Головна сторінка

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)Скачати 134.88 Kb.
НазваВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Дата конвертації12.09.2017
Розмір134.88 Kb.
ТипДокументи

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

28.02.2011 № 115
1

РОЗРАХУНОК
оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
Звітний
Звітний новий
Уточнюючий2

Звітний (податковий) рік

2

0

I кварталПівріччяТри кварталиРік

ІІ квартал1ІІ-ІІІ квартали1ІІ-ІV квартали13
Повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
4

Код платника податку
за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

5

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента __________________________________________________________________________________________________________________________

Електронна адреса е-mail²:

Поштовий індекс
Телефон²:

Факс²:


6

Повне найменування нерезидента________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження нерезидента__________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) __________________________________________________________________________


Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)
7

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок ___________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

(грн.)


Показники


Код

рядка


Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01
Відокремлені доходи постійного представництва (р. 10 таблиці 2 х р. 01 / 100)

02
Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03
доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1
доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2
доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті

03.3
доходи від міжнародних перевезень

03.4
Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 02 - р. 03)

04
Витрати, понесені постійним представництвом

05
1

2

3

Витрати, понесені постійним представництвом у зв’язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

06
витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1
витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2
витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті

06.3
витрати від міжнародних перевезень

06.4
Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 05 - р. 06)

07
Об‘єкт оподаткування (+, -) (р. 04 - р. 07 )

08
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р. 08 х ___³ / 100)

09
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р.09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

10
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу
звітного (податкового) періоду (р.09 - р.10)

11
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

12 ПН
Сума податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів,
у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень
(р.12 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

13
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нарахованих за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р.12 - р.13)

14
Самостійне виправлення помилок4

Збільшення податкового зобов’язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р.11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 11 Розрахунку, який уточнюється) + (р.14 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки - р. 14 Розрахунку, який уточнюється) (або р. (сума р.р.) 01 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку)


15
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 02 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку)


16
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати р. (сумі р.р.) 03 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку)

17
Зменшення податкового зобов’язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (р. 11 Розрахунку, який уточнюється, - р. 11 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки) + (р.14 Розрахунку, який уточнюється, - р.14 Розрахунку, з урахуванням виправленої помилки) (або р. (сума р.р.) 04 розділу ІІ додатка(ів) ВП до Розрахунку)

18
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (р.15 х 3%)

19


Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі

нерезидентаПоказники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн.

01
Витрати постійного представництва, грн.

02
Питома вага обсягу витрат постійного представництва (р. 02 / р. 01) х 100), %

03
Чисельність працівників нерезидента в цілому, чол.

04
Чисельність працівників постійного представництва, чол.

05
Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва (р. 05 / р. 04) х 100, %

06
Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07
Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08
Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва

(р. 08 / р. 07) х 100, %

09
Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента
(р. 03 + р. 06 + р. 09) / 3, %

10Доповнення до Розрахунку (подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового Кодексу України)


______арк.

Додатки до Розрахунку

______арк.Інформація, наведена у Розрахунку, додатках, є достовірною.
,,____ “ _________________ 20 ___року

(дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник платника податку

Реєстраційний номер облікової картки

або серія та номер паспорта5(підпис)
М.П.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта5(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

² Заповнюється за бажанням платника.

³ Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

„……..” ……………20__ року

______________________________________________________________________________________________________
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від „…….” ………………...20_ року №…………

„ …….” …………………........... 20__ року.
((підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)

особи органу державної податкової служби)