Головна сторінка

Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» 2017 Загальні положенняСкачати 259.11 Kb.
НазваПоложення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «український будівельно-інвестиційний банк» 2017 Загальні положення
Дата конвертації14.09.2017
Розмір259.11 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Протокол № 2/2017 від 04 травня 2017
Голова Загальних зборів акціонерів
_____________________ С.А. Дем'яненко
Секретар Загальних зборів акціонерів
___________________ В.П. Качуровський

Положення

про Загальні збори

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

2017

1. Загальні положення

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. Правовий статус та компетенція загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Виключна компетенція Загальних зборів визначена пунктом 10.2.2. Статуту Банку.

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.5. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради або Правління.

2.6. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.

3. Річні (чергові) та позачергові загальні збори

3.1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

3.2.1. затвердження звіту Голови правління про річні результати діяльності Банку, затвердження звіту Наглядової ради банку, затвердження звітів та висновків аудиторської фірми, а також затвердження заходів, прийнятих за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

3.2.2. розподіл прибутку і покриття збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

3.2.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.

3.2.4. обрання та звільнення голови та членів Наглядової ради;

3.2.5, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

3.3. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.6. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

3.6.1. Проект порядку денного являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

3.6.2. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

4. Скликання та повідомлення про скликання загальних зборів

4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

4.1.1. прийняття рішення про їх скликання;

4.1.2. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;

4.1.3. доповнення проекту порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

4.1.4. повідомлення акціонерів про зміни до проекту порядку денному.

4.2. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Наглядової ради.

4.3. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

4.3.1. З власної ініціативи.

4.3.2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

4.3.3.На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку.

4.3.4. В інших випадках, встановлених законом.

4.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язано передати цю вимогу Наглядовій раді.

4.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законодавством України.

4.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління або контролю Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.8. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які подали вимогу відповідно до закону. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.9. Якщо цього вимагають інтереси Банку Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону та Статуту Банку не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада не вправі приймати таке рішення.

4.10. В цьому випадку не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, персонально листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, та публікується в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення також надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу

4.11. Рішення Наглядової ради, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, рішення акціонерів, які цього вимагають, про скликання Загальних зборів повинно містити:

4.11.1. повне найменування та місцезнаходження Банку;

4.11.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів;

4.11.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4.11.4. дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.11.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.11.6 адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.11.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

4.11.8. посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.11.9. іншу інформацію в залежності від питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

4.12 Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – акціонерами, які цього вимагають.

4.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, або вручається особисто.

4.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що здаються на пошту для відправлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

4.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

4.15.1. повне найменування та місцезнаходження Банку;

4.15.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

4.15.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4.15.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.15.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.15.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.15.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.15.8. додаткову інформацію, наявність якої в тексті повідомлення залежить від питань, які включені до порядку денного Загальних зборів.

4.16. Повідомлення також публікується в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення повинно бути опубліковане не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного також надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу. а також повинно бути на власній веб-сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

4.18. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої письмові пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, в тому числі щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.

4.19. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

4.20. У випадку подання пропозиції декількома акціонерами вона повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені законом.

4.20. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій, вносяться до проекту порядку денного Загальних зборів обов'язково.

4.22. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.23. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у передбачених законом випадках.

4.24. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.25. Про зміни у проекті порядку денного Банк повідомляє акціонерів особисто або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що надсилається не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу та розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4.26. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному рішенням Наглядової ради про скликання Загальних зборів.

4.27. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.28. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.29. Всі витрати, пов’язані з організацією та проведенням Загальних зборів, що скликаються за рішенням Наглядової ради, здійснюються за рахунок Банку. У разі скликання Загальних зборів акціонерами документально підтверджені понесені ними витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято таке рішення.

4.30. Якщо з будь-якої причини кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада зберігає свої повноваження у такому складі до проведення наступних Загальних зборів, на яких прийматиметься рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради, однак не може приймати жодних рішень. У такому випадку Загальні збори повинні бути скликані упродовж трьох місяців від дати, на яку кількість членів Наглядової ради стала менше половини її кількісного складу. При цьому повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням Банку.

5. Робочі органи загальних зборів

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

5.1.1. реєстраційна комісія;

5.1.2. лічильна комісія;

5.1.3. голова Загальних зборів;

5.1.4. секретар Загальних зборів.

5.2. Реєстраційна комісія.

5.2.1. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, – акціонерами, які цього вимагають.

5.2.2. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

5.2.2.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах;

5.2.2.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав;

5.2.2.3. видає бюлетені для голосування;

5.2.2.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

5.2.2.5. визначає наявність кворуму Загальних зборів;

5.2.2.6. складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

5.2.2.7. складає протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів.

5.2.3. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

5.2.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Банку. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

5.3. Лічильна комісія.

5.3.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше трьох осіб, або депозитарій відповідно до договору, умови якого затверджуються Загальними зборами.

5.3.2. Голова лічильної комісії обирається членами лічильної комісії з їх числа простою більшістю голосів.

5.3.3. До обрання лічильної комісії Загальними зборами або до моменту укладання договору з депозитарієм про виконання останнім повноважень лічильної комісії, функції лічильної тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають).

5.3.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління або контролю Банку.

