ???-??).doc
14. /Insurance Rules/??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????.doc
15. /Insurance Rules/??????? ??????????? ????? ???? ?_? ? 1 .10.doc
16. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????-?????? ???????.doc
17. /Insurance Rules/??????? ??????????? ?????????? ???????.doc
18. /Insurance Rules/??????? ??????????? ???????????????? ????? ??????? ???????.doc
19. /Insurance Rules/??????? ????????????? ??????????? ????????.doc
20. /Insurance Rules/????????-?? ???????????????? ?? ????????????.doc
21. /Insurance Rules/???????????????? ??????????? ???.doc
22. /Insurance Rules/Правила страхування в_д нещасних випадк_в.doc
23. /Insurance Rules/Правилв страхування на випадок хвороби.doc
24. /Insurance Rules/Правилв страхування наземного транспорту.doc
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України „ Про страхування ) м. Київ 2008 загальні положення
Закону України «Про страхування» та Додаток №2
Правила добровільного страхування фінансових ризиків м. Київ 2008
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту) м. Київ 2008 загальні положення
«затверджую» Генеральний директор
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи віповідальність перевізника ) особливі умови
Правила добровільного страхування від нещасних випадків м. Київ 2008 загальні положення
Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби м. Київ 2008
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) м. Київ 2008 загальні положення

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ


12.1. Страховик протягом 30 (тридцяти) робочих днів (якщо інше не передбачено договором страхування) після одержання ним всіх документів, вказаних в розділах 10 та 11 цих Правил, що підтверджують (або не підтверджують) факт настання страхового випадку і розмір збитків, приймає рішення про здійснення страхового відшкодування або відмову в здійсненні страхового відшкодування яке оформлюється страховим актом.

12.2. Страхове відшкодування виплачується особі, яка згідно з умовами договору страхування має право на його отримання у строк не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

12.3. За випадками, передбаченими п. 4.1.2 цих Правил, страхове відшкодування у розмірі 50% (п. 11.18 Правил) виплачується протягом десяти робочих днів після отримання разом з іншими документами довідки про порушення кримінальної справи. Остаточна сума страхового відшкодування виплачується впродовж двадцяти днів після отримання Страховиком документа, який свідчить, про закінчення або зупинення досудового слідства по кримінальній справі та подальшу долю кримінальної справи, а також після виконання всіх вимог, зазначених у розділі 11 Правил, якщо інше не передбачено договором страхування.

12.4. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови не пізніше десяти робочих днів після його прийняття.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ


13.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

1) навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або Вигодонабувача встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

2) вчинення Страхувальником-фізичною особою або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

4) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

5) неповідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин в строки, передбачені договором страхування, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) наявність обставин, передбачених п.п. 5.1 – 5.5 цих Правил;

7) інші випадки, передбачені законом.

13.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхового відшкодування, в тому числі:

- якщо страховий випадок, що трапився під час дії договору страхування, стався з причин, які існували або з’явились до початку договору страхування;

- невиконання Страхувальником умов зберігання транспортного засобу.

13.3. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

14. Умови припинення договору СТРАХУВАННЯ


14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

1) закінчення строку дії;

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;

4) ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

14.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

14.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі, який визначено у Додатку 1 до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

14.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення у розмірі, який визначено у Додатку до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

14.2.3. У разі дострокового припинення договору страхування, який укладено більш ніж на один рік (частина друга п. 6.1 Правил), за вимогою будь-якої сторони, страхові платежі, сплачені за період понад страхового року, в якому припиняється договір, повертаються Страхувальнику повністю.

14.3. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах п. 14.2 цих Правил, виплачується Страхувальнику не пізніше десяти робочих днів після дострокового припинення договору страхування (якщо інше ним не передбачено).

14.4. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.
1   2   3   4   5   6