Головна сторінка

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова струтинська Оксана ВіталіївнаСкачати 425.68 Kb.
НазваНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова струтинська Оксана Віталіївна
Сторінка1/3
М.П. Драгоманова
Дата конвертації22.03.2016
Розмір425.68 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

Струтинська Оксана Віталіївна

УДК 378.016:004:33 (043.3)

Методика навчання

інформаційних систем і технологій

майбутніх учителів економіки
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

КИЇВ – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук, доцент

КУЗЬМІНА Наталія Миколаївна,

Національний педагогічний університет імені М.П Драгоманова, доцент кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики.


Офіційні опоненти:


доктор педагогічних наук, професор

ГОНЧАРОВА Оксана Миколаївна,

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, професор кафедри економічної кібернетики;
кандидат педагогічних наук

КРАСЮК Юлія Миколаївна,

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", доцент кафедри інформатики.

Захист відбудеться "23" листопада 2010 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розіслано "19" жовтня 2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О. Швець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Завдання якісної підготовки кваліфікованих фахівців, що поставлені Державною національною програмою “Освіта” ("Україна ХХІ століття"), та сьогоденні проблеми вищих навчальних закладів вимагають подальшої орієнтації навчального процесу на використання інформаційних систем і технологій для підвищення ефективності навчання.

Вітчизняна система освіти спрямована не тільки на використання власних культурних і науково-технічних здобутків, а й на інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору згідно основних засад розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Це не може не стосуватись і сучасної економічної освіти, важливими завданнями якої є:

 • оволодіння навичками роботи з новітніми інформаційними системами, технологіями й моделями, що застосовуються в різних галузях економіки;

 • опанування теоретичними знаннями та набуття практичних навичок, завдяки яким можна ефективно використовувати існуючі автоматизовані системи опрацювання економічних даних в обліковій, планово-економічній та управлінській діяльності, для розв’язування фінансово-аналітичних задач, моделювання, бізнес-планування, дослідження інформаційних систем і технологій у різних сферах економічної діяльності;

 • здійснення комплексного підходу до ефективної організації фінансово-економічних розрахунків;

 • використання існуючих і розробка нових інформаційних систем і технологій опрацювання економічних даних;

 • інтеграція вітчизняної економічної освіти у світовий освітній простір та наближення рівня підготовки фахівців до вимог світового ринку праці.

Особливо важливим є вирішення питання якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів, які повинні володіти не тільки сучасними інформаційними системами і технологіями (ІСіТ) в економіці, а й методикою їх навчання та використання, оскільки майбутні учителі економіки, інформатики і математики будуть безпосередньо навчати майбутніх фахівців-економістів, підприємців, менеджерів та ін.

Підготовка майбутніх учителів економіки у галузі ІСіТ повинна забезпечувати становлення творчої, активної, відповідальної та ініціативної особистості, яка здатна до перекваліфікації та адаптації в нових умовах ринку праці, має сформовані мотиваційні чинники неперервного навчання з ІСіТ та цілісну, професійно орієнтовану систему теоретичних знань, умінь і практичних навичок з метою досягнення відповідного рівня готовності до професійної діяльності.

Для забезпечення вирішення цих завдань у педагогічному університеті навчальною програмою для студентів економічних спеціальностей передбачено вивчення курсу "Інформаційні системи і технології в економіці", зміст і структура якого ще до недавнього часу були не остаточно визначені. Це пов’язано з високим темпом змін у даній галузі, а також з відносно недавнім впровадженням подібних дисциплін у практику педагогічних університетів. Актуальність впровадження і вивчення даної дисципліни студентами та створення методики її навчання зумовлена такими чинниками:

 • вивчення курсу закладає не тільки основи для підготовки кваліфікованих педагогічних працівників і фахівців-управлінців, а й до методики навчання економіки в умовах широкого впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій;

 • вивчення курсу сприяє зменшенню розриву між рівнем знань випускників педагогічних університетів і досягненнями сучасної науки, техніки, економіки та інших галузей людської діяльності;

 • у даному курсі поєднуються теоретичний, прикладний та практичний аспекти використання ІСіТ в економіці.

Проблемам впровадження ІСіТ в навчальний процес присвячено багато робіт таких дослідників, як В.Ю. Биков, М.І. Жалдак, В.І. Клочко, Н.М. Кузьміна, С.О. Лещук, Ю.Г. Лотюк, Ю.І. Машбиць, Г.О. Михалін, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, І.В. Роберт, С.О. Семеріков, Ю.В. Триус та ін. Ними досліджено різні аспекти розробки комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, створення методичної підтримки їх використання, інтеграції математичних та інформатичних дисциплін тощо.