5.3.5. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

5.3.5.1. організовує голосування на Загальних зборах;

5.3.5.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

5.3.5.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

5.3.5.4. складає протокол про підсумки голосування;

5.3.5.5. опечатує бюлетені для голосування та передає документи Загальних зборів для зберігання Банку (бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування).

5.3.6. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Банку на підставі рішення Наглядової ради. Умови договору про передачу повноважень затверджуються Загальними зборами.

5.4. Голова Загальних зборів.

5.4.1. За відсутності іншого рішення Загальних зборів головує на Загальних зборах (надалі – Голова Зборів) Голова Наглядової Ради, а у разі його відсутності – Заступник голови Наглядової Ради. У разі відсутності Голови Наглядової Ради i його Заступника на Загальних зборах головує один з членів Наглядової Ради. Загальні збори можуть обрати Головою Зборів іншу особу.

5.4.2. Голова Зборів:

5.4.2.1. керує роботою Загальних зборів;

5.4.2.2. контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

5.4.2.3. оголошує питання проекту порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;

5.4.2.4. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

5.4.2.5. ставить на голосування проекти рішень з питань проекту порядку денного та оголошує підсумки голосування;

5.4.2.6. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

5.4.2.7. підписує протокол Загальних зборів;

5.4.2.8. передає на зберігання до Банку документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

5.5. Секретар Загальних зборів.

5.5.1. Для ведення протоколу Загальних зборів Голова Наглядової ради організовує обрання секретаря Загальних зборів.

5.5.2. Секретар Загальних зборів обирається:

5.5.2.1. Наглядовою радою; або

5.5.2.2. в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - акціонерами, які цього вимагають; або

5.5.2.3. Загальними зборами.

6. Участь у загальних зборах

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законом, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, перелік акціонерів складають на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.2. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися за розпорядженням Голови Наглядової ради.

6.3. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.4. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

6.5. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.6. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

6.7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Делегування акціонером Банку своїх повноважень представникові оформлюється довіреністю відповідно до вимог закону.

6.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має бути оформлена в письмовій формі відповідно до вимог закону та може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законом порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

6.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.10. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

6.11. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника.

6.12. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.13. Члени Правління та інші запрошені посадові особи, які не є акціонерами Банку, а також представники аудитора Банку мають право брати участь у Загальних зборах без права голосу.

7. Реєстрація учасників загальних зборів

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах.

7.2. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

7.3. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законом, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до закону.

7.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а також додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.9. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування.

7.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.11. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.12. За результатами реєстрації акціонерів (їх представників) реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

8. Регламент загальних зборів

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Адреса проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, за ініціативою яких скликаються Загальні збори, у рішенні про проведення Загальних зборів.

8.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій Банку.

8.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань проекту порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

8.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.7. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.8. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.9. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.10. Голова Зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання проекту порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів. Розгляд кожного питання проекту порядку денного, крім обрання органів Банку, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - акціонерами, які цього вимагають), та проектів рішень, запропонованих акціонерами.

8.11. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування акціонерам пояснюється порядок голосування.

8.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань проекту порядку денного, винесених на голосування.

8.13. Підсумки голосування підбиваються членами лічильної комісії та оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх опублікування в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.14. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються Банком протягом строку його діяльності але не більше чотирьох років.

8.15. Якщо інше не буде визначене Наглядовою радою, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Якщо здійснювалася фіксація Загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9. Порядок прийняття рішень загальними зборами

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, яке застосовується під час обрання персонального складу Наглядової Ради та Ревізійної Комісії.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених законом та Статутом Банку, - також акціонери - власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

9.4.1. Бюлетень для голосування повинен містити:

9.4.1.1. повне найменування Банку;

9.4.1.2.дату і час проведення Загальних зборів;

9.4.1.3. перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

9.4.1.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

9.4.1.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

9.4.1.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.5. У разі проведення голосування з питань обрання Голови та інших членів Наглядової ради, Правління (у випадку, якщо таке обрання здійснюється Загальними зборами) та Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.6. Кумулятивне голосування проводиться під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами з точністю до одного голосу без їх подрібнення.

9.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

9.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Рішення про визнання бюлетеня недійсним з таких підстав приймається лічильною комісією і заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним.

9.9. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.10. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України встановлено інше.

9.11. Обраними до складу органу управління Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.12. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з наступних питань:

9.12.1. внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

9.12.2.прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.12.3. прийняття рішення про зміну типу товариства;

9.12.4. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.12.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

9.12.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

9.12.7. прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, крім передбачених законом випадків.

9.13. Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину приймається, простою більшістю голосів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. У випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості..

9.14. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами може бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.16. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів, або представником депозитарію.

9.17. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

9.17.1.дата проведення голосування;

   1. питання, винесене на голосування;

   2. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

   3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

   4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.18. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.19. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.20. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах чи голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

10. Протокол загальних зборів

10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів складається українською мовою протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою Зборів і секретарем Загальних зборів.

10.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

10.3.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

10.3.2. дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.3.3. загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.3.4. загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

10.3.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

10.3.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

10.3.7. Склад Лічильної комісії.

10.3.8. Порядок денний Загальних зборів.

10.3.9. Основні тези виступів.

10.3.10. Порядок голосування на Загальних зборах.

10.3.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.