Головна сторінка

Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. N 1316Скачати 129.29 Kb.
НазваПоложення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. N 1316
Дата конвертації23.03.2016
Розмір129.29 Kb.
ТипПоложення

Додаток

до Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2006 р. N 1316Дата /рік, місяць, число/
01

Підприємствоза ЄДРПОУТериторіяза КОАТУУОрган державного управлінняза СПОДУГалузьза ЗКГНГВид економічної діяльностіза КВЕДОдиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума
ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ"

за 20__ рік

Форма N 7
Код за ДКУД 1801010
Показники

Код рядка

Джерело інформації (номери або назви регістрів бухгал-терського обліку)

Обліковий при-буток (збиток) (сума до фінан-сової звітності)

Податкові різниці

Податковий прибуток (збиток)

постійні

(+, -)

тимчасові

(+, -)

1

2

3

4

5

6

7

Валовий дохід від усіх видів діяльності,

у тому числі:

01

х

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1
приріст балансової вартості запасів

01.2
х
х
доходи від виконання довгострокових договорів

01.3х

х
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4
прибуток від операцій з землею

01.5
інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5

01.6
Коригування валових доходів, у тому числі:

02

х

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1
самостійно виявлені помилки за резуль-татами минулих податкових періодів

02.2

х

х
х
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3


х
Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

х

Валові витрати, у тому числі:

04

х

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1
убуток балансової вартості запасів

04.2
х
х
витрати на оплату праці

04.3
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7
х

хдобровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

х

х
х
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10
85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11


х

х

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у рядках 04.5)

04.12
інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12

04.13
Коригування валових витрат, у тому числі:

05

х

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1самостійно виявлені помилки за результа-тами минулих податкових періодів

05.2

х

х
х
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3
х
х
Скориговані валові витрати

06

х

Сума амортизаційних відрахувань

07
Усього (фінансовий результат) /(±03) - (±06) - 07/

08

х

Поточний податок на прибуток

(р. 08 гр. 7 × ставку податку на прибуток)

09

х

х

х

хКерівник


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)