Дослідження, присвячені психологічним особливостям навчальної діяльності студентів, дидактичним закономірностям формування в них умінь і навичок, здійснювали A.M. Алексюк, C.І. Архангельський Ю.К. Бабанський, В.М. Галузинський, М.Б. Євтух, Н.В. Кузьміна, В.М. Максимова, А.К. Маркова, М.М. Нечаєв, В.В. Сєріков, С.Д. Смірнов та ін.

Одним із можливих шляхів забезпечення ефективного розвитку індивідуальності кожного студента, його пізнавальних інтересів, особистісних якостей, створення таких умов, при яких студент може і хоче вчитися, є використання при навчанні дисциплін інформатичного циклу не тільки засобів на основі ІКТ, а й навчально-інформаційних середовищ (НІС) та педагогічних програмних засобів (ППЗ).

Питанням створення і використання НІС, ППЗ, інших засобів на основі комп’ютерної техніки та їх методичної підтримки присвячені роботи таких науковців, як Н.Р. Балик, Л.І. Білоусова, В.Ю. Биков, Л.В. Брескіна, Є.Ф. Вінниченко, Ю.В. Горошко, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, В.Б. Івасик, Н.М. Карпович, В.М. Кухаренко, С.О. Лещук, В.М. Олексенко, Ю.І. Машбиць, Н.В. Морзе, С. Пейперт, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, С.В. Титенко, Ю.В. Триус М.А. Умрик, М.П. Шишкіна, С.В. Шокалюк, О.Б. Щолок та ін.

Водночас, ці дослідження в основному стосуються проблем створення і впровадження методичних систем навчання математики, інформатики та фізики у середніх і вищих навчальних закладах. Разом з тим, питанням вибору змісту і методики навчання ІСіТ в економіці, розробки і використання НІС та ППЗ для підтримки навчання економічних дисциплін у педагогічному університеті, приділено ще недостатньо уваги.

Деякі дослідники розглядають системи дистанційного навчання (СДН) як НІС. Наразі актуальним є впровадження в навчальний процес ВНЗ елементів дистанційного навчання паралельно з традиційною формою навчання. Це є важливим особливо для вищої педагогічної школи, де навчають майбутніх учителів, які повинні володіти сучасними технологіями навчання. Саме тому для підтримки навчання курсу "ІСіТ в економіці" нами передбачено використання елементів дистанційного навчання.

Крім вище окреслених питань, важливим завданням є забезпечення навчальних закладів ППЗ, розробленими відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів. Зокрема це стосується і курсу "ІСіТ в економіці".

Незважаючи на широке коло досліджень, присвячених створенню та впровадженню ППЗ у навчальний процес, в курсах економічного спрямування цьому питанню приділено ще недостатньо уваги.

Під час навчання дисципліни "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті вивчають програмні засоби як загального, так і вузькоспеціалізованого призначення для автоматизації процесів управління, обліку, фінансового аналізу такі, як MS Excel, Project Expert, 1С:Підприємство, Галактика тощо для розв’язування широкого кола прикладних економічних задач. Часто викладачі не мають можливості застосовувати ці та інші програмні продукти, оскільки вони не є вільнопоширюваними, мають високу вартість, не мають українського інтерфейсу або є складними для вивчення у межах навчальних дисциплін.

Аналіз ППЗ для підтримки навчання економічних дисциплін показав, що наразі не існує вільнопоширюваного ППЗ для підтримки навчання курсу "ІСіТ в економіці", в якому майбутнім учителям економіки, інформатики та математики необхідно набувати навичок розв’язування конкретних економічних задач управління, обліку, фінансового аналізу, здійснювати комп’ютерне моделювання економічних процесів тощо. Це зумовило необхідність створення нами ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація", що відповідає потребам курсу "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті.

Таким чином, можна зробити висновки, що:

 • у вищій педагогічній школі ще недостатньо висвітлені питання вибору змісту, структури і методики навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки;

 • недостатньо представлені методичні розробки щодо використання дистанційних технологій під час навчання ІСіТ студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів;

 • не існує вільнопоширюваних ППЗ, що відповідають потребам курсу "ІСіТ в економіці", для набуття майбутніми фахівцями навичок розв’язування конкретних економічних задач та методичних рекомендацій щодо їх використання.

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатня розробленість у теорії та практиці навчання у педагогічних університетах зумовила вибір теми дисертаційного дослідження "Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки".

У дисертаційній роботі розроблена методика навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки з використанням НІС, що включає в себе дистанційний курс (ДК) "ІСіТ в економіці", створений в СДН Moodle з відповідним наповненням, і розроблений нами ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація", що відповідає потребам даного курсу. Результатом навчання, згідно із пропонованою методикою, є сформовані компетентності майбутніх учителів економіки у галузі ІСіТ.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Обраний напрям досліджень входить до плану науково-дослідної роботи Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (номер державної реєстрації 0105U000448). Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 7 від 23.02.2006 р.) та погоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 24.04.2007 р.).

Об’єктом дослідження є процес навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки.

Предметом дослідження є методика навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки з використанням сучасних НІС.

Мета дослідження полягає у визначенні змісту та структури курсу "ІСіТ в економіці", теоретичному обґрунтуванні та розробці методики навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки з використанням сучасного НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація".

Гіпотеза дослідження. Навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки з використанням сучасного НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та розроблений ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація", є достатньою умовою для якісної підготовки фахівців, знання і вміння яких відповідають сучасним вимогам часу. Оволодіння навичками роботи з сучасними інформаційними системами, технологіями й моделями, що використовуються в різних галузях економіки, сприятиме інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності студентів, наданню їй дослідницького, творчого характеру, підвищенню економічної та інформатичної культури і поліпшенню їхньої професійної підготовки.

Завдання дослідження. У відповідності до мети та гіпотези дослідження були визначені такі завдання:

 • проаналізувати досвід викладання курсу "ІСіТ в економіці" та подібних до нього курсів в інших ВНЗ;

 • визначити структуру та зміст курсу "ІСіТ в економіці" як навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів;

 • проаналізувати психолого-педагогічні аспекти навчання економічних дисциплін з використанням інформаційних технологій (ІТ) та визначити психолого-педагогічні основи навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки;

 • розкрити взаємозв’язки курсу "ІСіТ в економіці" з навчальними предметами, зокрема економічними, інформатичними, математичними; математичним і комп’ютерним моделюванням, його застосовність до розв’язування різноманітних економічних задач; реалізацію можливостей, що відкриваються завдяки ефективному використанню ІТ;

 • створити ДК "ІСіТ в економіці" та методичні рекомендації його впровадження у навчальний процес;

 • розробити ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація", використання якого при навчанні курсу "ІСіТ в економіці" даватиме змогу студентам економічних спеціальностей набувати умінь і навичок розв’язування фінансово-управлінських задач, а також навчальні матеріали та методичні рекомендації використання цього ППЗ;

 • розробити НІС для підтримки навчання курсу "ІСіТ в економіці", що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація";

 • розробити методику використання НІС під час навчання курсу "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті;

 • експериментальним шляхом перевірити ефективність запропонованої методики навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки з використанням такого НІС.

Для розв’язування поставлених завдань застосовувались такі методи досліджень: теоретичні методи: системний аналіз наукових, психолого-педагогічних та навчально-методичних джерел з проблеми дослідження (1.1-1.5 – тут і далі підрозділи дисертації); аналіз навчальних програм, навчальних посібників, методичних рекомендацій, технічної літератури, існуючих програмних засобів, що використовуються у різних галузях економіки, а також програмних засобів для підтримки дистанційного навчання (1.4, 2.1); синтез, порівняння, моделювання, узагальнення (1.2-1.5, 2.2); діагностичні методи: психолого-діагностичне анкетування, бесіди з викладачами та студентами (2.3); обсерваційні методи: спостереження за навчальним процесом у педагогічних ВНЗ (2.1); емпіричні методи (анкетування, бесіда, пряме і непряме спостереження) застосовувалися з метою визначення й перевірки ефективності методики навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки (2.2-2.5); експериментальні методи (констатувальний, пошуковий, формувальний етапи) використовувались з метою апробації запропонованої методики та експериментального впровадження в практику педагогічних ВНЗ основних положень дослідження; опрацювання результатів педагогічного експерименту методами математичної статистики (підтвердження ефективності експериментальної методики) (2.6).

Теоретико-методологічною основою дослідження є: теоретико-методичні основи навчального процесу; основні положення Законів України "Про Вищу освіту", "Про Національну програму інформатизації", Державна національна програма "Освіта. Україна XXІ століття", Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепція розвитку економічної освіти в Україні, основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу та ін. Методологія експериментальної роботи ґрунтується на принципах єдності теорії і практики, дотримання об’єктивності щодо емпіричного вивчення предметів і явищ педагогічного процесу у вищому навчальному закладі освіти.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

 • вперше розроблено методику навчання курсу "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті з використанням НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація"; розроблено рекомендації щодо використання такого НІС для комп’ютерної підтримки навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки; теоретично й експериментально обґрунтовано доцільність та ефективність запропонованої методики для студентів економічних спеціальностей педагогічного університету; визначені компетентності майбутніх учителів економіки у галузі ІСіТ;

 • уточнено психолого-педагогічні аспекти навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки; роль міжпредметних зв’язків між економічними, інформатичними та математичними дисциплінами під час навчання курсу "ІСіТ в економіці"; доцільність використання НІС у процесі навчання майбутніх учителів економіки;

 • подальшого розвитку дістали теоретичні засади компетентнісного підходу до навчання майбутніх учителів економіки; психолого-педагогічні основи навчання та сучасні тенденції розвитку методичної підготовки майбутніх учителів економіки.

Практичне значення полягає в тому, що:

 • визначено зміст і структуру курсу "ІСіТ в економіці" як навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей педагогічного університету;

 • розроблено ДК "ІСіТ в економіці" на основі СДН Moodle для студентів педагогічних університетів;

 • розроблено ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація" для розв’язування фінансово-управлінських задач для підтримки навчання ІСіТ майбутніх учителів економіки;

 • розроблені навчально-методичні матеріали і рекомендації щодо використання НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація", для комп’ютерної підтримки навчання курсу "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті;

 • в практику підготовки майбутніх економістів, викладачів та учителів економіки впроваджено НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація".

Особистий внесок здобувача полягає в розробці методики навчання курсу "ІСіТ в економіці" у педагогічному університеті з використанням НІС, що включає в себе ДК "ІСіТ в економіці" в СДН Moodle та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація"; розробці ДК "ІСіТ в економіці" та ППЗ "Фінансовий аналіз та оптимізація" як структурних компонентів НІС; розробці навчально-методичних матеріалів і рекомендацій щодо використання вищезазначеного НІС студентами економічних спеціальностей стаціонарної форми навчання педагогічного університету.

Обґрунтованість і вірогідність результатів дослідження забезпечується його науковими і методологічними основами; використанням методів дослідження, відповідних меті, гіпотезі і завданням; системним аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; результатами проведеного педагогічного експерименту, опрацьованими за допомогою статистичних методів.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались в Інституті інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (довідка № 07-10/1247 від 31.05.2010 р.), на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 836/01 від 28.05.2010 р.), на фізико-математичних факультетах Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 27/02-178 від 30.06.2010 р.) та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1024-33/03 від 06.10.2010 р.), на факультеті інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (довідка № 15-03/52 від 21.05.2010 р.).

Основні положення і результати дослідження доповідались автором та обговорювались на наукових семінарах та конференціях різного рівня: Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Комп’ютерне моделювання в освіті" (м. Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.); Всеукраїнській науковій конференції "Інформаційні технології в освіті, науці, техніці" (м. Черкаси, 3-5 травня 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці" (м. Луганськ, 11-13 грудня 2006 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції "Комп’ютерні технології в будівництві" (м. Севастополь, 18-21 вересня 2007 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці" (м. Луганськ, 9-11 квітня 2009 р.); дистанційному науково-методичному семінарі "Інформаційні технології в навчальному процесі" (м. Одеса, травень 2009 р.); 9-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління" (м. Харків, 22-29 листопада 2009 р.); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі" (м. Кривий Ріг, 25-26 березня 2010 р.); Всеукраїнському науково-методичному семінарі Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, 2010 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 16 науково-методичних працях. Серед них: 8 статей у фахових виданнях (у тому числі 6 праць є одноосібними), 8 тез доповідей у матеріалах конференцій (у тому числі 6 праць є одноосібними).

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (305 найменувань, розміщених на 34 сторінках), 6 додатків на 40 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 294 сторінки, з яких 218 сторінок – основна частина, що містить 9 таблиць та 57 рисунків.


  1   2   3